Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan hyväksyminen ja käyttöönotto

Aloite tehty:
31.03.2014
Aloitteen tekijä:
Zonta-kerho / Reinikainen Tuija
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Käsitelty

Eurooppalainen peruskirja naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta paikallishallinnossa on sitoumus tasa-arvon toteuttamiseksi kunnassa.

Peruskirja on laadittu yhteistyössä Euroopan kuntajärjestöjen kanssa. Kuntaliiton hallitus on suositellut kunnille ja maakunnille sen hyväksymistä. Muun muassa Uudenmaan Liitto on jo hyväksynyt peruskirjan.

Allekirjoittamalla peruskirjan kuntamme vahvistaa sitoutumistaan tasa-arvon edistämiseen tasa-arvolainsäädäntömme mukaisesti.

Peruskirja kattaa kunnan poliittisen roolin ja demokraattisen vastuun, palvelujen tarjoajan roolin, työnantajaroolin, roolin kestävän kehityksen edistäjänä ja roolin sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäisijänä.

Kunnan palvelut vaikuttavat suoraan tuusulalaisten tasa-arvon toteutumiseen, ja sen vuoksi eri-ikäisten naisten ja miesten tarpeet on otettava huomioon palveluja koskevissa päätöksissä.

Peruskirja antaa konkreettisia esimerkkejä siitä, miten naisten ja miesten välistä tasa-arvoa voidaan edistää käytännössä esimerkiksi asumisen, terveyden, sosiaalipalveluiden, vapaa-ajan, liikenteen ja julkisten hankintojen näkökulmasta.

Peruskirjan allekirjoittamisen myötä kunta sitoutuu laatimaan toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman, jossa tulee esittää tavoitteet, toimenpiteet ja resurssit peruskirjan tavoitteiden toteuttamiseksi. Tarkempia tietoja asiasta löytyy osoitteesta www.kunnat.net/tasa-arvo/projekti.

Me allekirjoittaneet ehdotamme, että Tuusulan kunta

- hyväksyisi Eurooppalaisen paikallis- ja aluehallinnon tasa-arvon peruskirjan,

- tekisi sen mukaisesti päätöksen toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman laatimisesta ja

- kirjaisi suunnitelmaan selkeät toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi sekä määrittelyt tavoitteiden arvioinnista ja seurannasta sekä vastuutahoista.

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 31.3.2014 § 51: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 1.4.2014: Kunnansihteerin valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 8.9.2014 § 372: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 13.10.2014 § 124: Aloite käsitelty

Vastaus

Sukupuolten välistä tasa-arvoa säätelee laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta. Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan vaatimukset ylittävät kansallisen tasa-arvolain vaatimusten tason. Peruskirjan allekirjoittaja sitoutuu laatimaan toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman tai täsmentämään tasa-arvolain mukaista tasa-arvosuunnitelmaa mm. toteuttamiseen varattavien resurssien osalta. Jokaisen allekirjoittajan tulee myös toteuttaa laaja kuulemismenettely ennen tasa-arvosuunnitelman käyttöönottoa ja raportoitava toteutumisesta säännöllisesti. Allekirjoittaja sitoutuu tietojen vaihtoon eurooppalaisten kuntien kesken ja ilmoittaa Euroopan kuntaliittojen kattojärjestölle CEMR:lle kirjallisesti peruskirjan allekirjoittamisesta.

Tasa-arvosuunnitelmaan on sisällyttävä arviointeja sukupuolien välisen tasa-arvon toteutumisesta olemassa olevien toimintapolitiikkojen, prosessien, käytäntöjen ja toimintamallien osalta, jotta voidaan arvioida sisältävätkö ne syrjintää tai perustuvatko ne sukupuolistereotypioihin, ja otetaanko niissä tarpeeksi hyvin huomioon sukupuolten erityiset tarpeet. Arvioinnit on suoritettava myös palkkojen, korvausten, palkkajärjestelmien ja eläkkeiden osalta.

Tasa-arvonäkökulma tulee huomioitavaksi peruskirjaan sitoutumisen myötä lisäksi mm. julkisissa hankinnoissa ja sopimuksissa. Tasa-arvon peruskirja sisältää myös määräyksiä terveyteen, sosiaalihuoltoon ja -palveluihin, asumiseen, kulttuuriin, sosiaaliseen osallisuuteen, urheiluun, virkistykseen, turvallisuuteen, sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan, ihmiskauppaan, kestävään kehitykseen, kaupunki- ja aluesuunnitteluun, liikkumiseen, liikenteeseen, taloudelliseen kehitykseen ja ympäristöön liittyen.

Tuusulan kunnassa noudatetaan lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, ja sukupuolten välinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat kunnan toimintaa ohjaavia arvoja. Vuonna 2009 on hyväksytty kunnan tasa-arvosuunnitelma, jonka tarkoituksena on edistää tasa-arvonäkökulmaa ja -ajattelutapaa henkilöstöä ja työympäristöä koskevassa suunnittelussa, valmistelussa, päätöksenteossa ja muussa viranomaistoiminnassa. Ko. suunnitelmaa ollaan päivittämässä yhdenvertaisuussuunnitelmaksi, joka käsittää myös naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain mukaisen tasa-arvosuunnitelman.

Peruskirjan mukaiset raportointi- ym. vaatimukset lisäisivät hallintoa, ja kunnan tulisi peruskirjan hyväksyessään sitoutua varaamaan tähän tarvittavat taloudelliset resurssit ja henkilöstöresurssit.

Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirja on luettavissa osoitteessa:

http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/tuke/tasa-arvo/tasa-arvoprojekti/Documents/Eurooppalainen%20tasa-arvon%20peruskirja.pdf

Päätös

Päivitetty: 20.10.2014

« Takaisin