Tuusulan osayleiskaavat

Tuusulassa on 11 lainvoimaista osayleiskaavaa, jotka kattavat Jokelan länsipuolta sekä Jokelantien ja Palojen välistä aluetta lukuunottamatta koko Tuusulan. Tuomala II osayleiskaava on vireillä ja ehdotusvaiheessa. Focus osayleiskaava sekä Ruotsinkylä-Myllykylä II osayleiskaava on hyväksytty, mutta ne eivät vielä ole lainvoimaisia, sillä niistä on valitettu.  

Focus osayleiskaava

Maantiekylään sijoitetaan merkittävä työpaikka-alue. Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Osayleiskaava on hyväksytty, mutta kaava ei ole vielä lainvoimainen, sillä siitä on valitettu.

Ruotsinkylä-Myllykylä II

Ruotsinkylään on suunnitteilla oikeusvaikutteinen kiviaineksen ottamistoiminnan merkittävä laajennus ylijäämämaiden läjitys- ja teollisuustoimintoineen. Osayleiskaava on hyväksytty, mutta siitä on valitettu, joten kaava ei ole vielä lainvoimainen.

Tuomala II

Tuomalan II osayleiskaavan tavoitteena on tutkia maankäytön tehostamismahdollisuuksia Lahden moottoritien ja vanhan Lahdentien välisellä alueella. Osayleiskaava on vireillä ja ehdotusvaiheessa.


Mikä osayleiskaava on?

Osayleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytönsuunnitelma, jolla ohjataan kunnan yhdyskuntarakennetta, maankäyttöä sekä liikenneverkkoa. Osayleiskaavassa varataan alueita mm. asumiseen, työpaikkoihin, liikenteelle, luonnonsuojeluun sekä virkistyskäyttöön.

Osayleiskaavan laadintaa ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, Uudenmaan maakuntakaava sekä Tuusulan yleiskaava.

Osayleiskaava ohjaa yksityiskohtaisempien asemakaavojen laadintaa. Osayleiskaava esitetään kartalla, lisäksi siihen kuuluvat kaavamerkinnät ja -määräykset sekä kaavaselostus.  

 


Netland-tuotantoa