Henkilökohtainen apu

Yhteystiedot

Lisätietoja vammaispalvelun sosiaalityöntekijöiltä:

Päivi Jalkanen (asiakkaat A-L)
tai
Satu Lindblad (asiakkaat M-Ö)

Puhelinaika ma-to klo 12-13

Muut yhteystiedot

Tuettu varhaiskasvatus
Päivähoidossa tarvittavan avustajan hakemisesta saa tietoa päiväkodin johtajilta tai konsultoivilta erityislastentarhanopettajilta. 

Erityisopetus Tuusulassa
Kasvatus- ja sivistystoimi vastaa peruskoulussa tarvittavista koulunkäyntiavustajista. 

Vammaispalvelulain 8§ 3mom:n mukaan kunnan on järjestettävä henkilökohtaista apua vaikeavammaiselle henkilölle, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista ja kodin ulkopuolella asioiden hoitamisesta, työssä, opiskelussa, harrastuksissa sekä yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Asiakkaan tarvitsema hoiva, hoito ja huolenpito eivät pääsääntöisesti kuulu henkilökohtaisen avun piiriin. 

Pääsääntöisesti kunnassa henkilökohtainen apu järjestetään Henkilökohtainen apu-järjestelmällä, joka edellyttää vaikeavammaiselta henkilöltä kykyä toimia työnantajana sekä voimavaroja ja kykyä määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Sosiaalityöntekijä arvioi yhdessä asiakkaan kanssa avuntarpeen viikottaisen ja välttämättömän tuntimäärän.

Avustajan palkkaamiseen myönnettävä taloudellinen tuki sisältää palkkakustannukset sekä lakisääteiset sosiaaliturva-, eläke- ja tapaturmavakuutusmaksut.

Hakemus henkilökohtaisesta avusta

Asiointiapu päivittäisiin toimintoihin

Palvelu on tarkoitettu vammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat pienimuotoista asiointiapua päivittäistoiminnoissa, mutta eivät ole oikeutettuja vammaispalvelulain tarkoittamaan vaikeavammaisten henkilökohtaiseen apuun. Palvelu voi olla viikottaista tai satunnaisempaa asiointia kaupoissa tai virastoissa, satunnaista avustamisen tarvetta kodinhoidollisissa asioissa tai tukea vapaa-ajan toimintoihin ja osallistumiseen.

Asiointiapua voidaan myöntää enintään 20 tuntia kuukaudessa yksilölliseen harkintaan ja palvelusuunnitelmaan perustuen. Palvelu on määrärahasidonnainen ja myönnetään aina määräaikaisena.

Asiointiavun järjestämistapa on pääasiallisesti tuntipalkkainen avustaja, jonka vammainen henkilö palkkaa toimien avustajan työnantajana. Avustajan palkkaamiseen myönnettävä taloudellinen tuki sisältää palkkakustannukset sekä lakisääteiset sosiaaliturva-, eläke- ja tapaturmavakuutusmaksut.

Keski-Uudenmaan henkilökohtaisen avun keskus

Keski-Uudenmaan henkilökohtaisen avun keskus tarjoaa palveluja henkilökohtaisten avustajien työnantajille. Keskus antaa työnantajuuteen liittyvää ohjausta ja neuvontaa, toteuttaa keskitetysti palkanmaksun sekä huolehtii työnantajan lakisääteisten vakuutusten ottamisesta.

Työnantajuuteen liittyvä ohjaus ja neuvonta

  • Eija Oikarainen, vastaava asiakassihteeri, p. 040 652 6474

Henkilökohtaisten avustajien palkat

  • Tiina Lehtiö, asiakassihteeri, p. 040 847 2391
  • Tarja Tuomela, asiakassihteeri, p. 040 716 0279
  • Essi Mattila, asiakassihteeri

Puhelinaika klo 9-11 ja 12.30-13.30

Sähköposti ha-keskus@hyvinkaa.fi

Henkilökohtaisen avun keskus on yhteinen Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven ja Tuusulan asukkaille. Keskusta hallinnoi Hyvinkään kaupunki.