Aurinkoenergian vapauttaminen toimenpideluvan piiristä Tuusulassa

Aloite tehty:
12.02.2016
Tyyppi:
Kuntalaisaloite
Käsittelyvaihe:
Käsitelty

Muutetaan Tuusulan kunnan rakentamismääräyksiä seuraavanlaiseksi:

Tuusulan määräykset: xx §
Vapautukset toimenpideluvan hakemisesta kaikilla tonteilla:
ilmalämpöpumpun, maalämpöpumpun ja aurinkokeräimen sijoittaminen rakennukseen, rakennelmaan tai pihamaalle;

--- Tästä voidaan poiketa joillain osin. Tämä on suoraan Vantaan rakentamis määräyksistä.

PERUSTELUT:
Aurinkoenergiajärjestelmien lupakäytännöt vaihtelevat kunnittain merkittävästi. Joissakin kunnissa lupaa ei vaadita, kun toisissa edellytetään asennukselta toimenpidelupa. Maksullisen toimenpideluvan edellyttäminen voi vaikeuttaa, viivyttää ja estää investointien toteuttamista etenkin pk-yrityksissä ja omakotitaloissa. Toimenpideluvan hakemisen viemä aika ja siten kokonaiskustannukset ovat suuria suhteessa investoinnin rahamäärään. Rakennuksen pinnan myötäisesti asennetut aurinkopaneelit ja -keräimet olisikin hyvä vapauttaa rakennus- ja toimenpidelupien hakemisesta tavallisella asemakaava-alueella pk-seudun kaupunkien esimerkin mukaan. Esimerkki: Vantaan kaupungin rakennusjärjestys, kohta 21 a §, sivu 10.

Lisäksi edistää kuntalaisen sähkön siirron hinnankorotusten takia omavaraisuusasteen nostoa sekä uusiutuvien energioiden tavoitteiden saavuttamisesessa.

Nykyinen Tuusulan kunnan rakentamismääräykset:
"- aurinkopaneeleiden asentaminen julkisivuun (katto/seinä) enintään 3 m² on asemakaava-alueella kirjallinen toimenpideilmoitus ja asemakaava-alueen ulkopuolella ei tarvita mitään.

- aurinkopaneeleiden asentaminen julkisivuun (katto/seinä) yli 3 m² on toimenpidelupa sekä asemakaava-alueelle, että asemakaava-alueen ulkopuolella."


Aloitteen lisätiedot

Tukevia kommentteja Sosiaalisessa mediassa.

"Kunta on ollut mukana FinSolar-hankkeessa, joka tähtää suomalaisen aurinkoenergian kasvun vauhdittamiseen. Hankkeessa on tuotu esille monia hyviä asioita, ja otettu muun muassa kantaa sääntelyyn. Lisää tietoa löytyy hankkeen sivuilta: http://www.finsolar.net/?page_id=1150&lang=fi Rykmentinpuistossa aurinkonenergiaa ollaan edistämässä myös tosissaan. Hieno aiheeseen liittyvä video löytyy esimerkiksi nettisivuiltamme: http://www.rykmentinpuisto.fi/rykmentinp.../puustellinmetsa/ " - Tuomo Sipilä

Tuusulan kunnan hallituksen jäsen Tuija Reinikainen: "Kyllä niitä määräyksiä pitkään puitiin ja ajateltiin että tehtiin hyvää työtä. Toki määräyksiä voi tarkastella uudelleen ja niinhän tehdäänkin. Perustelut pitää olla muutoksillekin. Kurmuuttaminen ei pelkästään riitä. Nimittäin kokeiltu on ja todettu että hyvät perustelut ja muiden tuki vievät asioita paremmin eteenpäin. Tylsää mutta kantapään kautta opittua."

Tuija Reinikainen: "Tottakai. Ja aloitteen voi tehdä jos on hyvät perustelut. Kyllä ne sitten etenee rivakasti. Asukkaiden edustahan on kyse."

Keskustelua aiheesta sosiaalisessa mediassa.
https://www.facebook.com/groups/5823915325/permalink/10153549432605326/

https://www.facebook.com/groups/1455068014707735/permalink/1695100484037819/

Jokelan Yrittäjär RY:n puheenjohtaja Harri Kämäräinen: " Kaikista riittäisi pelkkä ilmoitus. Ainoa syy siihen ilmoitukseen on että pysytään kärryillä missä mennään energia asioissa.
Poikkeuksena toki maalämpö josta pitää tarkistaa mihin on poraamassa.
Hallitusohjelmassa ja EU tasolla sekä maailmanlaajuisesti on energian käytön tehostaminen ja uusiutuvan energian käytönlisääminen."

