Linjamäen, Nahkelan ja Tuomalan kylien lähikoulujen säilyttäminen

Aloite tehty:
09.11.2020
Aloitteen tekijä:
Kati Lepojärvi Linjamäen koulun vanhemmat ry, Tuomalan kyläkoulun tuki ry ja Nahkelan koti-kouluyhdistys ry:n puolesta
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Käsitelty

Kattava kouluverkko ja hyvä opetuksen laatu ovat olleet yksi Tuusulan menestystekijöistä. On Tuusulan kunnan vetovoimatekijä, että meillä on tarjota lähikoulu joka alueelle. Uudenlaisen etätyön aikakaudella lähikoulut ovat resurssi, jonka arvo kasvaa yhä useamman lapsiperheen muuttaessa pois suurista keskuksista. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa riskeerata mainettamme lapsiystävällisenä kuntana lakkauttamalla joiltain Tuusulan alueilta koulupalvelut kokonaan, sekä suosia heikompia vaihtoehtoja lasten koulumatkojen turvallisuuden hinnalla.

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 9.11.2020 § 125: Kunnanhallitukselle valmisteltavaksi
Kasvatus- ja sivistyslautakunta 21.9.2021 § 88: Ehdotus kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.
Kunnanhallitus 27.9.2021 § 369: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 8.11.2021 § 151: Aloite käsitelty

Vastaus

Ennakkovaikutusten arviointi on toteutettu monista näkökulmista ja laajasti osallistaen  

Osana palveluverkkosuunnitelman tarkistamista vuonna 2020 on syksyllä 2020 toteutettu laaja ennakkovaikutusten arviointi palveluverkkosuunnitelman vaikutuksista Linjamäen, Nahkelan ja Tuomalan kouluihin. Ennakkovaikutusten laajassa arvioinnissa on tuotettu tietoa päätöksenteon tueksi siitä, mitä vaikutuksia mahdollisilla palveluverkon muutoksilla on. Keskeisenä tehtävänä on ollut arvioida eri yksiköiden osalta sitä, mitä vaikutuksia on sillä,   
 

 • jos koulu yhdistyy läheisyyteen rakentuviin tai rakentuneisiin monitoimikampuksiin  

 • jos koulu säilyy omana itsenäisenä yksikkönään  

 • jos koulu yhdistyy toisen yksikön kanssa.  


Ennakkovaikutusten arvioinnissa on käsitelty seuraavat näkökulmat:  
 

 • Kuntalaisvaikutukset, eli ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia mm. hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta   

 • Ympäristövaikutukset, eli ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen liittyviä vaikutuksia   

 • Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset, eli vaikutukset eri organisaatioiden välisiin suhteisiin, organisaation tehtäviin tai menettelytapoihin, luottamuselinten toimintaan, henkilöstöön tai hallintoon  

 • Taloudelliset vaikutukset kunnan tuloihin tai menoihin joko niitä lisäämällä tai vähentämällä 

 • Strategiavaikutukset, strategian päämäärät ja keskeisimmät kokonaisuudet sekä valtuustokauden tavoitteet ja vuositavoitteet, strategiaa teoiksi vievät ohjelmat ja strategiset asiakirjat (mm. hyvinvointisuunnitelma)  

 
Ennakkovaikutusten arviointia varten on kerätty tietoa:  
 

 • Järjestämällä kuntalais- ja vanhempainillat kouluilla: Linjamäki 10.9.2020, Tuomala 15.9.2020 ja Nahkela 29.9.2020  

 • Järjestämällä henkilöstötilaisuudet ja kuulemiset kouluilla   

 • Linjamäki: henkilöstötilaisuus 8.9.2002 ja kuuleminen 20.10.2020  

 • Nahkela: henkilöstötilaisuus 15.9.2020 ja kuuleminen 19.10.2020  

 • Tuomala: henkilöstötilaisuus 8.9.2020 ja kuuleminen 6.10.2020  

 • Työskentelemällä lasten kanssa toteuttamalla lasten kuuleminen lasten omilla kouluilla 22.9.-9.10.2020  

