Omaishoidon tuki

Yhteystiedot

Puhelinaika ma-to klo 12-13

Alle 65-vuotiaat asiakkaat

Vammaispalvelun sosiaalityöntekijät
Asiakkaat A-L, Päivi Jalkanen
Asiakkaat M-Ö, Satu Lindblad

65-vuotta täyttäneet asiakkaat

Vanhuspalvelujen sosiaaliohjaajat
Asiakkaat A-J, Hilkka Kokkoniemi
Asiakkaat K-O, Kirsi Karhunen
Asiakkaat P-Ö, Mari Tapiola

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka sisältää hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut sekä omaishoitajalle annettavan hoitopalkkion, vapaan ja omaishoitoa tukevat palvelut.

Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen palvelu, mitä kunta järjestää tähän tarkoitukseen varattujen määrärahojen puitteissa. Tukea myönnetään omaishoidontuesta annetun lain (937/2005) sekä Tuusulan kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan 23.5.2012 hyväksymien myöntämisperiaatteiden mukaisesti. 

Omaishoidon toimintaohje (pdf) 

Kenelle omaishoidon tukea voidaan myöntää

Omaishoidon tukea voidaan myöntää, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee hoitoa tai muuta huolenpitoa, joka on mahdollista järjestää hoidettavan kotona.

Omaishoidon tuki on kohdennettu henkilöille, jotka tarvitsevat pääasiallisesti ympärivuorokautista hoivaa. Omaishoito vähentää tai korvaa laitoshoidon tai muiden kunnallisten palvelujen käyttöä tai niiden määrä tuntuvasti vähenee. Lasten omaishoidon tuen arvioinnissa yhtenä kriteerinä on, että lapsella on sairaudesta / vammasta aiheutuva erityisen hoidon tarve ikätasoonsa nähden. 

Kuka voi toimia omaishoitajana

Hoitajan tulee olla elämäntilanteensa, terveytensä ja ikänsä puolesta soveltuva omaishoitajaksi. Omaishoitajana toimii useimmiten puoliso, huoltaja, aikuinen lapsi tai muu läheinen.

Omaishoito on toimeksiantosuhde ja siten omaishoitaja ei ole työsuhteessa kuntaan eikä hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan.

Hoito- ja palvelusuunnitelma

Omaishoidon tuesta laaditaan yhdessä hoidettavan ja hoitajan sekä muiden hoitoon osallistuvien palveluntuottajien kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelma pitää sisällään hoitajan antaman hoidon lisäksi myös muut palvelut, kuten kotihoidon käynnit.

Hoitopalkkiot

Hoitopalkkion maksamisen edellytyksenä ovat hoidon ja huolenpidon tarve sekä asianmukaisen hoidon järjestämismahdollisuudet.

Omaishoitajalle maksettavan palkkion suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Hoitopalkkiossa huomioidaan omaishoidon ohella annettavat muut kunnan järjestämät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Omaishoidontuen esite uudelle hakijalle 2017

OHT Palkkiot asiakasesite 2017

Hakumenettely

Omaishoidon tukea tulee hakea kirjallisesti. Hakulomakkeita saa vanhus- ja vammaispalveluista osoitteesta Hyryläntie 13, A-ovi, 1 krs., 04300 Tuusula sekä sähköisenä lomakepankista.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin B- tai C-lausunto. Ennen omaishoidon tuen päätöstä tehdään kotikäynti. Kotikäynnillä arvioidaan hoidettavan hoivan ja huolenpidon tarve ja omaishoidon tuen myöntämisedellytykset.

Omaishoidon tuen vapaan palveluseteli

Omaishoitajalla on oikeus lakisääteiseen vapaaseen, jos hän on ollut sidottu hoitamiseen ympärivuorokautisesti tai lähes ympärivuorokautisesti. Yhtenä omaishoidon vapaan järjestämistapana on omaishoidon palveluseteli.

Ohje omaishoidon palvelusetelistä

Lisätietoa omaishoidon vapaan palvelusetelistä

Sijaisapupalvelu

Omaishoitajilla on mahdollisuus saada sijaisapupalvelua lyhyisiin sijaistuksiin.

Toimintakalenteri

Tietoa omaishoitajille ja -hoidettaville tarkoitetusta toiminnasta: Toimintaa omaishoitajille ja hoidettaville syksyllä 2018