Gungkärrin ja Vähäsuonkallion välisen alueen suojeleminen

Aloite tehty:
31.03.2014
Aloitteen tekijä:
Ruotsinkylän kyläyhdistys ry / Reinikainen Tuija
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Käsitelty

Ruotsinkylän kyläyhdistys ry vetoaa Tuusulan kuntaan Gungkärrin ja Vähäsuonkallion välisen kallioalueen suojelemiseksi Ruotsinkylä-Myllykylä II osayleiskaavassa seuraavista syistä:

1. Suojellusta Gungkärristä ja arvokkaana pidetystä Vähäsuonkalliosta muodostuu silloin yhtenäinen suojeltu kallioalue, joka noudattelee 13.10.2010 päivätyssä lausunnossa julki tuotua Ely-keskuksen kannanottoa. Saman lausunnon mukaan Gungkärrin ja Vähäsuonkallion välinen alue luokiteltiin maa-ainesten ottoon soveltumattomaksi.

2. Jos osayleiskaava nykymuodossaan toteutuu, Gungkärrin luonnonsuojelulailla suojeltu pähkinäpensaslehto pienine suojavyöhykkeineen jää louhinnan myötä irralliseksi saarekkeeksi selkeästi tulevaa maanpintaa korkeammalle. Ekologiset käytävät ympäröivään maastoon katkeavat ja pähkinäpensaslehto on suuressa vaarassa tuhoutua kokonaan.

3. Alueella on tehty lokakuussa 2013 havaintoja, jotka Geologian tutkimuskeskuksen mukaan viittaavat hiidenkirnujen olemassaoloon. Havainnoista on ilmoitettu osayleiskaavaprosessin yhteydessä, mutta tästä huolimatta todennäköinen hiidenkirnualue on merkitty osayleiskaavassa maa-ainesten ottoalueeksi.

4. Mikäli Gungkärrin ja Vähäsuonkallion väliseltä alueelta poistetaan maa-ainesoton mahdollistava merkintä, louhinnan suojavyöhyke siirtyy lännemmäksi ja samalla suurelta osin 55-60 desibelin lentomelualueelle, jolloin suojavyöhykkeestä maanomistajille koituvat haitat pienenevät ja samalla pienenevät myös Metsäkyläntien alueen asukkaille koituvat melu-, pöly- ja tärinähaitat.

Esittämämme muutos on kuvattu oheiseen karttaan. Liitämme aloitteeseen myös Ely-keskuksen 13.10.2010 päivätyn lausunnon liittyen Senkkerin toiminta-alueen YVA-selostukseen.

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 31.3.2014 § 52: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 1.4.2014: Kuntakehitykseen valmisteltavaksi
Kuntakehityslautakunta 30.11.2016 § 156: Ehdotetaan kunnanhallitukselle
Kunnanhallitus 19.12.2016 § 477: Ehdotetaan valtuustolle
Valtuusto 23.1.2017 § 10: Ehdotus hyväksyttiin, aloite käsitelty

Vastaus

Kunnanvaltuusto hyväksyi Ruotsinkylä-Myllykylä II osayleiskaavan päätöksellään 31.3.2014 § 27. Päätöksestä valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen, joka 4.3.2015 hylkäsi valitukset. Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä valitettiin edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus päätti 4.8.2016, ettei Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä muuteta. Osayleiskaava kuulutettiin voimaantulevaksi 17.8.2016.

Gungkärrin pähkinäpensaslehto on luonnonsuojelulain (LsL29 §) nojalla suojeltu luontotyyppi (luonnonsuojelualue perustettu 21.7.2005). Gungkärrin pähkinäpensaslehto sijaitsee purosta nousevilla jyrkähköillä rinteillä. Puuston valtalaji on kuusi, seassa esiintyy harmaaleppää ja tervaleppää. Alueelta on löydetty noin 60 pähkinäpensasta. Gungkärr on kansallisesti arvokas kohde ja se on Ruotsinkylä - Myllykylä II -osayleiskaavaan merkitty asiallisesti luonnonsuojelualueeksi (SL) sekä ympäröivä valuma-alue suojaviheralueeksi (EV).

Vähäsuonkallio on maisemallisesti arvokas jyrkkärinteinen ja korkea kallioalue, joka muodostuu kahdesta ydinalueesta. Itäinen jyrkänne kohoaa 20 metriä ympäristöään korkeammalle. Maiseman ja virkistyskäytön kannalta merkittävä kallioalue, jolla sijaitsee useita näköalapaikkoja. Vähäsuonkallio on maakunnallisesti ja seudullisesti arvokas kohde. Kohde on merkitty osayleiskaavaan MY-2 -merkinnällä (maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja).

Gungkärrin ja Vähäsuonkallion välinen kallioalue on luonto- ja maisemaselvityksessä arvioitu paikallisesti arvokkaaksi, jonka maankäyttösuosituksena on MY. Ekologinen yhteys Gungkärrin pähkinäpensaslehto-Vähäsuonkallio välillä jää kaavaratkaisussa toteutumatta. Tuusulan kunnanvaltuusto on kuitenkin kaavan hyväksynyt muodossa, jossa Gungkärrin ja Vähäsuonkallion välinen alue on osoitettu maa-ainesten ottoalueeksi (EO). Kaavatyön aikana tutkittiin mahdollisuutta esittää Gungkärrin ja Vähäsuonkallion välinen alue MY-merkinnällä. Tämä kaavaversio kuitenkin palautettiin valmisteluun.

Lainvoiman saaneen osayleiskaavan EO-aluerajaus noudattaa pääpiirteissään ympäristöministeriön 22.6.2010 vahvistaman ja KHO 8.10.2012 päätöksellä lainvoiman saaneen 1. vaihemaakuntakaavan kiviainevarantoaluerajausta. Rajauksessa on huomioitu maakuntakaavan mittakaava ja aluerajausten yleispiirteisyys. Vaihemaakuntakaavassa Gungkärrin kallio on osoitettu pääosin kokonaan merkittäviä kiviainesvarantoja sisältäväksi alueeksi.

Pähkinäpensaslehdon säilymiseen vaikuttaa ratkaisevasti se, mihin tasoon pähkinäpensaslehdon ympäristö louhitaan. Louhintatasoista ja suojaetäisyyksistä päätetään maa-ainesluvassa huomioiden, mitä maa-aineslain 3 § 1 momentissa säädetään ottoluvan myöntämisen edellytyksistä osayleiskaavan ratkaisusta huolimatta.

Päätös

Päivitetty: 24.01.2017

« Takaisin