A

Terveyspalvelut

LääkärivastaanottoTuusulan terveyspalvelut tarjoavat kuntalaisille lääkäri- ja sairaanhoitajan vastaanottotoimintaa, suun terveydenhuoltoa, perheiden terveyspalveluita sekä ikäihmisille kohdennettuja terveyspalveluita.

Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotto
Ajanvaraukseen soitettaessa arvioidaan hoidon tarve ja sen kiireellisyys. Arvioinnin perusteella annetaan joko toimintaohjeet tai vastaanottoaika sairaanhoitajalle, lääkärille tai muulle terveydenhuollon ammattihenkilölle.

Akuuttivastaanotto
Akuuttivastaanotolle voivat hakeutua kaikki kuntalaiset pienten vammojen hoitoon. Tarkoituksenmukaisimman hoitopaikan arvioimiseksi akuuttivastaanottoon pyydetään soittamaan ennen paikalle saapumista.

Ensiapu ja päivystys
Päivystys ja ensiapu on tarkoitettu äkillisesti sairastuneille sekä kiireellistä tutkimusta ja hoitoa tarvitseville potilaille, joiden hoitoa ei voida siirtää myöhemmäksi ilman oireiden pahenemista tai vamman vaikeutumista. Kiireellistä päivystyksellistä hoitoa tarvitsevat tuusulalaiset potilaat voivat hakeutua Hyvinkään sairaalanpäivystykseen ympärivuorokautisesti. Ennen sairaalapäivystykseen hakeutumista suositellaan soittamaan sairaalan päivystysnumeroon.

Suun terveydenhuolto
Ajanvaraukseen soitettaessa arvioidaan hoidon tarve ja sen kiireellisyys.

Apuvälineet ja kuntoutus
Kuntoutuksen tavoitteena on ylläpitää pitkäaikaisesti sairaan tai vammautuneen ihmisen toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, hyvinvointia ja osallistumismahdollisuuksia.

Röntgen
Tuusulan kunta ostaa röntgenpalvelut HUS-kuvantamiselta.

Laboratorio
Tuusulan kunta ostaa laboratoriopalvelut HUSLABilta.

Päihdepalvelut
Tuusulan päihdepalveluita järjestetään alle 22-vuotiaille Nuorisoasemalla ja yli 22-vuotiaille aikuispäihdetyössä.

Neuvola
Neuvolassa seurataan perheen terveyttä sekä hyvinvointia raskauden ja pikkulapsivaiheen aikana ja keskustellaan kasvatukseen ja perhe-elämään liittyvistä kysymyksistä sekä annetaan apua perhesuunniteluun.

Terveyskeskussairaala
Terveyskeskussairaalassa hoidetaan esim. erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon tulevia potilaita, akuuttia sairaanhoitoa ja kuntoutusta tarvitsevia potilaita sekä sairaanhoitoa tarvitsevia pitkä- ja lyhytaikaisen laitoshoidon potilaita.

Työterveyshuolto
Työterveyshuolto kuuluu kaikille työssä käyville ja se on osa terveydenhuollon kokonaisuutta.

Kotiutus- ja arviointiyksikkö
Kotiutus- ja arviointiyksikössä hoidetaan 65 vuotta täyttäneitä asiakkaita, joilla ei ole akuuttia sairaanhoidon tarvetta, mutta he tarvitsevat kuntoutusta, arviointia tai palveluiden selvittelyä.

Sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtyi 1.1.2018 kuntayhtymälle

Tuusulan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on siirtynyt 1.1.2018 alkaen Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelut -kuntayhtymälle, eli kuntayhtymä vastaa siitä, että lailla säädetyt palvelut ja velvoitteet tulevat säännösten mukaisesti hoidetuiksi. Palveluiden tuottamisvastuu on edelleen Tuusulan kunnalla, eli palvelutuotanto jatkuu pääosin entisellään, kunnan henkilöstön toteuttamana, kunnan hallinnoimissa toimitiloissa.