Osayleiskaavat

Osayleiskaava-alueet

Kellokosken osayleiskaava

Kunnanvaltuusto hyväksyi Kellokosken osayleiskaavan kokouksessaan 6.9.2010

Sulan osayleiskaava

Työpaikka-alueen kehittämis- ja laajentamismahdollisuuksia tutkitaan oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa.

Osayleiskaava on asetettu uudelleen ehdotuksena nähtäville, koska kaava on muuttunut olennaisesti kunnanhallituksen 28.4.2014 hyväksymästä kaavaehdotuksesta. Muuttunut Sulan osayleiskaavaehdotus on julkisesti nähtävillä (MRL 65 §, MRA 19 §, MRA 32§:n) 15.5. – 15.6.2015 välisen ajan kunnantalolla kaavoituksessa, Hyryläntie 16.


Focus osayleiskaava

Maantiekylään sijoitetaan merkittävä työpaikka-alue. Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

Osayleiskaavasta on valitettu, joten kaava ei ole vielä lainvoimainen.


Ruotsinkylä-Myllykylä II

Ruotsinkylään on suunnitteilla oikeusvaikutteinen kiviaineksen ottamistoiminnan merkittävä laajennus ylijäämämaiden läjitys- ja teollisuustoimintoineen.

Osayleiskaavasta on valitettu, joten kaava ei ole vielä lainvoimainen.


Rykmentinpuisto

Keskustaan tiiviisti liittyvälle merkittävälle laajennusalueelle on laadittu oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Aluetta on tarkoitus kehittää asumiseen, virkistykseen sekä työpaikka-alueeksi samalla eheyttäen Hyrylän taajamarakennetta. Osayleiskaava on tullut voimaan lukuun ottamatta alueen itäosan kumottuja AP- ja A-2 – alueita. Rykmentinpuiston osayleiskaavan voimaantulo.

Kaavamateriaali


Tuomala II 

Tuomalan II osayleiskaavan tavoitteena on tutkia maankäytön tehostamismahdollisuuksia Lahden moottoritien ja vanhan Lahdentien välisellä alueella.  

 Osayleiskaava on ehdotusvaiheessa.


Netland-tuotantoa