 • Toteuttamalla kyselyt huoltajille, henkilöstölle, kuntalaisille ja luottamushenkilöille (15.-30.9.2020). Kyselyn ja analyysin on toteuttanut Owal Group Oy  

 • Pyytämällä lausuntoja oppilaskunnilta, vanhempainyhdistyksiltä, neuvostoilta sekä muilta rekisteröidyiltä yhdistyksiltä ja toimijoilta (15.9.-9.10.2020)  

 • Laatimalla taloudellisia selvityksiä (syys-lokakuu 2020) sekä tuottamalla tietoa ja tilastoja (syys-lokakuu 2020)   

 
Tärkeä osa ennakkovaikutusten arviointia on ollut arvioida vaikutuksia lasten osalta ja lasten itsensä tekemä arviointi asiaan. Lapsivaikutusten arviointi koostuu mm. oppilaskuntien ja neuvostojen lausunnoista sekä lasten ja nuorten kuulemisesta, joka on toteutettu koulujen ja opettajien toimesta 22.9.-9.10.2020.  

 
Lapsivaikutusten arviointi on toteutettu seuraavalla tavalla:  

 • Oppilaskuntien lausunnot - lausuntopyynnöt on lähetetty oppilaskuntien ohjaaville opettajille 15.9.2020  

 • Lapsi- ja perheasioiden neuvoston lausunto asiasta lasten ja perheiden näkökulmasta, myöskin muut neuvostot ovat voineet asiasta lausua, kuten nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto tai ikäihmisten neuvosto - sama lausuntopyyntö lähtenyt neuvostoille  

 • Koulujen vanhempainyhdistysten lausunnot  

 • Lasten kuuleminen, joka toteutetaan lasten ikä huomioiden omassa koulussa. Tähän koulut ovat saaneet halutessaan tukea.  

 • Laajana toteutetussa pienten koulujen ennakkovaikutusten arvioinnissa on kuntalaisvaikutuksia arvioivassa kyselyssä vastaajina olleet huoltajat. Kyselyssä huoltajat ovat arvioineet vaikutuksia lastensa ja perheidensä näkökulmista.  

 
Oppimisympäristöjen kehittämisen tavoitteet 

Ennakkovaikutusten arvioinnissa on tuotu esille Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelma ja siinä kirjatut tavoitteet oppimisympäristöjen kehittämiselle. Tuusulassa ei olla luomassa avoimia oppimisympäristöjä, vaan kehittämässä oppimisen laatua paremmaksi ja turvaamassa tasa-arvoisen opetuksen järjestämistä. Tuusulassa on julkaistu 2019 palveluverkon kehittämisen tueksi uusien oppimisympäristöjen kehittämisen ohjeistus Iloisen oppimisen Tuusula -käsikirja. Käsikirjassa on huomioitu erilaiset muunneltavien ja joustavien oppimisympäristöjen haasteet kuten akustiikka ja työrauha. Tuusulassa on luotu malli suunnitella erilaiset oppimista tukevat tilaratkaisut. 

 

Oppilasmäärien kehitys 

Oppilasmäärien näkökulmasta Linjamäen ja Nahkelan oppilasmäärä on supistunut ja vaihdellut. Tuomalan oppilasmäärä on pysynyt suhteellisen vakiona viimeisen kymmenen vuoden aikana, osittain Järvenpäästä tulevien oppilaiden myötä, Tuomalan koulun oppilaista n. 35 % tulee muualta kuin Tuusulasta. Koska Tuusulan koko kunnan oppilasmäärä on laskeva syntyvyyden vähenemisen vuoksi, myöskään näiden yksiköiden oppilasmäärään ei ole ennustettavissa kasvua.   

