A

Sosiaali- ja terveystoimialan asiakasmaksut vuonna 2017

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/734) ja asetuksessa (Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 9.10.1992/912).

Valtuuston hyväksymän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosäännön mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta määrää palveluista perittävien maksujen perusteet kunnanvaltuuston määrittelemien yleisten perusteiden ja lainsäädännön mukaisesti.

Tuusulan kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan 14.12.2016 § 99 hyväksynyt sosiaali- ja terveystoimialan asiakasmaksut vuodelle 2017, jotka tulevat voimaan 1.1.2017 paitsi tulossidonnaiset maksut ja ne maksut, joihin tulossidonnaisuudella on vaikutusta, 1.3.2017 alkaen.

Sosiaali- ja terveystoimialan asiakasmaksut 2017

Maksun alentaminen ja perimättä jättäminen

Asiakasmaksua voidaan alentaa tai jättää se kokonaan perimättä tapauskohtaisen tarve- ja tilannearvion perusteella. Asiakamaksulain 11.1§ velvoittaa alentamaan tai jättämään perimättä maksun silloin, kun sen periminen vaarantaa henkilön tai hänen perheensä toimeentulon edellytyksiä. 

Säännös koskee velvoittavana sosiaalihuollon palveluista määrättyjä maksuja ja terveydenhuollon maksukyvyn mukaan määrättyjä maksuja (pitkäaikainen laitoshoito).

Laskutus- ja asiakasmaksutiedustelut

Arkisin klo 9 - 11, p. 040 314 3614, laskutus.sote(at)tuusula.fi
Huom! Ethän lähetä sähköpostilla luottamuksellisia tietoja, kuten tilinumeroa tai henkilöturvatunnusta.