Käsittelyvaiheet

12.2.2016: Aloite saapunut Kuntalaisaloite.fi -palvelun kautta
12.2.2016: Kuntakehityksen ja tekniikan toimialalle valmisteltavaksi
15.3.2016: Käsitelty 15.3.2016 § 12 rakennuslautakunnassa

Vastaus

Lisätietoja:

Aloite on luettavissa myös Kuntalaisaloite.fi -palvelun sivuilla https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/2464. Aloitteessa olevat linkit toimivat vain Kuntalaisaloite.fi -palvelussa.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 126 § 1 momentin mukaan:

"Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa sellaisten rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta."

Lisäksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 § 1 momentin mukaan:

"Toimenpidelupa tarvitaan maankäyttö- ja rakennuslaissa ja jäljempänä tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin ja rajoituksin sellaisen rakennelman tai laitoksen, jota ei ole pidettävä rakennuksena, pysyttämiseen tai sijoittamiseen taikka rakennuksen ulkoasun tai tilajärjestelyn muuttamiseen seuraavasti:"

Pykälässä luetellaan ne toimenpiteet (kohdat 1-11), joihin tarvitaan toimenpidelupa.

Edelleen maankäyttö- ja rakennuslain 129 § 1 momentin mukaan:

"Kunta voi rakennusjärjestyksessä määrätä, että merkitykseltään ja vaikutuksiltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa sen jälkeen, kun asianomainen on tehnyt tätä koskevan ilmoituksen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle."

Tuusulan kunnan 16.11.2013 voimaan tulleen rakennusjärjestyksen kohdan 2.2 mukaan aurinkopaneeleiden sijoittamiseen tarvitaan joko toimenpidelupa, ilmoitus tai ei mitään seuraavasti:

-          Aurinkopaneeleiden asentaminen julkisivuun (katto/seinä) enintään 3 m2 on asemakaava-alueella tehtävä kirjallinen ilmoitus ja asemakaava-alueen ulkopuolella ei tarvita mitään.

-          Aurinkopaneeleiden asentaminen julkisivuun (katto/seinä) yli 3 m2 vaatii toimenpideluvan sekä asemakaava-alueella että sen ulkopuolella.

Kuten kuntalaisaloitteen perusteluissa on sanottu, saattaa lupakäytännöt vaihdella kunnittain merkittävästikin. Maankäyttö- ja rakennuslaki mahdollistaa tämän. Kukin kunta voi hyvinkin väljästi suhtautua rakennelmien luvanvaraisuuteen. Kovin väljän tulkinnan huonona puolena on se, että naapurin etua ei voida valvoa. Kirjallisesta ilmoituksestakaan ei ole valitusoikeutta, jolloin jokin naapuria haittaava riita rakennelmasta tai vastaavasta jää "muhimaan" pitkäkin ajan. Toimenpidelupapäätöksestä naapuri voi valittaa ja asiasta tulee aikanaan oikeuden päätös ja asialle saadaan lopullinen ratkaisu.

Johdonmukainen tapa tutkia aurinkopaneeleiden yms. luvanvaraisuuden väljentämistä on muuttaa/tarkistaa voimassa olevaa rakennusjärjestystä. Yksittäistä kohtaa rakennusjärjestyksestä ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa laajan kuulemis- ja lausuntoprosessien vuoksi. Rakennusjärjestyksen hyväksymisessä noudatetaan soveltuvin osin samaa prosessia kuin kaavan laatimisessa.

Tuusulan kuntakehitys- ja tekniikka johtoryhmä on jo kokouksessaan 2.3.2016 päättänyt, että rakennusvalvonta voi aloittaa rakennusjärjestyksen tarkistamistyön. Uudistamistyöhön ryhdytään loppuvuodesta 2016. Tässä yhteydessä on myös kuntalaisilla mahdollisuus vaikuttaa rakennusjärjestyksen sisältöön ja eri toimenpiteitten luvanvaraisuuteen.

 

 

Päivitetty: 21.03.2016

« Takaisin