Etelä-Tuusulaan yritystontteja

Aloite tehty:
13.03.2017
Aloitteen tekijä:
Stenvall Raimo
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Käsitelty

Etelä Tuusulassa on huutava puute erikokoisista yritystonteista. Olen usein tuonut asian esiin, jotakin pitäisi myös tehdä.

1. Fallbackantien varsi Vantaan rajalle
2. Korpikyläntien ja Itäisen ohikulkutien välinen alue (elikkä Teollisuustieltä itään päin aina Kulloontielle asti), vaikka pala kerrallaan.

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 13.3.2017 § 44: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 14.3.2017: Kuntakehtiys ja tekniikka valmisteltavaksi
Kuntakehityslautakunta 5.4.2017 § 53: Kunnanhallitukselle päätettäväksi
Kunnanhallitus 10.4.2017 § 156: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 8.5.2017 § 77: Aloite käsitelty

Vastaus

Sulan työpaikka-alue rajautuu Tuusulan itäiseen ohikulkutiehen ja Tuusulan väylään. Väylien varrelle rakentuneet huonekalu- ja autokaupan keskittymät luovat yleisilmeen Koko Sulan työpaikka-alueelle. Auto- ja kuljetusalaan liittyvä yritystoiminta on hallitsevaa koko Sulan työpaikka-alueella. Alueelle on sijoittunut myös jonkin verran tuotannollista toimintaa.

Valmisteilla olevassa yleiskaava 2040:ssa Koko Tuusulan itäväylän varrelle on varattu työpaikka-alueita mahdollistamaan yritysten sijoittuminen hyvien liikenneyhteyksien varrelle. Tätä tarkemmissa Sulan ja Rykmentinpuiston oikeusvaikutteisissa osayleiskaavoissa on työpaikkakorttelit määritelty yleispiirteisesti.

Aloitteessa ehdotettu kohde 1.

Ote Sulan oikeusvaikutteisesta osayleiskaavasta

Fallbackantien varteen on Sulan osayleiskaavassa merkitty työpaikkatoimintojen kortteleita TP-1 -merkinnällä lähelle ohikulkutien liittymää. Tästä kaakkoon on merkitty virkistyskäytön alueita mm. maakuntakaavan ohjausvaikutuksesta johtuen. TP-1 -alueiden asemakaavoittaminen ei ole kaavoitussuunnitelmassa ja ko. alueet ovat osin yksityisen omistuksessa. Kunta omistaa n. 2-3 ha TP-1:ksi merkittyä aluetta. Ottaen huomioon maanhankinta- tai kaavoituksen käynnistämissopimustarpeen, ei asemakaavatyön käynnistäminen ole vielä ajankohtaista. Neuvotteluja maanhankinnasta tai kaavan laatimisesta käydään resurssien puitteissa.

Aloitteessa ehdotettu kohde 2

Karttayhdistelmä. Opaskartta ja Rykmentinpuiston osayleiskaava

Osa ehdotetusta alueesta on osayleiskaavoitettu asuinrakentamisen alueksi. Niitä Hyrylän työpaikka-alueen rajapinnassa olevia alueita, joita ei voida käyttää asuinrakentamiseen esim. lentomelusta johtuen, on järkevää suunnitella työpaikka-alueeksi tai näitä kahta toimintoa erottavaksi viherlaueeksi. Kyseessä olevan alueen maankäytön reunaehtoja selvitetään jo, jotta asemakaava voitaisiin asettaa vireille. Erityisesti tärkeää tämä on tämän alueen osalta liikenneverkon osalta.

Maanomistuskartta. Väritetyt alueet ovat kunnan omistuksessa.

Kaavoitettavaksi aloitteessa esitetty alue on pääosin Tuusulan kunnan omistuksessa. Kun kaavatyötä alustavat selvitykset on tehty ja arvioitu maanhankinta- tai sopimustarve ja näiden osalta edetty, voidaan asettaa vireille ja asemakaavaa päästään valmistelemaan.

Päätös

Päivitetty: 15.05.2017

« Takaisin