Aktiivimallin piiriin joutuneiden tuusulalaisten työttömien tilanne, aloite

Aloite tehty:
19.03.2018
Aloitteen tekijä:
Heikkinen Pekka ja useat muut valtuutetut
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Käsitelty

Tämän vuoden alusta astui voimaan niin sanottu työttömyysturvan aktiivimalli. Sen mukaan työttömien pitää täyttää erityinen aktiivisuusedellytys.

Se tarkoittaa, että työttömän pitää tehdä 65 päivän tarkastelujakson aikana vähintään 18 tuntia työehtosopimuksen mukaan palkattua työtä, ansaittava yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta eli tänä vuonna 241 euroa tai oltava viisi päivää TE-toimiston työllistymistä edistävässä palvelussa.

Muuten hänen työttömyysturvaansa leikataan 4,65 prosentilla.

Malli voi työttömän kohdalla johtaa vaikeisiin, jopa kohtuuttomiin tilanteisiin. Työtön ei voi itse päättää siitä, palkkaako työnantaja hänet töihin tai onko viranomaisilla riittävästi voimavaroja tarjota työllisyystoimenpiteitä.

Edellä olevan perusteella me allekirjoittaneet valtuutetut teemme aloitteen, jonka mukaan:

- Kunta selvittää pikaisesti, kuinka moni tuusulalainen työtön on joutunut niin sanotun aktiivimallin piiriin ilman, että heillä on mahdollisuuksia työllistyä tai päästä työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin.
- Selvityksen pohjalta kartoitetaan, kuinka paljon maksaisi näiden henkilöiden työllistäminen tai työllisyyspoliittisten toimenpiteiden piiriin ohjaaminen.
- Yhdessä työvoimaviranomaisten kanssa järjestetään kunnan talousarvion puitteissa jokaiselle tuusulalaiselle työttömälle työllisyysmahdollisuuksia tai mahdollisuuksia osallistua työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin niin, etteivät he joudu aktiivimallin työttömyysturvaleikkurin piiriin.

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 19.3.2018 § 36: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 20.3.2018: Kuntakehitys ja tekniikan valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 9.4.2018 § 125: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 7.5.2018 § 53: Aloite käsitelty

Vastaus

Pekka Heikkinen ja usea muu valtuutettu ilmaisi huolensa aktiivimallista mahdollisesti aiheutuviin taloudellisiin vaikeuksiin tuusulalaisten työttömien työnhakijoiden osalta. Aloite on jaettu kolmeen osaan ja vastaukset jokaiseen osa-alueeseen ja pohdintaa ehdotettujen toimenpiteiden toteuttamiseen ovat seuraavat:

• Kunta selvittää pikaisesti, kuinka moni tuusulalainen työtön on joutunut aktiivimallin piiriin ilman että heillä on mahdollisuuksia työllistyä tai päästä työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin.

Työttömiä työnhakijoita Tuusulassa on ELY-keskuksen laatiman helmikuun 2018 työllisyyskatsauksen mukaisesti 1292 työnhakijaa, joista yhtäjaksoisesti 12 kk tai pidempään työttömänä olleita henkilöitä on 435 hlöä. Tietosuojalain nojalla ainoastaan työttömyysetuuden maksajalla (työttömyyskassat tai KELA) sekä työttömyysturvalakia toimeenpanevalla viranomaisella (TE-toimisto) on oikeus henkilötietojen saantiin ja säilyttämiseen. Kunnalla ei tätä oikeutta ole, joten näin ollen kunta ei voi tietää, keitä nämä työttömät työnhakijat ovat.

Tästä seuraa, ettei kunta voi myöskään selvittää kaikkia niitä kunnassa asuvia työttömiä työnhakijoita, jotka eivät syystä tai toisesta pysty aktiivisuuttaan osoittamaan. Työttömien osalta on olemassa tiettyjä ryhmiä, joista kunnat saavat KELAlta sovitusti henkilötiedot (nimen ja henkilötunnuksen). Näitä työnhakijaryhmiä ovat:

Ansiosidonnaiselta päivärahalta työmarkkinatuelle siirtyvät työttömät työnhakijat 200 päivää työmarkkinatukea saaneet työttömät työnhakijat 300 päivää tai enemmän työmarkkinatukea saaneet työnhakijat (helmikuussa 2018 199 hlöä) 1000 päivää tai enemmän työmarkkinatukea saaneet työnhakijat (helmikuussa 2018 150 hlöä)

300- ja 1000 päivää työmarkkinatukea saaneista työnhakijoista kunta maksaa työmarkkinatuen maksuosuutta, joka on 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden osalta 50%, ja 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden osalta 70% maksetuista työmarkkinatuista.