Tuusulassa on laadittu syyskuussa 2021 uudet 0.75 prosentin kasvutavoitteen huomioivat väestöennusteisiin perustuvat oppilasennusteet sekä lyhyelle että pitkälle aikavälille. Yksiköiden oppilasmäärien lasku on tämän päivitetynkin ennusteen mukaan huomattava. 10 vuoden kuluessa oppilasmäärän väheneminen Tuusulassa on ennusteen mukaan noin 850 oppilasta, ja kasvua on ennustettu vain Rykmentinpuiston alueelle. Tuusulan tuleva kasvu ohjataan keskustoihin ja niitä ympäröiville asemakaava-alueille sekä tulevaisuudessa yleiskaavaehdotuksessa tunnistetuille asemakaavoitettaville asuinalueille. Kasvua ei ohjata haja-rakennusalueelle, jossa koulut sijaitsevat. Tuomalan alueen kehittyminen ajoittuu vuoden 2040 jälkeen, jolloin yleiskaavan asuntovaranto on merkittävin osin toteutunut. Juna-asemaan tukeutuva reservialue toteutuu aikanaan tehokkaana, jolloin sinne tarvitaan monitoimikampus-tasoiset sivistyspalvelut. 

 

Koulukiinteistöt 

Kiinteistöjen näkökulmasta Nahkela on hyvässä kunnossa, Linjamäen koulu kohtalaisessa kunnossa ja Tuomalan koulu tyydyttävässä (osin välttävässä) kunnossa. Tuomalan koulu tulisi tarvitsemaan noin 700 000 euron perusparannuksen (selvitys osana ennakkovaikutusten arviointia). Tuusulan pormestariohjelmassa (2020) on mainittu, että mikäli pienten koulujen oppilasmäärä laskee merkittävästi tai koulun kunto heikkenee, tulee koulun jatkoa tarkastella. 

Sivistyksen toimialueelle oli vuonna 2020 asetettu yhteensä 1,2 milj. euron säästöt vuodelle 2021. Näiden laajojen säästöjen toteuttaminen ei ollut mahdollista toteuttaa ilman laadullisia leikkauksia, jotka kohdentuvat laajaan oppilaspintaan tai ilman palveluverkon muutoksia. Palveluverkosta tuleva säästö ei ole kertaluontoinen vaan sen säästövaikutus on pitkäjänteinen. Niin lausunnoissa kuin kyselyissä nousi huoli siitä, että mikäli kyläkoulu lakkautettaisiin, jäisi kiinteistö kunnan huollettavaksi. Tämän vuoksi näemme, että on äärimmäisen tärkeää, että vapautuvia kiinteistöjä lähdetään aktiivisesti jatkojalostamaan ja myymään.  

 

Hyvinvoinnin edistäminen ja kasvun ja oppimisen tukeminen 

Tuusulan kaikissa kouluissa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen on keskeistä. Kouluterveyskysely ja Tuusulan kunnan hyvinvointisuunnitelma määrittävät tehtävää hyvinvointityötä. Lasten ja nuorten hyvinvointi koostuu myös lasten ja nuorten psykososiaalisista taidoista, joita ovat ihmissuhdetaidot, ristiriitojen ja ongelmien ratkaisutaidot ja kokemusten ilmaisutaito. Näitä taitoja edistämme varhaiskasvatuksessa, kouluissa, nuorisopalveluissa yhteisö- ja ryhmämuotoisilla tavoilla. Ne mahdollistavat osallisuuden ja lisäävät vahvuuksia. Keskitymme positiiviseen ja lapsikeskeiseen pedagogiikkaan, jossa oppiminen lähtee lasten ja nuorten vahvuuksista. Samoin kiusaamisen ehkäisytyötä tehdään suunnitellusta ja koordinoidusti.  

Kunnan kaikissa kouluissa on vastattu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyyn vuonna 2019. Kunnan eri koulujen välillä ei ole havaittavissa koulujen kokoon liittyen merkittäviä eroja kouluviihtyvyyden tai turvallisuuden kokemuksissa. Sekä kunta- että yksikkötasolla kouluterveyskyselyn tuloksia hyödynnetään laajasti toimintakulttuurin kehittämisen tukena. Kaikissa yksiköissä nostetaan tuloksista sekä myönteisiä ilmiöitä että kehittämisen kohteita ja pohditaan niihin vaikuttaneita syitä yhdessä oppilaiden, henkilöstön ja huoltajien kanssa.  Uudet kouluterveyskyselyn tulokset ovat saatavilla valtakunnallisesti, kunta- ja yksikkö-kohtaisesti myöhemmin tänä syksynä kyselystä, joka toteutettiin keväällä 2021. 

