Kehitysvammahuollon palvelut

Yhteystiedot

Lisätietoja saa kehitysvammahuollon sosiaaliohjaajilta:

Hanna-Leena Iskanius
(asiakkaat sukunimi A-L)

Päivi Riikonen
(asiakkaat sukunimi M-Ö)

Asiakastapaamiset ajanvarauksella. 

Kehitysvammapalvelujen esimies on vammaispalvelujen päällikkö Sari Juhila.

Erityishuoltona myönnettävien palveluiden tarkoituksena on edistää kehitysvammaisen henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, edistää hänen omintakeista toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan, sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito.

Erityisiä, tarvittavia tukitoimia voidaan myöntää mm. sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain perusteella. Jos nämä eivät ole riittäviä kattamaan kehitysvammaisen henkilön palveluntarvetta, asiakkaalle voidaan myöntää palveluja kehitysvammalakiin perustuvana erityishuoltona.

Kehitysvammahuollon sosiaaliohjaajat neuvovat ja opastavat kehitysvammaista henkilöä ja hänen perhettään erityishuollosta annetun lain mukaisista ja muista kehitysvammaisille tarkoitetuista palveluista. Erityishuoltona myönnettävät palvelut perustuvat palvelutarpeen arviointiin ja asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä kanssa laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan.

Erityishuoltona myönnettävät palvelut ilmenevät asiakkaalle vahvistettavassa erityishuolto-ohjelmassa (EHO).

Erityishuollon asiakkuuden hakeminen

Yhteydenoton kuntaan palvelujen saamiseksi voi tehdä vammainen henkilö itse, hänen laillinen edustajansa, omaisensa, viranomainen tai muu henkilö. Ilmoittaessaan palvelujen tarpeesta asiakas voi käyttää asiamiestä, laillista edustajaa, jolla on oikeus toimia asiassa asiakkaan puolesta (esim. omainen tai edunvalvoja). Alaikäisen asiakkaan asioista sovitaan yhteistyössä hänen huoltajansa kanssa. Mikäli lapsen vanhemmilla on yhteishuoltajuus, molempien vanhempien on oltava tietoisia prosessista.

Asiakasta tulee kuulla päätöksentekoprosessissa. Kuuleminen voi tapahtua joko kirjallisesti tai suullisesti esim. palvelusuunnitelmapalaverin yhteydessä. Päätökset perustuvat aina yksilölliseen harkintaan. Päätöksien perusteluissa on huomioitava asiakkaan elämäntilanne ja tarpeet ja annettava niihin yksilöity vastaus.

Hakeutuessaan kehitysvammahuollon asiakkuuteen selvitetään, minkä lain nojalla henkilön on mahdollista saada tarvitsemiaan palveluja. Palveluja suunniteltaessa voi vammaispalvelun työntekijä  kutsua moniammatillisen tiimin kartoittamaan asiakkaan tilannetta ja rakentamaan yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa asiakkaan tarpeisiin vastaavaa palvelukokonaisuutta.

Kunnalla on erityinen velvollisuus järjestää asiakkaiden tarvitsema erityishuolto erityishuollosta annetun lain (519/1977) nojalla. Erityishuoltoa ovat kaikki ne palvelut ja tukitoimet, joita lain nojalla järjestetään henkilöille, joilla on synnynnäinen tai kehitysiässä saatu vamma tai sairaus,  jonka johdosta henkilön kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt. Mikäli asiakkaalla ei ole selvää kehitysvammadiagnoosia, mahdollinen erityishuollon asiakkuus selvitetään yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa. Erityishuoltona järjestettäviä palveluja myönnetään henkilöille, jotka tarvitsevat runsaasti apua tai tukea, eikä kunnan peruspalveluilla pystytä tähän avun- tai tuentarpeeseen vastaamaan.

Asiakkaalla ei kuitenkaan ole subjektiivista oikeutta tiettyyn erityishuollon palveluun, vaan kunta erityishuollon järjestäjänä vastaa siitä, että asiakkaan palvelukokonaisuudella pystytään vastamaan hänen tarpeisiinsa.

Tekstissä käytetty termi asiakas sisältää myös asiakkaan mahdollisen edustajan. 

Palvelusuunnitelma

Palvelusuunnitelma on asiakkaan ja kunnan kehitysvammahuollon sosiaaliohjaajan  yhdessä laatima suunnitelma, johon kirjataan ne avun, tuen ja kuntoutuksen muodot, joita asiakas tarvitsee selviytyäkseen arjesta. Tarvittaessa palvelusuunnitelmapalaveriin kutsutaan myös asiakkaan omaiset ja hänen palveluistaan vastaavia tahoja.

Palvelusuunnitelma selkeyttää palvelujen tarvetta ja ohjaa hakemaan palveluja. Palvelusuunnitelmaan kirjataan mitä haetaan, minkä lain nojalla ja kuka on vastuuhenkilö. Palvelusuunnitelmaan tulee kirjata myös asiakkaan oma näkemys siitä, kuinka ja missä laajuudessa palvelut tulisi järjestää. Erityishuolto-ohjelma voi olla osa palvelusuunnitelmaa. Erityishuolto-ohjelman ja palvelusuunnitelman erilaisten oikeusvaikutusten vuoksi asiakirjoista on tällöin kuitenkin selvästi käytävä ilmi, miltä osin kysymyksessä on hallintopäätökseen rinnastuva ja muutoksenhakukelpoinen erityishuolto-ohjelma ja miltä osin ainoastaan palvelusuunnitelma.

Palvelusuunnitelma ei ole päätös, eikä siinä mainituista palveluista voi tehdä virallista muutoksenhakua. Palvelusuunnitelma päivitetään kun asiakkaan palvelujen tarpeessa on tapahtunut oleellinen muutos. Tarvittaessa palveluiden hakuprosessi tulee käynnistää erikseen.

Erityishuolto-ohjelma (doc)