A2-kielen opettaminen kerhomuotoisessa opetuksessa

Aloite tehty:
12.10.2009
Aloitteen tekijä:
Åberg Anu
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Käsitelty

Valinnaisen A2-kielen opetus ei toteudu tasapuolisesti Tuusulan eri alueilla ryhmäkokojen rajojen puitteissa.

A2-kielen aloittaneilla koululaisilla viikoittainen oppituntimäärä kasvaa. Monet oppilaat eivät huomioi kasvanutta työmäärää ja monet haluavat kes-keyttää A2-kielen opiskelun rajoituksista huolimatta.

Tästä seurauksena on ryhmäkoon pieneneminen entisestään. Kuitenkin myös yläkoulun puolella on taattava opiskelun jatkuminen A2-kielessä sen alettua.

Tämä taas syö valinnaisaineiden osalta huomattavasti tuntikehystä ryhmien ollessa pieniä. Monesti myös A2-kielen opetus rajoittaa valintojen syntymis-tä yläkoulun puolella alkavissa B2-kielissä. Tässä vaiheessa nuoret olisivat jo hyvin motivoituneita aloittamaan uusien kielien opiskelun.

Ongelma jatkuu lukion puolelle siten, että A2-kielen aloittaneille on taattava jatko myös lukiossa. Lukioaikana on varattava tälle ryhmälle kahdeksan kurssia. Tämä syö taas resurssia jatkossa olevalta B2-kieleltä ja alkavilta uu-silta B3-kieliltä.

Katsomme, että kerhoihin varattujen resurssien puitteissa voidaan tarjota A2-kieltä eri puolilla Tuusulaa tasapuolisesti. Samalla voidaan laajentaa B2-kielen tarjontaa peruskouluissa vapautuvien resurssien puitteissa.

Esitämme, että Tuusulassa A2-kielen opetus toteutetaan kerhomuotoisena.

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 12.10.2009 § 148: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 19.10.2009 § 544: Kasvatus- ja sivistystoimialalle valmisteltavaksi
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 16.3.2011 § 22: Ehdotus kunnanhallitukselle
Kunnanhallitus 28.3.2011 § 160: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 16.5.2011 § 60: Aloite käsitelty

Vastaus

Koulun kasvatus- ja opetustyön tukemiseksi voidaan järjestää kerhotoimintaa. Kerhotoiminnan tulee perusopetuksen tavoitteiden mukaisesti tukea oppilaan eettistä ja sosiaalista kasvua sekä itsensä monipuolista kehittämistä. Kerhotoiminnan tarkoituksena on edistää myönteisten harrastusten viriämistä sekä antaa oppilaalle mahdollisuus muuhunkin kuin tavanomaiseen koulutyöhön turvallisessa ja rauhallisessa ympäristössä.

Kerhotoiminnan tulee tarjota monipuolista, lasta ja nuorta arvostavaa toimintaa sekä tilaisuuksia myönteiseen vuorovaikutukseen aikuisten ja toisten lasten kanssa. Kerhotoiminnan järjestämisen periaatteet tulee kirjata opetussuunnitelmaan. Kerhot ovat oppilaille vapaaehtoisia. Opetussuunnitelman mukaista opetusta ei voida toteuttaa kerhomuotoisena, mutta erilaisten kielikerhojen järjestäminen on mahdollista.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 16.2.2011 § 12 Tuusulan kunnan kieliohjelman tarkistukset. Uusi kieliohjelma astuu voimaan 1.8.2011 alkaen. Hyväksytyn kieliohjelman keskeiset tarkennukset ovat:

- A2-kieli alkaa neljännellä luokalla ja sitä opetetaan 2 tuntia viikossa

- A2-kieliryhmän perustamisen alin ryhmäkoko on 14 oppilasta

- B2-kieliryhmä perustetaan koulun tuntiresurssien puitteissa ilman ryhmäkoon alarajaa

- kielivalintojen yhteistyöalueet ovat Etelä-Tuusula ja Pohjois-Tuusula

Kasvatus- ja sivistystoimi ei aio muuttaa A2-kielen opettamista kerhomuotoiseksi. Uuden kieliohjelman toteutumista seurataan ja keväisin laaditaan selvitys siitä, millaisia A2-kieliryhmiä muodostuu  ko. kielen aloittaville ja sitä jo opiskeleville.

Tuusulassa toimii vapaamuotoisia kielikerhoja joita voidaan pitää jatkossakin joko koulujen kerhotoiminnan tai kansalaisopiston kautta. Syksyllä 2010 kansalaisopisto tarjosi kaksi ja Jokelan kansalaisopisto yhden kimppakielikurssin. Lopulta osallistujia riitti vain Hyrylässä alkaneeseen kimpparanska-ryhmään. Ryhmän 16 osallistujasta seitsemän on lapsia, joista suurin osa opiskelee ko. kieltä myös koulussa. Kansalaisopisto on varautunut järjestämään kielikerhoja jatkossakin. Osallistujilta kerätään palautetta ja jatkotoiveita, joita hyödynnetään kansalaisopiston tulevan kauden suunnittelussa.

Päätös

Päivitetty: 22.02.2012

« Takaisin