A

Hoitotakuu

Yhteydensaanti

Terveyskeskuksen tulee järjestää toimintansa siten, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen.

Hoidon tarpeen arviointi

Terveydenhuollon ammattihenkilön (lääkäri, sairaanhoitaja tai joku muu ammattihenkilö) tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas ottaa yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana.

Hoidon tarpeen arviointi tehdään useimmiten välittömästi puhelimitse terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta. Hoidon tarve voidaan arvioida myös sairaanhoitajan päivystysvastaanotolla ilman ajanvarausta tai lääkärin päivystysvastaanotolla ajanvarauksella saman päivän aikana.

Kiireettömään hoitoon pääsy avosairaanhoidon vastaanotoilla

Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito tulee järjestää potilaan terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.

Kiireettömään hoitoon pääsy suun terveydenhuollossa tulee järjestää kohtuullisessa ajassa, viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu.

Hoitotakuun toteutuminen Tuusulan kunnassa 

Kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on julkaistava internetissä tiedot terveydenhuoltolain 51–53 §:n mukaisista odotusajoista neljän kuukauden välein. 

Terveyspalvelut jonotilanne  Tilanne 15.12.2016
Toimipiste Kalenteripäivät
Lääkärin vastaanotto   
Hyrylä  33
Jokela  28
Kellokoski  29
Sairaanhoitajan vastaanotto   
Hyrylä  7
Jokela  26
Kellokoski  22
Depressiohoitaja  30
Astmahoitaja  35
Diabeteshoitaja  6
Reumalääkäri 26
Ortopedi 28
Fysiatri 43
Kouluterveydenhoitaja  14
Koululääkäri  38
Neuvolaterveydenhoitaja 30 min.  
Hyrylä  18
Jokela  22
Kellokoski  6
Lääkäri, äitiysneuvola   
Hyrylä  25
Jokela  35
Kellokoski  34
Lääkäri, lastenneuvola   
Hyrylä  14
Jokela  35
Kellokoski  42
Kasvatus- ja perheneuvola  2
Koulukuraattori  14
Koulupsykologi 10
Neuvolapsykologi 25
Puheterapeutit  45
Koululaisten tukihenkilöt  4
Fysioterapia   
Hyrylä  7
Jokela  34
Kellokoski  25
Toimintaterapia   
Lapset  20
Aikuiset  4
Suun terveydenhuolto   
Hyrylä: hammaslääkäri päiväaika 46
Hyrylä: hammaslääkäri ilta-aika 48
Hyrylä: suuhygienisti päiväaika 36
Hyrylä: suuhygienisti ilta-aika 47
Jokela: hammaslääkäri päiväaika 38
Jokela: hammaslääkäri ilta-aika 49
Jokela: suuhygienisti päiväaika 35
Jokela: suuhygienisti ilta-aika 45
Kellokoski: hammaslääkäri päiväaika 39
Kellokoski: hammaslääkäri ilta-aika 41
Kellokoski: suuhygienisti päiväaika 24
Kellokoski: suuhygienisti ilta-aika 34
Työterveyshuolto  
TTH-lääkäri 6
Terveydenhoitaja 8
Työterveyspsykologi 51
Työfysioterapeutti 8