Kaavoitukseen liittyviä käsitteitä

Kaavat ovat kartoilla esitettyjä toteuttamiseen tähtääviä juridisia suunnitelmia, jotka perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL).  Laki ja siihen liittyvä asetus (MRA) ohjaavat maankäytön suunnittelua ja rakentamista Suomessa. Kaavoitus etenee tasoittain ja ylempi taso ohjaa yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Kunkin kaavan sisältövaatimuksista sekä vuorovaikutusmenettelystä säädetään laissa.

kaavahierarkia

Maakuntakaavassa määritellään maankäytön suuret linjat. Maakuntakaava ohjaa kaavoitusta valtakunnalliset ja seudulliset tavoitteet huomioiden. Maakuntakaavan laatii Uudenmaan liitto. Viimeisin maakuntakaava on saanut lainvoiman 8.11.2006. Laadittua maakuntakaavaa täydennettiin laatimalla ns. täydentävän vaihekaava, joka koostuu jätehuollon pitkän aikavälin aluetarpeista, kiviaineshuollon aluevarauksista, moottoriurheilu- ja ampumarata-alueista, liikenteen varikoista ja terminaaleista, hiljaisista alueista sekä laajoista yhtenäisistä metsäalueista.  Uudenmaan maakuntakaavan tarkistamistyö on käynnistynyt.

Yleis- ja osayleiskaava ovat yleispiirteisiä maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen suunnitelmia, jotka ohjaavat asemakaavoitusta. Yleiskaavan laatii ja hyväksyy kunta.

Yleissuunnitelma on maankäytöstä käytävän keskustelun pohjaksi laadittava suunnitelma, jolla voidaan tunnustella mielipiteitä ja kartoittaa suunnittelun reunaehtoja. Yleissuunnitelmalla ei ole oikeusvaikutuksia. Yleissuunnitelman laatii ja hyväksyy kunta.

Asemakaava ohjaa yksityiskohtaista maankäyttöä ja rakentamista. Asemakaava määrää rakennusoikeuden, alueen käytön, kerrosluvun sekä muita yksityiskohtaisia rakentamisen ehtoja. Asemakaavan laatii ja hyväksyy kunta.

Rakennusjärjestys antaa asemakaavaa täydentäviä määräyksiä ja asemakaava-alueen ulkopuolisen alueen rakentamista koskevia määräyksiä. Rakennusjärjestys on tullut voimaan 16.11.2013. Rakennusjärjestyksen laatii ja hyväksyy kunta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) kertoo kaavahankkeen lähtökohdista ja hankkeen vuorovaikutusmahdollisuuksista, aikataulusta, tavoitteista ja vaikutusten arvioinnista.

Osallinen tarkoittaa kaikkia niitä tahoja, joiden oloihin kaavalla merkittävästi vaikutetaan.

Poikkeuslupa ja suunnittelutarveratkaisu - Maankäyttö- ja rakennuslain perusteella voidaan myöntää poikkeuslupa tai tehdä suunnittelutarveratkaisu. Kaavasta poikkeaminen vaatii poikkeusluvan.  Lupa voidaan myöntää erityisistä syistä esimerkiksi asemakaava-määräyksistä tai muista säännöksistä ja rajoituksista poikkeamiseen. Suunnittelutarveratkaisussa harkitaan edellytykset rakennusluvan myöntämiselle.