Enduroharjoitusrata kunnan omistamalle rakentamamattomalle kiinteistölle 858-415-1-151

Aloite tehty:
04.06.2018
Aloitteen tekijä:
Huuhtanen Pasi ja useat muut valtuutetut
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Käsitelty

Teen/teemme valtuustoaloitteen siitä, että kunta sallisi Tuusulan Moottorikerhon kustannuksellaan tehdä enduroharjoitteluradan kunnan omistamalle rakentamattomalle kiinteistölle 858-415-1-151. Kyseisellä kiinteistöllä on toiminut enduroharjoitusrata 1970 ja 1980 luvulla. Kiinteistö on suuria korkeuseroja sisältävä kallioinen alue, josta isohko puusto on hakattu pois. Alue ei sijaitse pohjavesialueella. Alue sijoittuu Lahden moottoritien ja Vanhan Lahdentien väliin Lahteen vievän junaradan läheisyydessä. Alue on siis sinällään jo melualuetta ja välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksella ei kysyttäessä ollut esteitä myöntää haettaessa maastoliikennelupaa kyseisen kaltaiselle toiminnalle. Kunnalla ei ole välittömässä läheisyydessä muuta maanomistusta ja kyseinen kiinteistö on hankala kaavoitusteknisesti jalostaa suurien korkoerojen sekä kallioisuuden takia.

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 4.6.2018 § 77: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 5.6.2018: Kuntakehitys ja tekniikan valmisteltavaksi

Kunnanhallitus 18.3.2019 § 100: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 8.4.2019 § 42: Aloite käsitelty

Vastaus

Aloitteen vastaamista varten kunnan viranomaiset tarvitsivat Tuusulan Moottorikerholta lisätietoa haetusta toiminnasta. Moottorikerho on tarkentanut toimintaa muun muassa seuraavasti: "Tuusulan Moottorikerho Ry hakee enduroharrastajille mahdollista ajopaikkaa. Enduroa ajetaan maastossa tiettyä reittiä pitkin. Kyseessä ei ole motocross rata,​ eikä mikään muukaan kiinteä ratarakennelma. Enduroa ajetaan ns.polkua (ajouraa) pitkin jota muutetaan ajoittain,​ ettei maasto kulu liikaa. Vauhdit ovat hiljaisia,​ joten meluhaitatkin jäävät pieniksi. Samalle alueelle olisi mahdollista tehdä myös maastopyörille rata. Rata kiemurtelisi metsäisellä osuudella. Reitin pituutta on vaikea tässä vaiheessa arvioida,​ mutta n.1,​5-​2,​5 km varmaan aika lähellä. Käyttäjiä päivässä n. 5-​15 maksimissaan 20."

Tuusulan kunta on keskustellut ke 19.12.2018 Tuusulan Moottorikerhon edustajien kanssa tarkoituksena saada lisätietoa itse toiminnasta. Lisäksi keskusteltiin mahdollisista sijoituspaikoista ja toiminnan edellyttämästä lupaprosessista. Kunta esitti moottorikerholle,​ että kunnan omistamaa tilaa 858-​415-​4-​114 KILO voisi myös miettiä vaihtoehtoisena sijoituspaikkana. Tilalle on oleva tieyhteys,​ se sijaitsee moottoritien melualueella ja sen läheisyydessä on suhteellisen vähän asutusta. Alue voi pitkän ajan kuluessa kehittyä kaupalliseksi alueeksi (KM-​4) Tuomala II osayleiskaavan mukaisesti. Nykyisessä markkinatilanteessa ja koska kunnan maanomistus alueella on toistaiseksi heikko,​ ei kaupallisen alueen nopea kehittyminen vaikuta todennäköiseltä. Toinen tiloista 858-​415-​1-​151 HUHTIMONRINNE on osayleiskaavassa varattu työpaikkatoiminnoille(TP-​2). Osayleiskaavan luontotietojen mukaan ei toiminnan sijoittamiselle kahdelle em. kiinteistölle vaikuttaisi olevan estettä. Vaikutuksiltaan herkimpänä kohteena voitaneen pitää Huhtimonojan vartta.

Toiminta ei oletettavasti vaadi maankäyttö-​ ja rakennuslainmukaista lupaa,​ kuten esimerkiksi suunnittelutarveratkaisua,​ vaan toiminnalle tulee hakea maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupa enduroreitille. Lupa haetaan Keski-​Uudenmaan ympäristökeskukselta. Lupahakemuksessa kuvataan mm. toiminta mahdollisimman tarkasti enimmäisharjoittelijamäärineen,​ toiminta-​aikoineen,​ reittikuvauksineen,​ radalla sallittuine ajoneuvoineen,​ radan rakentamisineen,​ mahdollisine pysäköintialueineen jne. Tietojen perusteella lupaa käsittelevä viranomainen määrittää tarpeen erilaisille selvityksille kuten melumallinnukselle. Lupa keskittyy etenkin toiminnan luontovaikutuksiin ja turvallisuuteen,​ mutta myös lähialueiden naapurustolle aiheutuvat haitat otetaan huomioon. Tarvittaessa hakemusta tulee täydentää.

Maastoliikennelain mukaisen luvan tarpeeseen ei vaikuta kuka omistaa maa-​alueen. Mikäli luvanhakija ei ole maanomistaja itse,​ edellyttää luvan hakeminen maanomistajan suostumusta. Koska kyse ei ole kunnan omasta toiminnasta,​ eikä kunnalla ole intressejä luvan hakemiseen,​ ei kunta tässä yhteydessä tule olemaan luvanhakijana. Mikäli moottorikerho haluaa kustannuksellaan lähteä toiminnan edellyttämiä lupia hakemaan,​ voi kunta antaa siihen suostumuksensa,​ mikäli toiminnan aiheuttamista velvoitteista ja vastuista on kirjallisesti sovittu. Tämä tarkoittaa esim. vuokrasopimuksen laatimista. Ajoharjoittelu-​uran sijoittuessa Tuomala II osayleiskaavan alueelle,​ tulee toiminnan olla luonteeltaan selvästi tilapäistä ja toiminnan tulee olla kohtuullisen ajan kuluessa alas ajettavissa,​ mikäli alueen kehitys tai muut syyt sitä edellyttävät. Kunta ei vastusta toiminnan jatkoselvittämistä.

Päivitetty: 09.04.2019

« Takaisin