Varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut

Huom!

Tulotiedot ja niihin liittyvät tositteet toimitetaan ensisijaisesti eDaisy -sähköisen asioinnin kautta.

Asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016) tuli voimaan 1.3.2017. Laissa säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Laki ei koske yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatusta. 

1.8.2018 alkaen enimmäismaksu on 289€€/kk ja alin perittävä maksu on 27€€/kk. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enimmillään 145€€/kk. Seuraavien lasten maksu on 20% nuorimman lapsen maksusta eli enintään 58€€/kk.

Palvelutarpeen ilmoittaminen

Palvelutarve (viikoittainen hoitoaika) sovitaan varhaiskasvatuyksikön esimiehen kanssa palvelukeskustelussa ennen hoitosuhteen alkamista. Muutoksista huoltajat ilmoittavat yksikön esimiehelle ja tekevät eDaisyssä muutosilmoituksen. 

Tulotietojen ja niissä tapahtuneiden muutosten ilmoittaminen

Mikäli varhaiskasvatusmaksu määritetään tulotietojen perusteella, tulee tulotiedot toimittaa viimeistään se kalenterikuukauden aikana, kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa. Mikäli tulotiedot muuttuvat, tarkistetaan asiakasmaksu sen kuukauden alusta lukien, kun tulotiedot on toimitettu. Asiakasmaksuja ei tarkisteta takautuvasti. Tulotiedot ja niihin liittyvät tositteet toimitetaan ensisijaisesti eDaisy -sähköisen asioinnin kautta.

Mikäli hyväksyt korkeimman asiakasmaksun, sinun ei tarvitse toimittaa tulotositteita.

Perhekoon muutosten ilmoittaminen

Muutokset ilmoitetaan päivähoitosihteerille.

Lisätietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1.8.2018 alkaen

 

Asiakasmaksujen laskutus

Maksut laskutetaan jälkikäteen seuraavan kuukauden puolivälissä ja eräpäivä on kuukauden lopussa. Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, niin maksu peritään ko. kuukaudelta vain läsnäolopäiviltä.

Asiakasmaksuihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä:

Päivähoitosihteeri 
Helena MörkSivu päivitetty: 11.6.2019