Lukuvuonna 2021-22 toteutetussa huoltajakyselyssä huoltajien tyytyväisyys opetuksen laatuun pysyi samana tai nousi kaikissa Tuusulan kouluissa. Koulun koko ei näy huoltajakyselyn eri osioissa tyytyväisyyttä selittävän tekijänä. Opetuksen laatuun sekä kouluympäristön viihtyisyyteen ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä keskiarvot ovat korkeita kaiken kokoisissa yksiköissä.  

 

Kasvun ja oppimisen tuen järjestäminen 

Oppilaan tuen järjestämisessä moniammatillisuus on keskeistä. Tuen tulisi olla saatavilla oppilaan omassa koulussa, ja laadukkaiden moniammatillisten palvelujen saatavuuden takaaminen edellyttää toimintojen keskittämistä. Tuen asioissa monipuolisimmat palvelut ovat laajemmin saatavilla isommissa yksiköissä.  

Yhteistyössä Keusoten kanssa koulutetaan oppilashuollon henkilöstö vaikuttavien psykososiaalisten menetelmien käyttöönotossa. Tavoitteena on, että sivistyksen toimialueen ammattilaiset saavat uusia menetelmiä käyttöönsä, joilla ennaltaehkäistään mielenterveyden ongelmien eskaloitumista vaativimmiksi haasteiksi. Keskiössä ovat masennukseen ja ahdistukseen puuttuminen vaikuttaviksi todettujen interventioiden avulla. Lapsen ja nuorten hyvinvointia tulee tukea myös lapsen kasvuympäristön hyvinvoinnin kehittämisen kautta. #uuttakoulua- hankkeessa on pohdittu uusia tapoja kehittää kodin ja koulun välistä yhteistyötä ja näitä havaintoja jalkautetaan osaksi yksiköiden toimintaa. Nämä asetetut tavoitteet toteutuvat kaiken kokoisissa yksiköissä. 

 

Yhteistyön mahdollisuudet opetussuunnitelman mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi 

Opetussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan monenlaista osaamista henkilöstöltä ja monimuotoisia tiloja, joissa eri oppilaineita on mahdollista opettaa tavoitteiden mukaisesti. Taide- ja taitoaineiden opetustilat ovat monipuolisempia isommissa yksiköissä. Valinnaisaineissa on mahdollista toteuttaa laajempi valinnaisaineiden tarjonta, kun opettajia on enemmän ja useamman oppilasryhmän kautta tulevaa resurssia voidaan kohdentaa rinnakkaisluokka- ja vuosiluokkarajat ylittävästi. Yhteisopettajuuden kehittämisen mahdollisuuksia on tärkeää viedä eteenpäin kaikissa yksiköissä, koska siten opettajien osaamista voidaan käyttää oppilaiden erilaisiin oppimisen tarpeisiin vastaamiseksi hyödyksi. 

Koulupäivän yhteydessä tapahtuvan matalan kynnyksen kerho- ja harrastustoiminnan tarjonta on monipuolisempaa isoissa yksiköissä. Näiden harrastusten tarjoamiseksi Tuusulan kunta tekee yhteistyötä noin 20 paikallisen yhdistyksen ja seuran kanssa.  

Koulujen tehtävät ovat lisääntyneet ja monimuotoistuneet viimeisten 5-7 vuoden aikana. Tehtävien hoitamiseen liittyvät vastuut ovat rehtoreiden lisäksi opettajien työtehtäviä. Monien tehtävien kasautuminen samoille opettajille kuormittaa. Työn kuormittavuus on yksi henkilöstökyselyssä havaituista työssä jaksamista heikentävistä tekijöistä. Tavoitteena onkin tehtävien ja vastuiden tasainen jakautuminen mahdollisimman monelle opettajalle ja suuremmassa yksikössä jaetun johtamisen edellytykset ovat paremmat henkilöstömäärän ja monipuolisen osaamisen vuoksi. 

