Vastaava erityissuunnittelija

Maankäyttö- ja rakennuslaki 120 c §: Jos erityissuunnitelman on laatinut useampi kuin yksi erityissuunnittelija, tulee rakennushankkeeseen ryhtyvän nimetä heistä yksi tämän erityisalan kokonaisuudesta vastaavaksi erityissuunnittelijaksi. Vastaavan erityissuunnittelijan on huolehdittava, että erillistehtävinä laaditut suunnitelman osat muodostavat keskenään toimivan kokonaisuuden.

Ilmoitetun suunnittelijan tulee olla luonnollinen henkilö, joka on suostunut tehtävään. Ilmoitus tehdään Lupapisteessä ja siinä on mainittava tarvittavat tiedot suunnittelijan pätevyyden osoittamiseksi. Suunnittelijan muuttuessa kesken hankkeen, tulee tästä ilmoittaa Lupapisteessä rakennusvalvontaviranomaiselle.

Esimerkiksi tyypillisessä pientalohankkeessa on perustussuunnittelija, ontelolaattatehtaan punossuunnittelija, talotehtaan rakennesuunnittelija ja kattoristikkosuunnittelija eli neljä eri rakennesuunnittelijaa. Jonkun näistä on oltava kohteen vastaava rakennesuunnittelija, joka tarkistaa että eri suunnitelmat muodostavat toimivan rakenteellisen kokonaisuuden. Käytännössä vastaavana rakennesuunnittelijana toimii useimmiten (lähiseudulla toimiva) perustussuunnittelija, jonka on helpompi asioida henkilökohtaisesti rakennusvalvonnassa.


Vastaavan rakennesuunnittelijan tehtävät ja vastuualueet

Määräykset ja ohjeet:

Maankäyttö- ja rakennuslaki 120 §, 120 c-e §, 134 a §
Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä

Vastaavan rakennesuunnittelijan on tarkastettava, että suunnitelmat täyttävät vaatimukset.

Vastaava rakennesuunnittelija käy läpi kaikki hankkeen rakennesuunnitelmat ja tarkastaa suunnitelmien kokonaisuuden riittävyyden, toimivuuden ja yhteensopivuuden. Tarvittaessa hän pyytää muilta rakennesuunnittelijoilta täydennyksiä ja korjauksia suunnitelmiin, jotta riittävä turvallisuus ja terveellisyys saavutetaan. Tämän tarkastuksen jälkeen vastaava rakennesuunnittelija liittää suunnitelmat Lupapisteeseen ja allekirjoittaa sähköisesti kaikki kohteen rakennesuunnitelmat. Vastaava rakennesuunnittelija esittelee rakennesuunnitelmat rakennusvalvonnalle ennen arkistointia.

Aloituskokouksessa tai muussa vaiheessa rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää rakennesuunnittelijalta työmaalla suoritettavaa kantavien rakenteiden tarkastusvelvollisuutta.

 


Erityissuunnittelijan kelpoisuus

Suunnittelijan koulutus ja kokemus yhdessä muodostavat suunnittelijan pätevyyden. Vaadittava kelpoisuus määräytyy suunnittelijan riittävästä pätevyydestä suhteessa kulloisenkin suunnittelutehtävän vaativuuteen.

Suunnittelutehtävän vaativuuden hankekohtaisessa toteamisessa voidaan käyttää Ympäristöministeriön ohjeessa rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 esitettyjä taulukoita. Suunnittelijan kelpoisuutta arvioitaessa voidaan ottaa huomioon ao. suunnittelualaa koskevan  pätevyyden toteamiselimen antama todistus. (esim. Fise Oy)

Linkki Fisen sivuille