Ajohidasteet Opintielle Jokelaan

Aloite tehty:
13.08.2009
Tyyppi:
Kuntalaisaloite
Käsittelyvaihe:
Käsitelty

Pyydän, että Opintielle Jokelaan saadaan hidasteet ajoneuvojen vauhdin hidastamiseksi.
Opintien varrella asuvana hämmästelen, ettei pahempia onnettomuuksia ole tapahtunut
moottoriajoneuvoliikenteen kovien nopeuksien vuoksi. Opintien varrella on Jokelan Terveyskeskus ja Opintietä joutuvat käyttämään mm. päiväkoteihin, yläasteelle ja lukioon ja Pertun kouluun menevät lapset. Liian pitkä suora houkuttelee ajamaan tavallisten ylinopeuksien lisäksi myös kiihdytysajoja. Opintien virallinen nopeusrajoitus on 40 km/h, mutta käytännössä nopeudet ovat kaukana siitä. Opintien läheisyyteen on rakennettu uusia kerrostaloja, joten Opintien risteyksien käyttö on paljon lisääntynyt. Paloaseman sijainti ei voi olla syy siihen, ettei minkäänlaisia rajoitteita tai keinoja yritetä edes kokeilla tien turvallisemmaksi tekemiseksi.
Etenkin pienten koululaisten puolesta toivon, että kunta ryhtyy toimenpiteisiin kansalaisten turvallisuuden parantamiseksi ennen kuin jotain vakavaa pääsee tapahtumaan.

Ystävällisin terveisin
Pirjo Eloranta

Käsittelyvaiheet

14.8.2009: Teknisen toimialan valmisteltavaksi
14.8.2009 tiedoksi liik.ins. J-M. Laakso
29.9.2011: Suvi Niemi vastannut kirjeellä

Vastaus

Tuusulan kunnan tekninen toimi saa erilaisia liikenneturvallisuuteen liittyviä aloitteita kuntalaisilta vuosittain useita kymmeniä. Aloitteiden suuresta määrästä johtuen ongelmaksi on koettu hankkeiden priorisointi: missä järjestyksessä kohteet tutkitaan ja mahdollisesti myös toteutetaan. Myös suunnitteluresurssien ja määrärahojen varaaminen hankkeisiin on alkanut osoittautua ongelmalliseksi.

Aloitteiden priorisoinnin helpottamiseksi, ja tätä kautta toimenpiteiden tehokkaamman ja tarkoituksenmukaisemman kohdentamisen varmistamiseksi Tuusulan kunnan tekninen toimi on ryhtynyt laatimaan pisteytysjärjestelmää liikenneturvallisuusaloitteille. Aloitteet kirjataan ylös, jonka jälkeen aloite pisteytetään ja sijoitetaan pisteytyksensä mukaiseen kiireellisyysluokkaan. Pisteytykseen tulevat vaikuttamaan sellaiset tekijät kuin aloitteen luonne (koettu haitta ja esitetty toimenpide), ajoneuvoliikenteen määrä, kevyen liikenteen määrä, katuluokka/tieluokka, tien geometria ja rakenne, ympäröivä maankäyttö, tilastoidut liikenneonnettomuudet, maaperäsuhteet (rakennettavuus ja tärinä), toimenpiteen tekninen toteutettavuus, toimenpiteen kustannukset ja saavutettava hyöty sekä mahdolliset haitat ja rajoitteet.

Pisteytysjärjestelmä on tarkoitus saada käyttöön kevät-talvella 2012. Järjestelmästä tulee julkinen ja oman aloitteen sijoittumista listalla voi jokainen kuntalainen seurata kunnan nettisivuilta. Aloitteen pisteyttäminen ja päätyminen listalle kestää alustavan arviomme mukaan 3…5 kuukautta aloitteen jättämisestä.

Vuosittain tekniselle toimelle myönnettävien investointirahojen puitteissa aloitteita ryhdytään toteuttamaan ns. kärkihankkeiden joukosta, jonka muodostavat 10…15 kiireellisimmäksi todettua hanketta. Listaa päivitetään säännöllisesti, alustavasti arvioiden 3…4 kertaa vuodessa. Jos esitetty toimenpide vaatii rakenteellisia muutoksia katualueeseen, laaditaan katusuunnitelma, joka laitetaan yleisesti nähtäville. Ns. valtion teillä tehtäviin muutoksiin laaditaan tiesuunnitelma. Nähtäville panolla taataan se, että kaikilla niillä, joiden asemaan tai oikeuteen hanke saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus lausua hankkeesta mielipiteensä ennen varsinaista rakentamispäätöstä. Valtion teihin kohdistuvista toimenpiteistä on lisäksi pyydettävä suunnittelu- ja toteutusluvat Uudenmaan ELY-keskukselta. Valtion teiden kohdalla käydään myös neuvottelut ELY-keskuksen mahdollisuuksista osallistua hankkeen rahoitukseen.

Uutta aloitetta ajohidasteiden-rakentamiseksi Opintielle teidän ei tarvitse tehdä, vaan vielä käsittelemättä olevat aloitteet otetaan pisteytysjärjestelmään mukaan automaattisesti.”

Päivitetty: 29.09.2011

« Takaisin