 

Iltapäivätoiminnan järjestäminen 

Iltapäivätoiminnassa viimeisten vuosien aikana on entistä useammin syntynyt tilanne, jossa keskitettynä hakuaikana maaliskuun loppuun mennessä ei ole tullut pienemmille kouluille riittävästi hakemuksia ryhmän perustamiseksi. Hakemuksia ei ole tullut riittävästi vielä toukokuunkaan aikana, mihin mennessä on määriteltävä tulevan lukuvuoden koulunkäynninohjaajien ja iltapäivätoiminnan ohjaajien resurssit. Oppilasmäärän väheneminen aloittavissa ikäluokissa vaikuttaa myös iltapäivätoimintaan paljon.  

Lukuvuonna 2021-22 Iltapäivätoiminnassa ryhmiä ei ole syntynyt enää Rusutjärvelle, Nahkelaan, Tuomalaan eikä Vanhaankylään. Edellisenä lukuvuonna 2020-21 ryhmää ei syntynyt myöskään Ruotsinkylän koululle.  

Lukuvuodesta 2020-21 lähtien Tuusulassa oppilaiden kuljetus koululta iltapäivätoimintapaikkaan on järjestetty kunnan toimesta, mikäli oppilaan omalle lähikoululle ei synnyt iltapäivätoiminnan ryhmää. 

 

Koulukuljetukset 

Osana ennakkovaikutusten arviointia on tehty arvio talousvaikutuksista. Siinä yhteydessä on tehty selvitys myös vaikutuksista koulukuljetusten järjestämisen kustannuksiin. Kustannusvaikutuksen kasvu on pienempi kuin muut taloudelliset säästöt ja vaikutusta pienentää se, että haja-asutusalueen kouluilla osa koulun oppilaista on tälläkin hetkellä oikeutettuja koulukuljetukseen. Vaikutukset oppilaiden koulupäivään ja mahdollisuuksiin osallistua esimerkiksi koulupäivän yhteydessä tapahtuvaan harrastustoimintaan tai kavereiden kanssa olemiseen on arvioitu osana lapsiin kohdistuvia vaikutuksia. 

 

Valtuustossa hyväksytyt kriteerit koulujen koolle toimintaedellytysten tarkastamiselle 

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 7.12.2020 § 120 Palveluverkkosuunnitelman päivityksen vuosille 2019 - 2026 ja päätti yhdistää Linjamäen koulun Kellokosken kouluun 1.8.2021 alkaen. Valtuusto päätti asettaa samalla seuraavat kriteerit koulujen koolle, jolloin niiden toimintaedellytyksiä tulee tarkastella: 

 • Koulun on oltava vähintään 3-ryhmäinen ja oppilaita tulisi olla vähintään 60 . 

 • Mikäli yksikköön kohdistuu laajoja korjauksia tai peruskorjausta, ei investointia tehdä, jos oppilaat voidaan yhdistää lähellä olevaan kouluun tai valmistuviin monitoimikapuksiin.  

 

Lopuksi 

Tuusulassa on eri kokoisten yksiköiden toiminnan tarkastelulle olemassa hyväksytyt periaatteet. 

Linjamäki on lakkautettu 1.8.2021 alkaen valtuuston päätöksen mukaisesti. Oppilaat ja henkilöstö ovat siirtyneet Kellokosken koululle, ja siirtymistä on tuettu Kellokosken ja Linjamäen yhteistoiminnalla. Linjamäen osalta ei ole tarkoituksenmukaista avata keskustelua asiasta uudelleen.  

Koulujen koko ja toimintaedellytykset -kriteeristöä käytetään kaikkien yksiköiden tarkastelussa yhdenvertaisesti. Tuomalan ja Nahkelan koulujen osalta valtuuston hyväksymät kriteerit koulujen koolle ja toimintaedellytysten tarkastelulle ovat edelleen tarkoituksenmukaisia ja perusteltuja.  

Päätös

Päivitetty: 15.11.2021

« Takaisin