Ikäihmisten yliopisto

IKÄIHMISTEN YLIOPISTO   

Ikäihmisten yliopiston luennot palaavat ohjelmaamme syyskaudella 2022.