Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisille suunnatuilla palveluilla tuetaan ikäihmisten hyvinvointia ja kotona asumista toimintakyvyn heikentyessä. Palveluiden järjestämisen periaate on avohoitopainotteisuus ja hoidon oikea porrastus.
 
Palvelut perustuvat asiakkaan tarpeisiin sekä hänen verkostonsa kanssa yhdessä laadittuun palvelu- ja hoitosuunnitelmaan. Palveluilla tuetaan asiakkaan omia voimavaroja.

Ikäihmisten palveluina järjestetään palveluohjausta ja neuvontaa, kotiin vietäviä palveluja, päivätoimintaa, kuljetuspalveluja, omaishoidon tukea ja asumispalveluja. Äkillisissä toimintakyvyn ja kotona selviytymisen muutoksissa on apuna kotiutus- ja arviointiyksikön palvelut

Vanhuspalvelujen sosiaaliohjaajat antavat ikäihmisille palveluohjausta ja neuvontaa. He arvioivat ja selvittävät asiakkaan kokonaistilannetta ja palvelutarvetta ja järjestävät tarvittavia palveluita.

Kotihoidon perusajatus on tukea omassa kodissa asumista tilanteessa, jolloin alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai ikääntymisen vuoksi tarvitaan asumisen tueksi erilaisia tukipalveluja.

Päivätoiminta on tarkoitettu ikäihmisille, jotka tarvitsevat toimintakykyä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita edistävää toimintaa.

Vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoito ja huolenpito voidaan järjestää kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Tällöin omaishoitaja on oikeutettu omaishoidon tukeen.

Tuusulan kunta järjestää ympärivuorokautista asumispalvelua  Palvelukeskus Riihikodossa  ja yksityisissä hoivakodeissa. Lisäksi Roselius -säätiö vuokraa ja ylläpitää kolmea senioritaloa Tuusulassa.

Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista on säädetty kuntalaissa (27 §). Ikäihmisten neuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä erityisesti ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa. Vanhusneuvostot tulivat vanhuspalvelulain myötä lakisääteisiksi. Tuusulassa Ikäihmisten neuvosto pyrkii edistämään tuusulalaisten ikäihmisten oikeuksien toteutumista ja on mukana kehittämässä olemassa olevia sekä uusia palveluita ja tukitoimia

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2014 - 2018
Tuusulan kunnan ikäpoliittisen ohjelman tavoitteena on edistää ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä, sekä parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta.

Lisätietoja: vanhuspalvelujen sosiaaliohjaajat Hilkka Kokkoniemi (asiakkaat A-J), Kirsi Karhunen (asiakkaat K-O) ja Mari Tapiola (asiakkaat P-Ö)

Kehitä kanssamme!

Ole mukana kehittämässä palveluita

Hertta-lehti ikäihmisille

Hertta-lehti käsittelee useita ajankohtaisia ikäihmisten palveluissa esillä olevia asioita.

Kirjaston kotipalvelu

Kirjaston kotipalvelulla tarkoitetaan kirjastopalveluiden tuottamista asiakkaille kotiin.

Ohjattua liikuntaa eläkeläisille

Tuusulan liikuntapalvelut järjestää eläkeikäisille ohjattua liikuntaa, ryhmiin voivat osallistua myös nuoremmat eläkeläiset sekä pitkäaikaissairaat.

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannosta 1.1.2019 alkaen

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään kuuluvat Tuusulan lisäksi Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Pornainen. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote) vastaa alueensa jäsenkuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuotannosta 1.1.2019 alkaen. Keusoten tavoitteena on turvata alueen asukkaille laadukkaat ja asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut tasa-arvoisesti.