Työllisyyspalvelut tuntevat 200-, 300- ja 1000 päivää työmarkkinatukea saaneet asiakkaansa ja heidän tilanteensa melko hyvin. Henkilökohtaisten puheluiden ja palveluohjauksen lisäksi kaikille näille henkilöryhmille on lähetetty ja lähetetään säännöllisesti kirje kotiin, jossa on kerrottu kunnan tarjoamista, asiakkaalle vapaaehtoisista työllistymistä edistävistä palveluista, joihin kuuluu myös aktiivimallin täyttäviin toimenpiteisiin ohjaaminen.

• Selvityksen pohjalta kartoitetaan, kuinka paljon maksaisi näiden henkilöiden työllistäminen tai työvoimapoliittisten toimenpiteiden piiriin ohjaaminen.

Laskelmat ovat puhtaasti teoreettisia, koska kunnalla ei ole keinoja tavoittaa kaikkia aktiivimalliin piirissä olevia työnhakijoita, kaikki kunnassa asuvat työttömät työnhakijat välttämättä ole kiinnostuneita kunnan tarjoamasta työllistymismahdollisuudesta ja kaikki eivät ole niin työkykyisiä että voisivat ottaa työmahdollisuuden vastaan, saatika että kunnassa tällä hetkellä löytyisi sellaisia tehtäviä, joita yksi henkilö voisi hoitaa 3 päivää kolmen kuukauden tarkastelujaksolla. Suuntaa antava laskelma on tehty seuraaviin oletuksiin perustuen:

TES:n mukainen minimituntipalkka 9,59 EUR/h (saatu jakamalla minimikuukausipalkka 1569,73 kertoimella 163) ja työpäivän pituus 6 h, työnantajakulut huomioiden 13,43 EUR/hLaskelmassa huomioitu ainoastaan 12 kk tai pidempään työttöminä olleet henkilöt (tutkimusten mukaan työttömyyden pitkittyessä yli vuoden mittaiseksi työllistyminen vaikeutuu merkittävästi)Tarkastelujakso 3 kk, joten jokaiselle laskelmassa mukana olevalle työnhakijalle tulisi tarjota 3 työpäivän työllistymismahdollisuus 4 krt vuodessa.Koordinaatioresurssit pitäisivät sisällään työllisyyspalveluiden ja henkilöstöpalveluiden lisäresurssit henkilöiden valitsemiseen, haastatteluun, ohjaamiseen tehtävään, työsopimuksen laatimiseen ja työ- ja palkkatodistusten allekirjoittamiseen.Työnohjausresurssit pitävät sisällään tehtävään perehdyttämisen ja tehtävässä ohjaamisen. Mahdollisia TE-toimistosta haettavia palkkatukia näihin tehtäviin ei laskelmassa ole huomioitu.

Koordinaatioresurssit työllisyyspalveluihin/henkilöstöpalveluihin: 2 htv - 86.000€ Työnohjauksen henkilöstöresurssit: 15htv - 395.571,69€ Työllistetyt 435 hlöä, työpäiviä 5220 vuodessa, eli suurpiirteisesti 20,17htv - 420.502,32€

Yhteensä 902.074,28€.

Vertailun vuoksi: toimeentulotuen kustannukset kunnassa lisääntyisivät 198.288€, mikäli kaikki työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saavat hakisivat ja saisivat toimeentulotukea aktiivimallin leikkausosan verran (tietolähteenä ja oletusarvona käytetty Kelaston tietoa, 31.11.2017 lopun tilannetta, jolloin Tuusulan kunnan työttömistä 510 henkilöä sai työmarkkinatukea työttömyyden perusteella.

• Yhdessä työvoimaviranomaisten kanssa järjestetään kunnan talousarvion puitteissa jokaiselle tuusulalaiselle työttömälle työmahdollisuuksia tai mahdollisuuksia osallistua työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin niin, etteivät he joudu aktiivimallin työttömyysturvaleikkurin piiriin.

Tässä on hyvä huomioida ettei valtio järjestävänä tahona voi tarjota yksittäiselle kunnalle paljon ylimääräistä resurssia vaativaa palvelua tai lisätä yksittäisen kunnan asiakkaiden henkilökohtaista ohjausta omiin palveluihinsa. Tällä hetkellä tilanne on se, että TE-toimistojen asiantuntijaresursseilla on melkoisia vaikeuksia ohjata asiakkaita sen omiin, aktiivimallin täyttäviin palveluihin.

Päätös

Päivitetty: 14.05.2018

« Takaisin