Kiireellinen sijoitus, huostaanotto ja sijaishuolto

Yhteystiedot

Sijaishuollon sosiaalityö:

Sosiaalityöntekijä Pirjo Jokinen ja Annukka Mensio.
Johtava sosiaalityöntekijä Mirva Lehtimäki.

Ilmoitukset kuntaan sijoitetuista lapsista vastaanottaa:
johtava sosiaalityöntekijä

Kiireellinen sijoitus

Jos lapsi on välittömässä vaarassa, hänet voidaan sijoittaa kiireellisesti kodin ulkopuolelle. Kiireellisestä sijoituksesta päättää sosiaalityöntekijä. Lapsi sijoitetaan ensisijaisesti Tuusulan perhetukikeskukseen tai lyhytaikaiseen perhehoitoon. Sijoituksen aikana selvitetään lapsen ja perheen tilanne sekä arvioidaan tuen tarvetta ja mahdollisia tukimuotoja. Tilanteen selvittäminen sisältää työskentelyä lapsen ja vanhempien sekä perheen läheisten ja viranomaisten kanssa.

Kiireellinen sijoitus on voimassa enintään 30 päivää, mutta se lakkautetaan heti, kun sijoituksen tarve on poistunut. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä arvioi sijoituksen lakkauttamisen edellytykset ja tekee asiasta päätöksen. Sosiaalityöntekijä tekee myös päätöksen, jos kiireellistä sijoitusta tarvitsee jatkaa.

Sosiaalityön tavoitteena on, että lapsi voi palata kotiin mahdollisimman pian. Aina lapsen kotiin palaaminen ei kuitenkaan ole mahdollista. Tällöin kiireellisen sijoituksen aikana ryhdytään valmistelemaan huostaanottoa. Lapsen huostaanottoon ja sijoitukseen kodin ulkopuolelle turvaudutaan vain, jos lapsen terveys ja kehitys vaarantuvat vakavasti, avohuollon toimenpiteet eivät ole riittäviä tai mahdollisia ja sosiaalityöntekijä arvioi lapsen hyötyvän sijaishuollosta. 

Huostaanotto ja sijaishuolto

Huostaanotto tarkoittaa sitä, että sosiaaliviranomaiset ottavat vastuun lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Huostaanotolla pyritään aikaansaamaan lapsen ja perheen tilanteessa muutos parempaan. Huostaanotto on voimassa toistaiseksi. Kun huostaanoton perusteita eikä sijaishuollon tarvetta enää ole, voidaan huostassapito lopettaa, jos se ei ole selvästi vastoin lapsen etua.

Sijaishuollossa lapsen tai nuoren hoito ja kasvatus järjestetään oman kodin ulkopuolella sijaisperheessä, perhekodissa tai lastensuojelulaitoksessa. 

Asiakasmaksut sijaishuollossa

Lapsen ollessa sijaishuollossa voidaan sijaishuollon palvelusta periä vanhemmilta asiakaslain mukainen asiakasmaksu. Käytännössä pyritään siihen, että vanhemmat ohjataan perheoikeudelliseen yksikköön. tekemään sopimukset lapsen elatuksesta, joka korvaa asiakasmaksun ja josta kertyy lapselle itsenäis-tymisvaroja.

Asiakasmaksun määrittelemiseksi vanhemmilta pyydetään tuloselvityslomake (pdf-lomake). 

Ilmoitukset sijoitetuista lapsista

Yksityisesti sijoitetut lapset, jonka muu kuin sosiaali- ja terveyslautakunta on sijoittanut pysyväisluonteisesti yksityiskotiin, on viipymättä ilmoitettava sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Ilmoituksen on velvollinen tekemään sekä lapsen huoltaja että henkilö, jonka hoitoon lapsi on sijoitettu. Yksityisesti sijoitetut lapset (LsL 78§): yhteydenotot johtavaan sosiaalityöntekijään.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on velvollinen ylläpitämään rekisteriä alueelle sijoitetuista lapsista.  Rekisterin tarkoituksena on turvata kuntaan sijoitetulle lapselle tarvitsemat palvelut.