Erityisopetus Tuusulassa

Oppilaalla, jolla on lieviä oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia, on oikeus saada erityisopetusta muun opetuksen ohessa
(Pol Mikkolan koulu17§).

Jos oppilaalle ei sairauden, vammaisuuden, kehityksen viivästymän tai tunne-elämän häiriön taikka muun niihin verrattavan syyn vuoksi voida antaa opetusta muuten, tulee oppilas ottaa tai siirtää erityisopetukseen (Pol 17S§).

Oppilas otetaan erityisopetukseen, mikäli hän aloittaa perusopetuksensa erityisopetuksessa. Mikäli hänet siirretään erityisopetukseen perusopetuksen aikana, puhutaan erityisopetukseen siirtämisestä. Tuusulassa erityisopetuspäätöksen (e-päätös) tekee opetuspäällikkö koulun rehtorin esityksestä. Rehtorilla tulee olla huoltajan anomus asiasta sekä asiantuntijalausunto, jossa siirtoa suositellaan. Erityisopetuspäätöksen  tarpeellisuutta tarkastellaan määräajoin. Mikäli erityisopetuspäätös
päädytään purkamaan ja oppilas jatkaa opintojaan yleisopetuksessa, tulee opetuksen järjestäjän varautua tarjoamaan oppilaalle tehostettua tukea.

Lapsia ja nuoria, joilla on luokkamuotoisen erityisopetuksellisen tuen tarvetta, opetetaan Tuusulassa seuraavanlaisissa e-luokissa:

Kirkonkylän koulussa toimii kolme (3) erityisluokkaa:

Erityisluokka 1.-2. -luokkien oppilaille, joilla on erityisvaikeuksia oppimisessa (e-luokat).
Ryhmässä on enintään 10 oppilasta, erityisopettaja ja luokka-avustaja. Opetus on ryhmämuotoista.

Erityisluokka 3.-4. -luokkien oppilaille, joilla on erityisvaikeuksia oppimisessa (e-luokat).
Ryhmässä on enintään 10 oppilasta, erityisopettaja ja luokka-avustaja. Opetus on ryhmämuotoista.

Erityisluokka 5.-6. -luokkien oppilaille, joilla on erityisvaikeuksia oppimisessa (e-luokat).
Ryhmässä on enintään 10 oppilasta, erityisopettaja ja luokka-avustaja. Opetus on ryhmämuotoista. 


Mikkolan koulussa erityistä tukea tarvitseville oppilaille on järjestetty seuraavat ryhmät:

Erityisluokat 1.-6. luokkien oppilaille, joilla on erityisvaikeuksia oppimisessa (e-luokat).
Ryhmässä on enintään 10 oppilasta, erityisluokanopettaja ja luokka-avustaja. Opetus on ryhmämuotoista.

Erityisluokka 1.-6. luokkien oppilaille, joilla on sosiaalis-emotionaalisia ongelmia.
Ryhmässä on enintään 6 oppilasta. Henkilökuntaan kuuluvat erityisopettaja sekä kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa.

Erityisluokat esiasteen ja 1.-9. oppilaille, joilla on laaja-alaisia ja/tai kehityksen viivästymisestä johtuvia oppimisvaikeuksia (h-luokat).
Ryhmässä on enintään 8 oppilasta, erityisluokanopettaja, luokka-avustaja sekä tarvittaessa henkilökohtaisia avustajia. Oppilailla on pidennetty oppivelvollisuus. Opetus on ryhmämuotoista.

Erityisluokat esiasteen ja 1.-9. oppilaille, joilla on autismi ja laaja-alaisia ja/tai kehityksen viivästymisestä johtuvia oppimisvaikeuksia (au-luokat).
Ryhmässä on enintään 6 oppilasta, erityisluokanopettaja, luokka-avustaja ja tarvittava määrä henkilökohtaisia avustajia. Oppilailla on pidennetty oppivelvollisuus. Opetus toteutetaan pääsääntöisesti yksilö- ja pienryhmäopetuksena.

Opetusta annetaan esiasteen ja 1.-9. luokkien oppilaille, joilla on vaikea vamma tai sairaus. Opetus järjestetään toiminta-alueittain (ta-luokat).
Ryhmässä on enintään 6 oppilasta, erityisluokanopettaja ja oppilaiden lukumäärää vastaava määrä ohjaajia/ avustajia. Oppilailla on pidennetty oppivelvollisuus. Opetus toteutetaan pääsääntöisesti yksilö- ja pienryhmäopetuksena.


