A

Erityisopetus Tuusulassa

Mikkolan kouluErityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen
tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä.

Päätöksen erityisen tuen aloittamisesta ja lopettamisesta tekee opetuspäällikkö pedagogisen selvityksen perusteella. Ennen päätöksen tekoa on oppilasta ja huoltajaa kuultava.

Tuusulan kasvatus- ja opetustoimessa oppimisen ja koulunkäynnin tuki on kuvattu tukipolkuna Tuusulan opetussuunnitelmassa. Lähtökohtana on turvallinen ja yhteisöllinen koulupäivä. Laadukasta perusopetusta tarjotaan oppilaan omassa lähikoulussa, ja oppilaan tarvitsema tuki pyritään järjestämään sinne. Kasvun ja kehityksen perustarpeita tuetaan kodin ja
koulun yhteistyöllä. Pedagogisilla ja rakenteellisilla ratkaisuilla, käytetyillä menetelmillä ja riittävillä tukitoimilla taataan mahdollisuus oppimiseen yksilöllisellä tavalla.

Erityisopetus toteutetaan oppilaan yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti yleisopetuksessa tai pienryhmäopetuksessa. Oppimisen tavoitteet laaditaan yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa, ja ne kirjataan ja arvioidaan vuosittain.

Mikkolan koulussa on koko Tuusulaa palvelevia erityisen tuen ryhmiä seuraavasti:

Kaksi D-luokkaa 1. - 6. luokkien oppilaille, joilla on sosiaalis-emotionaalisia ongelmia. D-luokilla noudatetaan yleisopetuksen opetussuunnitelmaa, jota yksilöllistetään oppilaan oppimis- ja toimintaedellytyksiä vastaavaksi. Ryhmässä on enintään 6 oppilasta. Henkilökuntaan kuuluvat kaksi erityisluokanopettajaa, kolme psykiatrista sairaanhoitajaa ja koulunkäynnin ohjaaja.

Yksi E-luokka 1 . - 3. luokkien oppilaille, joilla on vaikeuksia sopeutua yleisopetuksen perusryhmään. Luokalla noudatetaan yleisopetuksen opetussuunnitelmaa, jota yksilöllistetään oppilaan oppimis- ja toimintaedellytyksiä vastaavaksi. Luokassa on enintään 10 oppilasta. Erityisluokanopettajan lisäksi luokassa toimii koulunkäynnin ohjaajia.

F-, G-, ja H-luokat Opetus on kehitysvammaisille ja autismin kirjon oppilaille järjestettyä erityisopetusta, jossa oppivelvollisuus kestää 11 vuotta. Opetus toteutetaan oppilaiden henkilökohtaisten opetussuunnitelmien pohjalta. Ainejaon korvaavat toiminta-alueet (motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, kognitiiviset taidot ja päivittäistoimintojen taidot).

Viisi F-luokkaa esiasteen ja 1. - 9. luokkien oppilaille. Opetus toteutetaan luokkamuotoisena eriyttäen kunkin oppilaan tarpeiden mukaan. Luokassa on enintään 8 oppilasta. Erityisluokanopettajan lisäksi luokassa toimii koulunkäynnin ohjaajia.

Kaksi G-luokkaa esiasteen ja 1. - 9. luokkien autismin kirjon oppilaille. Opetus on pääsääntöisesti yksilöopetusta ja oppilaiden yksilöllisistä tavoitteista rakentuvaa ryhmäopetusta. Luokassa on enintään 6 oppilasta. Erityisluokanopettajan lisäksi luokassa toimii tarvittava määrä koulunkäynnin ohjaajia.

Yksi H-luokka esiasteen ja 1. - 9. luokkien oppilaille. Opetus on pääsääntöisesti yksilöopetusta ja oppilaiden yksilöllisistä tavoitteista rakentuvaa ryhmäopetusta.  Luokassa on enintään 6 oppilasta. Erityisluokanopettajan lisäksi luokassa toimii tarvittava määrä koulunkäynnin ohjaajia. Pajakoulu on Hyrylän yläasteen alainen erityisopetuksen muoto, jonka tavoitteena on oppilaan elämänhallinnan parantaminen, peruskoulun loppuunsaattaminen, ammatinva-linnan selkiyttäminen sekä yhteiskuntaan sijoittuminen. Oppilaat ovat peruskoulun 8. - 9.-luokkalaisia, joiden opintoihin sisältyy painotetusti käytännön työtaitoja. Yhteydenpito koulun ja kodin välillä on runsasta, ja jatko-opintojen suunnitteluun panostetaan. Jokelan ja Hyrylän yläasteilla ja Hyökkälän koulussa toimivat 9.-luokkalaisille tarkoitetut joustavan perusopetuksen (JOPO) ryhmät. JOPO on tehostetun tuen pienryhmä, jossa oppimisen tavoitteet kirjataan oppimissuunnitelmaan. Oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti yleisen opetussuunnitelman mukaisesti, eikä heillä ole erityisen tuen päätöstä. Op-pilaat osallistuvat työpaikkaoppimiseen noin neljä kertaa vuodessa sekä käyvät leireillä ja vierailukäynneillä erilaisissa oppimisympäristöissä. Opettajan työparina toimii JOPO-ohjaaja.

Tuusulassa toimii Kalliomaan sairaalakoulu, lisätietoja osoitteesta http://web.tuusula.fi/kalliomaankoulu.