A

Hoitotakuu

Yhteydensaanti

Terveyskeskuksen tulee järjestää toimintansa siten, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen.

Hoidon tarpeen arviointi

Terveydenhuollon ammattihenkilön (lääkäri, sairaanhoitaja tai joku muu ammattihenkilö) tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas ottaa yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana.

Hoidon tarpeen arviointi tehdään useimmiten välittömästi puhelimitse terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta. Hoidon tarve voidaan arvioida myös sairaanhoitajan päivystysvastaanotolla ilman ajanvarausta tai lääkärin päivystysvastaanotolla ajanvarauksella saman päivän aikana.

Kiireettömään hoitoon pääsy avosairaanhoidon vastaanotoilla

Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito tulee järjestää potilaan terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.

Kiireettömään hoitoon pääsy suun terveydenhuollossa tulee järjestää kohtuullisessa ajassa, viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu.

Hoitotakuun toteutuminen Tuusulan kunnassa 

Kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on julkaistava internetissä tiedot terveydenhuoltolain 51–53 §:n mukaisista odotusajoista neljän kuukauden välein.

Terveyspalvelut jonotilanne  Tilanne 19.12.2017
Toimipiste Kalenteripäivät
Lääkärin vastaanotto   
Hyrylä  31
Jokela  26
Kellokoski  31
Sairaanhoitajan vastaanotto   
Hyrylä  22
Jokela  11
Kellokoski  9
Depressiohoitaja  23
Astmahoitaja  22
Diabeteshoitaja  34
Reumalääkäri 43
Ortopedi 36
Fysiatri 37
Kouluterveydenhoitaja  13
Koululääkäri  28
Neuvolaterveydenhoitaja  
Hyrylä  9
Jokela  6
Kellokoski  0
Lääkäri, äitiysneuvola   
Hyrylä  4
Jokela  24
Kellokoski  15
Lääkäri, lastenneuvola   
Hyrylä  7
Jokela  24
Kellokoski  20
Psykososiaaliset palvelut  
Kasvatus- ja perheneuvola  9
Koulukuraattori  9
Koulupsykologi 10
Neuvolapsykologi 26
Puheterapeutit  29
Koululaisten tukihenkilöt 4
Fysioterapia   
Hyrylä  3
Jokela  17
Kellokoski  16
Toimintaterapia   
Lapset  122
Aikuiset  6
Suun terveydenhuolto   
Hyrylä: hammaslääkäri 44
Hyrylä: suuhygienisti 53
Jokela: hammaslääkäri 52
Jokela: suuhygienisti 44
Kellokoski: hammaslääkäri 52
Kellokoski: suuhygienisti 43
Työterveyshuolto  
TTH-lääkäri -
Terveydenhoitaja 12
Työterveyspsykologi 22

Työfysioterapeutti

10