A

Hoitotakuu

Yhteydensaanti

Terveyskeskuksen tulee järjestää toimintansa siten, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen.

Hoidon tarpeen arviointi

Terveydenhuollon ammattihenkilön (lääkäri, sairaanhoitaja tai joku muu ammattihenkilö) tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas ottaa yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana.

Hoidon tarpeen arviointi tehdään useimmiten välittömästi puhelimitse terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta. Hoidon tarve voidaan arvioida myös sairaanhoitajan päivystysvastaanotolla ilman ajanvarausta tai lääkärin päivystysvastaanotolla ajanvarauksella saman päivän aikana.

Kiireettömään hoitoon pääsy avosairaanhoidon vastaanotoilla

Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito tulee järjestää potilaan terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.

Kiireettömään hoitoon pääsy suun terveydenhuollossa tulee järjestää kohtuullisessa ajassa, viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu.

Hoitotakuun toteutuminen Tuusulan kunnassa 

Kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on julkaistava internetissä tiedot terveydenhuoltolain 51–53 §:n mukaisista odotusajoista neljän kuukauden välein. 

Terveyspalvelut jonotilanne  Tilanne 22.8.2017
Toimipiste Kalenteripäivät
Lääkärin vastaanotto   
Hyrylä  30
Jokela  31
Kellokoski  32
Sairaanhoitajan vastaanotto   
Hyrylä  6
Jokela  7
Kellokoski  11
Depressiohoitaja  16
Astmahoitaja  34
Diabeteshoitaja  18
Reumalääkäri 44
Ortopedi 21
Fysiatri 38
Kouluterveydenhoitaja  10
Koululääkäri  30
Neuvolaterveydenhoitaja  
Hyrylä  9
Jokela  8
Kellokoski  8
Lääkäri, äitiysneuvola   
Hyrylä  16
Jokela  16
Kellokoski  36
Lääkäri, lastenneuvola   
Hyrylä  21
Jokela  16
Kellokoski  37
Psykososiaaliset palvelut  
Kasvatus- ja perheneuvola  3
Koulukuraattori  3
Koulupsykologi 6
Neuvolapsykologi 18
Puheterapeutit  18
Koululaisten tukihenkilöt 1
Fysioterapia   
Hyrylä  9
Jokela  20
Kellokoski  15
Toimintaterapia   
Lapset  16
Aikuiset  6
Suun terveydenhuolto   
Hyrylä: hammaslääkäri 28
Hyrylä: suuhygienisti 38
Jokela: hammaslääkäri 23
Jokela: suuhygienisti 35
Kellokoski: hammaslääkäri 29
Kellokoski: suuhygienisti 13
Työterveyshuolto  
TTH-lääkäri 7
Terveydenhoitaja 16
Työterveyspsykologi 17
Työfysioterapeutti 16