A

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisille suunnatuilla palveluilla tuetaan ikäihmisten hyvinvointia ja kotona asumista toimintakyvyn heikentyessä. Palveluiden järjestämisen periaate on avohoitopainotteisuus ja hoidon oikea porrastus.
 
Palvelut perustuvat asiakkaan tarpeisiin sekä hänen verkostonsa kanssa yhdessä laadittuun palvelu- ja hoitosuunnitelmaan. Palveluilla tuetaan asiakkaan omia voimavaroja.

Ikäihmisten palveluina järjestetään palveluohjausta ja neuvontaa, kotiin vietäviä palveluja, päivätoimintaa, kuljetuspalveluja, omaishoidon tukea ja asumispalveluja. Äkillisissä toimintakyvyn ja kotona selviytymisen muutoksissa on apuna kotiutus- ja arviointiyksikön palvelut

Vanhuspalvelujen sosiaaliohjaajat antavat ikäihmisille palveluohjausta ja neuvontaa. He arvioivat ja selvittävät asiakkaan kokonaistilannetta ja palvelutarvetta ja järjestävät tarvittavia palveluita.

Kotihoidon perusajatus on tukea omassa kodissa asumista tilanteessa, jolloin alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai ikääntymisen vuoksi tarvitaan asumisen tueksi erilaisia tukipalveluja.

Päivätoiminta on tarkoitettu ikäihmisille, jotka tarvitsevat toimintakykyä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita edistävää toimintaa.

Vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoito ja huolenpito voidaan järjestää kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Tällöin omaishoitaja on oikeutettu omaishoidon tukeen.

Tuusulan kunta järjestää ympärivuorokautista asumispalvelua  Palvelukeskus Riihikodossa  ja yksityisissä hoivakodeissa. Lisäksi Roselius -säätiö vuokraa ja ylläpitää kolmea senioritaloa Tuusulassa.

Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista on säädetty kuntalaissa (27 §). Ikäihmisten neuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä erityisesti ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa. Vanhusneuvostot tulivat vanhuspalvelulain myötä lakisääteisiksi. Tuusulassa Ikäihmisten neuvosto pyrkii edistämään tuusulalaisten ikäihmisten oikeuksien toteutumista ja on mukana kehittämässä olemassa olevia sekä uusia palveluita ja tukitoimia

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2014 - 2018
Tuusulan kunnan ikäpoliittisen ohjelman tavoitteena on edistää ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä, sekä parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta.

Lisätietoja: vanhuspalvelujen sosiaaliohjaajat Hilkka Kokkoniemi (asiakkaat A-J), Kirsi Karhunen (asiakkaat K-O) ja Mari Tapiola (asiakkaat P-Ö) Kotihoidon asiakasvastaavat: Outi-Liisa Ratilainen (Hyrylä) ja Anna-Kaisa Kärkkäinen (Jokela ja Kellokoski)

 

 

Hertta-lehti ikäihmisille

Hertta-lehti käsittelee useita ajankohtaisia ikäihmisten palveluissa esillä olevia asioita.

Kirjaston kotipalvelu

Kirjaston kotipalvelulla tarkoitetaan kirjastopalveluiden tuottamista asiakkaille kotiin.

Ohjattua liikuntaa eläkeläisille

Tuusulan liikuntapalvelut järjestää eläkeikäisille ohjattua liikuntaa, ryhmiin voivat osallistua myös nuoremmat eläkeläiset sekä pitkäaikaissairaat.

Sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtyi 1.1.2018 kuntayhtymälle

Tuusulan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on siirtynyt 1.1.2018 alkaen Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelut -kuntayhtymälle, eli kuntayhtymä vastaa siitä, että lailla säädetyt palvelut ja velvoitteet tulevat säännösten mukaisesti hoidetuiksi. Palveluiden tuottamisvastuu on edelleen Tuusulan kunnalla, eli palvelutuotanto jatkuu pääosin entisellään, kunnan henkilöstön toteuttamana, kunnan hallinnoimissa toimitiloissa.