A

Lepola II

Lepola II katunäkymä 

 

Asemakaavalla muodostuu uusi asuinalue Lepolan olemassa olevan asuinalueen itäpuolelle. Uusi alue liittyy Ridasjärventiehen kokoojakadun (Höyhensaarentie) kautta. Kokoojakadun alkupäähän on sijoitettu yleinen pysäköintialue sekä yksi AP-tontti.

Varsinainen Lepolan uusi asuinalue sijoittuu lenkkimäisen tonttikadun ympärille. Alueen suurin sallittu kerrosluku on II ja tonttitehokkuus AO-tonteilla 0,2 ja AP-tonteilla 0,25. Omakotitalotonttien koko vaihtelee 750 m² - 1536 m² välillä.

Kaikilla asuinkorttelialueilla saa niille merkityn kerrosalan lisäksi rakentaa erillisiä autosuojia, pihavarastoja sekä passiivisen aurinkoenergian hyödyntämiseksi lasikatteista tilaa enintään 20 % kerrosalasta. Asuinrakennukset on määrätty rakennettaviksi neljän metrin päähän katualueen reunasta. Autosuojat ja talousrakennukset sijoittuvat tonttien sivuille. Asuntojen oleskelupihat sijoittuvan asuinrakennuksen taakse kadulta katsottuna. Kadunvarteen on määrätty istutettavaksi puurivi. Asuinrakennusten harjansuunta tulee toteuttaa katualueen suuntaisesti.

Ajoneuvoliikenne alueelle on järjestetty Ridasjärventiehen liittyvän (Höyhensaarentie) kokoojakadun kautta. Höyhensaarentien ja Ridasjärventien liittymä on mahdollista toteuttaa kiertoliittymänä. Uudelta asuinalueelta on useita kevyen liikenteen yhteyksiä etelään ja länteen. Kevyen liikenteen reitit tukeutuvat pääosin olemassa olevaan kevyen liikenteen verkostoon. Virkistysalueille on osoitettu jalankulku- ja pyöräilyreittien lisäksi puistomuuntamoiden rakennuspaikat sekä varaus lasten leikkipuistolle huoltorakennuksineen.

Koko kaava-alueen pinta-ala on 12,81 ha, josta AO- ja AP-korttelialueiden osuus on 5,95 ha, katujen ja yleisen tie- ja paikoitusalueiden 2,72 ha ja suojaviheralueiden 0,32 ha. Loput 3,82 ha on virkistysaluetta. Uusia omakotitontteja alueelle on tulossa yhteensä 48. Lisäksi on osoitettu neljä yhtiömuotoisen rakentamisen tonttia. Arvioitu uusi asukasmäärä alueella on noin 250-300 asukasta.

Asemakaava on lainvoimainen.

Kaavakartta ja -määräykset

Havainnekuva

Kaavaselostus

Rakentamisohjeet

Yhteystiedot