Vammaisten palvelut

Vammaispalveluilla edistetään kuntalaisten hyvinvointia ja itsenäistä suoriutumista tilanteessa, jolloin alentuneen toimintakyvyn, sairauden tai vamman vuoksi kuntalainen tarvitsee erilaisia palveluja.

Vammaispalvelujen työntekijät neuvovat ja ohjaavat, kun tarvitset tai perheenjäsenesi tarvitsee ohjausta, neuvontaa tai tukea vähentämään vamman aiheuttamia rajoitteita tai esteitä jokapäiväisessä elämässä. Palveluilla edistetään asiakkaan omia voimavaroja.

Vammaispalvelulain perusteella myönnettävien palvelujen ja etuuksien tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut on tarkoitettu vaikeavammaisille. Heillä on palveluihin subjektiivinen oikeus.

Kaikille vammaisille tarkoitettuja palveluja ja taloudellisia tukitoimia järjestetään määrärahojen mukaan.

Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä arvioi ja selvittää asiakkaan kokonaistilannetta ja järjestää sellaisia tukitoimia ja palveluita, jotka edistävät asiakkaan omatoimisuutta, kotona suoriutumista ja turvallisuutta sekä auttavat sosiaalisten ongelmien selvittelyissä. Palvelut perustuvat palvelutarpeen arviointiin ja asiakkaan sekä hänen lähiyhteisönsä kanssa laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Vammaispalvelulain mukaisista palvelujen palvelutarpeen arvioinnista, päätöksistä, vammaispalvelun sosiaalityöstä ja palvelujen järjestämisestä vastaa vammaispalvelun sosiaalityöntekijä.

Sosiaalityöntekijät: yhteydenotot Päivi Jalkanen (asiakkaat A-L) ja Satu Lindblad (asiakkaat M-Ö). Asiakastapaamiset ajanvarauksella.  

Vammaispalvelujen esimies on vammaispalvelujen päällikkö Sari Juhila.

Hakeminen

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja taloudellisia tukitoimia voi hakea läpi vuoden (jatkuva hakuaika). Hakijan tuloja ja varallisuutta ei huomioida palveluja myönnettäessä, vaan myöntämisen perusteena on aina vamman tai pitkäaikaisen sairauden aiheuttama, vähintään vuoden kestävä haitta.

Hakemus vammaispalvelulain mukaisesta palvelusta ja taloudellisesta tuesta

Hakulomake tarvittavine liitteineen palautetaan vammaispalvelun sosiaalityöntekijöille postitse (palautusosoite hakemuksessa) tai suoraan vanhus- ja vammaispalvelun toimistoon Tuusulan sosiaali- ja terveysasemalle osoitteeseen Hyryläntie 13, A-ovi.