A

Hoitotakuu

Yhteydensaanti

Terveyskeskuksen tulee järjestää toimintansa siten, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen.

Hoidon tarpeen arviointi

Terveydenhuollon ammattihenkilön (lääkäri, sairaanhoitaja tai joku muu ammattihenkilö) tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas ottaa yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana.

Hoidon tarpeen arviointi tehdään useimmiten välittömästi puhelimitse terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta. Hoidon tarve voidaan arvioida myös sairaanhoitajan päivystysvastaanotolla ilman ajanvarausta tai lääkärin päivystysvastaanotolla ajanvarauksella saman päivän aikana.

Kiireettömään hoitoon pääsy avosairaanhoidon vastaanotoilla

Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito tulee järjestää potilaan terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.

Kiireettömään hoitoon pääsy suun terveydenhuollossa tulee järjestää kohtuullisessa ajassa, viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu.

Hoitotakuun toteutuminen Tuusulan kunnassa 

Kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on julkaistava internetissä tiedot terveydenhuoltolain 51–53 §:n mukaisista odotusajoista neljän kuukauden välein. 

Terveyspalvelut jonotilanne  Tilanne 25.4.2017
Toimipiste Kalenteripäivät
Lääkärin vastaanotto   
Hyrylä  24
Jokela  27
Kellokoski  26
Sairaanhoitajan vastaanotto   
Hyrylä  11
Jokela  12
Kellokoski  15
Depressiohoitaja  22
Astmahoitaja  35
Diabeteshoitaja  15
Reumalääkäri 45
Ortopedi 16
Fysiatri 30
Kouluterveydenhoitaja  11
Koululääkäri  55
Neuvolaterveydenhoitaja  
Hyrylä  9
Jokela  13
Kellokoski  13
Lääkäri, äitiysneuvola   
Hyrylä  8
Jokela  23
Kellokoski  3
Lääkäri, lastenneuvola   
Hyrylä  2
Jokela  23
Kellokoski  9
Kasvatus- ja perheneuvola  11
Koulukuraattori  12
Koulupsykologi 8
Neuvolapsykologi 13
Puheterapeutit  49
Koululaisten tukihenkilöt 4
Fysioterapia   
Hyrylä  19
Jokela  23
Kellokoski  21
Toimintaterapia   
Lapset  71
Aikuiset  9
Suun terveydenhuolto   
Hyrylä: hammaslääkäri 43
Hyrylä: suuhygienisti 35
Jokela: hammaslääkäri 31
Jokela: suuhygienisti 35
Kellokoski: hammaslääkäri 37
Kellokoski: suuhygienisti 20
Työterveyshuolto  
TTH-lääkäri  
Terveydenhoitaja  
Työterveyspsykologi  21
Työfysioterapeutti