Pertun koulussa toimii kolme (3) erityisluokkaa:

Erityisluokka 1. -luokan oppilaille, joilla on erityisvaikeuksia oppimisessa (e-luokat).
Ryhmässä on enintään 10 oppilasta, erityisluokanopettaja ja luokka-avustaja. Opetus on ryhmämuotoista.

Erityisluokka 2.-3. -luokkien oppilaille, joilla on erityisvaikeuksia oppimisessa (e-luokat).
Ryhmässä on enintään 10 oppilasta, erityisluokanopettaja ja luokka-avustaja. Opetus on ryhmämuotoista.

Erityisluokka 4.-6. -luokkien oppilaille, joilla on erityisvaikeuksia oppimisessa (e-luokat).
Ryhmässä on enintään 10 oppilasta, erityisluokanopettaja ja luokka-avustaja. Opetus on ryhmämuotoista.

Riihikallion koulussa toimii kolme (3) erityisluokkaa:

Erityisluokka 1.-2. -luokkien oppilaille, joilla on erityisvaikeuksia oppimisessa (e-luokat).
Ryhmässä on enintään 10 oppilasta, erityisluokanopettaja ja luokka-avustaja. Opetus on ryhmämuotoista.

Erityisluokka 3.-4. -luokkien oppilaille, joilla on erityisvaikeuksia oppimisessa (e-luokat).
Ryhmässä on enintään 10 oppilasta, erityisluokanopettaja ja luokka-avustaja. Opetus on ryhmämuotoista.


Erityisluokka 5.-6. -luokkien oppilaille, joilla on erityisvaikeuksia oppimisessa (e-luokat).
Ryhmässä on enintään 10 oppilasta, erityisluokanopettaja ja luokka-avustaja. Opetus on ryhmämuotoista.

Ruukin koulussa toimii kolme (3) erityisluokkaa:

Erityisluokka 1.-2. -luokkien oppilaille, joilla on erityisvaikeuksia oppimisessa (e-luokat).
Ryhmässä on enintään 10 oppilasta, erityisopettaja ja luokka-avustaja. Opetus on ryhmämuotoista.

Erityisluokka 3.-4. -luokkien oppilaille, joilla on erityisvaikeuksia oppimisessa (e-luokat).
Ryhmässä on enintään 10 oppilasta, erityisopettaja ja luokka-avustaja. Opetus on ryhmämuotoista.

Erityisluokka 5.-6. -luokkien oppilaille, joilla on erityisvaikeuksia oppimisessa (e-luokat).
Ryhmässä on enintään 10 oppilasta, erityisopettaja ja luokka-avustaja. Opetus on ryhmämuotoista. 

Tuusulan yläkouluissa toimii erityisopetuksen pienluokat 7-9 luokkien oppilaille, joilla on erilaisia oppimisen vaikeuksia. Oppimisen tavoitteet voivat olla joissain oppiaineissa yksilöllistettyjä. Tavoitteet laaditaan yhdessä huoltajan kanssa ja ne kirjataan vuosittain HOJKS-lomakkeisiin.

Hyrylän yläasteella toimii pienluokka, jossa oppilas voi opiskella mm. silloin, jos hänen on vaikea sopeutua tai keskittyä opiskeluun suuressa luokassa. Oppiainetavoitteet ovat samoja kuin yleisopetuksessa. Tavoitteet kirjataan vuosittain HOJKS-lomakkeisiin. Pajakoulu on Hyrylän yläasteen alainen erityisopetuksen muoto, jonka tavoitteena on oppilaan elämänhallinnan parantaminen, peruskoulun loppuunsaattaminen, ammatinvalinnan selkiyttäminen sekä yhteiskuntaan sijoittuminen. Oppilaat ovat peruskoulun 8.- 9. luokkalaisia, joiden opintoihin sisältyy painotetusti käytännön työtaitoja. Yhteydenpito koulun ja kodin välillä on runsasta ja jatko-opintojen suunnitteluun panostetaan.

Hyrylän yläasteella ja Hyökkälän koulussa toimii lisäksi joustavan perusopetuksen (JOPO) ryhmä. JOPO on pienryhmä, jossa opettajan työparina on nuorisotyöntekijä. Oppilaat osallistuvat työpaikkaoppimiseen noin neljä kertaa vuodessa sekä käyvät leireillä ja vierailukäynneillä erilaisissa oppimisympäristöissä. Oppilaat ovat perusopetuksen päättöluokkalaisia. Oppilaat opiskelevat yleisen opetussuunnitelman mukaisesti, eikä heillä ole erityisopetuspäätöstä.


Netland-tuotantoa