TURVA-tapahtuman järjestäminen (Turvallinen Tuusula, varautuminen ja vapaaehtoistyö)

Aloite tehty:
07.10.2019
Aloitteen tekijä:
Lepojärvi Kati / Tuusulan Puolesta valtuustoryhmä
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Vireillä

Esitämme, että Tuusula järjestää kutsuntojen yhteydessä v. 2020 nuorille suunnatun arjen turvallisuustapahtuman. Tuusulan tulisi vastata nuorten syrjäytymisuhkaan ja pahoinvointiin tehokkaammin, joten näihin vaikuttamisen kanavia ja tilaisuuksia on syytä kartoittaa.

Espoo järjesti kutsuntojen yhteydessä menestyksekkään Safe with Espoo -tapahtuman ja käytäntöä jatketaan myös vuodesta 2020 eteenpäin. Puolustusvoimat/Uudenmaan aluetoimisto oli aktiivisesti järjestelyissä mukana ja olisi valmiina järjestämään Tuusulan kunnan ja muiden paikallisten ja alueellisten yhteistyökumppanien kanssa vastaavanlaisen tapahtuman myös Tuusulassa ensi vuonna.

Espoon tapahtuman järjestelyistä vastanneen Espoon kaupungin turvallisuuspäällikkö Petri Häkkisen kanssa on keskusteltu Espoon tapahtuman mallin ”hyvien käytäntöjen” hyödyntämisestä muissa Uudenmaan kunnissa ja hän suhtautui myönteisesti Espoon mallin oppien hyödyntämiseen esim. Tuusulassa.

Tuusulan kutsunnoissa ovat olleet ohjaamopalvelut mukana. Tämä on erittäin hyvä asia, sillä syrjäytymisen merkitys yhteiskunnan turvallisuuteen on tunnistettu olennaiseksi myös valtakunnan tasolla, sisäisessä turvallisuudessa. Tarkoituksena on ollut tavoittaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria tapahtumassa. Ohjaamon lisäksi yhteistyöhön tapahtumajärjestelyissä voitaisiin kutsua arjen turvallisuuden kanssa toimivia tuusulalaisia/keskiuusimaalaisia järjestötoimijoita.

Turvallisuuskoulutukset eivät tavoita tyttöjä ja nuoria naisia yhtä hyvin kuin asevelvollisia, eli enimmäkseen nuoria miehiä. Naiset ovat kuitenkin hyvin halukkaita lisäämään turvallisuusosaamistaan (mm.Naisten Valmiusliiton selvitysten mukaan naisille saatavilla olevat turvallisuuskurssit ovat kalliimpia kuin miehille järjestettävät koulutukset, hyvin haluttuja eikä kaikille halukkaille voida edes tarjota koulutusta.) Tämän tapahtuman kohderyhmäksi tulisikin nostaa kutsuntaikäisten asevelvollisten lisäksi nuoret naiset ja tytöt.

Kansalaispalveluksen mahdollisuus on puhuttanut yhteiskunnassa ja eduskuntaryhmät sitoutuivat kansalaispalvelusmallin mahdollisuuksien tutkimiseen ja mallin edistämiseen viime eduskuntavaalien alla. Aseellinen puolustus on myös vain yksi osa yhteiskunnan turvallisuutta. Nykyisin puhutaankin kokonaisturvallisuusmallista, missä viranomaisten ja instituutioiden lisäksi elinkeinoelämällä, järjestöillä ja kansalaisilla on tärkeä roolinsa turvallisuuden tukemisessa. Tapahtuman avulla voitaisiinkin avata turvallisuuden kokonaisuutta ja oman turvallisuuden vahvistamisen mahdollisuuksia nuorille.

Tapahtumaan voitaisiin kutsua kaikki Tuusulan yhdeksäsluokkalaiset sekä lukioiden ja oppilaitosten (Keuda) opiskelijat opettajineen. Nuoret olisivat tervetulleita tapahtumaan myös vapaa-ajallaan.

Tapahtumassa eri viranomaiset ja järjestöt voisivat esitellä arjen toimintaansa ja luoda käsitystä siitä, mitä kaikkea kokonaisturvallisuus on ja mikä siitä kuuluu viranomaisten, mikä järjestöjen ja mikä kansalaisen itsensä vastuulle.

Lisäksi esille voidaan nostaa, kuinka jokainen voi itse vaikuttaa omaan ja läheistensä turvallisuuteen sekä erityisesti, mikä on kansalaisen oma vastuu erilaisissa kriisitilanteissa. Eritoten harvaan asuttujen alueiden ja kylien turvallisuussuunnittelussa ja turvallisuuden vahvistamisessa on asukkaiden omatoimisella varautumisella ja yhteisöllisellä ”naapuriavulla” olennainen rooli. Tästäkin syystä on nuorten turvallisuustietämyksen ja -osaamisen vahvistaminen erittäin tärkeää.

Petri Häkkinen nosti osuvasti esille aiheen tärkeyden:
”Herättelemällä nuorten turvallisuustietoutta teemme myös etsivää syrjäytymisen ehkäisyä. Jos tapahtuma tavoittaa yhdenkin syrjäytymisvaarassa olevan nuoren ja saa hänet mukaan vaikkapa yhdistystoimintaan, olemme onnistuneet. Tämä, jos mikä, on ennakoivaa turvallisuustyötä.. Suunnittelemme turvallisuustietoisuuden levittämistä myös nuoria laajemmalle kohderyhmälle – kaikille espoolaisille. Jalostamme ajatusta ensimmäisen tapahtuman jälkeen. Pitkän ajan tavoitteenamme on luoda Espooseen malli kokonaisturvallisuuden ekosysteemistä. Sitä voitaisiin hyödyntää ja jalostaa paikallisiin tarpeisiin myös muualla Suomessa.”

Tapahtumaa järjestelemään voitaisiin kutsua mm. kunnan kasvatus- ja sivistystoimen, yläkoulut, lukiot, Keuda, pelastuslaitos ja VPK, poliisi, puolustusvoimat, hätäkeskuslaitos, järjestöjä (SPR, MPK, Naisten Valmiusliitto, Martat, työväenopisto), nuorisovaltuuston, jne.

Kuten Espoossa, Tuusulassa voitaisiin rakentaa myös kokonaisturvallisuusmallia, johon voitaisiin ottaa mallia, myös Hyvinkään pitkä linjan panostuksesta turvallisuustyöhön:
”24 turvallista tuntia Hyvinkäällä” työryhmäpohjaisesta toimintamallista. Voitaisiin myös valtavirtaistaa turvallisuustyötä Tuusulan eri neuvostoihin ja kehitysverkostoihin Hyvinkään mallin työryhmätyöskentelyn hyvien käytänteiden pohjalta. (Hyvinkään Työryhmät listattuna alla.)

Tuusula on Uudenmaan turvallisimpia alueita, mutta nopeasti muuttuvan yhteiskunnan moninaiset uudet uhkat eivät pysähdy kuntarajoilla. Nuoremme tarvitsevat tukea, tietoa, taitoja ja turvallisuutta. Satsatkaamme heihin monipuolisesti. Tässä on yksi keino.

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 7.10.2019 § 139: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 8.10.2019: Turvallisuuspäällikön ja ohjaamon päällikön valmisteltavaksi

Päätös

Päivitetty: 11.10.2019

« Takaisin