A

Maksukatto 2017

Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäville potilas- ja asiakasmaksuille on säädetty maksukatto.

Maksukaton (691 euroa) täyttymisen jälkeen kuntalaisella on oikeus anoa vapaakorttia. Vapaakortin myöntämisen jälkeen palvelut ovat maksuttomia kalenterivuoden loppuun lukuun ottamatta lyhytaikaista laitoshoitoa, jonka hoitopäivämaksu putoaa 49,50 eurosta 22,80 euroon (ns. alennettu hoitomaksu).

Maksukaton kertymäkausi on kalenterivuosi. Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen hänen huoltajansa maksujen kanssa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa.

Miten toimia?

Säilyttäkää saamanne maksukattoon kuuluvat laskut käynti-/hoitoajan mukaisessa järjestyksessä

Kun 691 euron maksukatto ylittyy tai on ylittymässä, ottakaa yhteyttä siihen hoitolaitokseen, missä olette viimeksi asioineet. 

Asiakkaan/potilaan vastuu

Koska vastuu asiakasmaksukaton ylittymisen seuraamisesta kuuluu teille, olemme laatineet tämän lyhyen ohjeen tueksenne. Tärkeintä on säilyttää laskut/kuitit ja kertoa hoitoon tullessa teille myönnetystä vapaakortista.

Maksukaton piirissä olevat maksut

Terveydenhuollon maksut:
• Terveyskeskusmaksu
• Poliklinikkamaksu
• Päiväkirurgisenhoidon maksu
• Sarjahoitomaksu
• Yksilökohtaisen fysioterapian maksu (ei kotona annettu)
• Yö- ja päivähoidon maksu
• Kuntoutushoidon maksu
• Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu
• Psykiatrian päiväsairaalamaksu

Sosiaalihuollon maksut:
• Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu
• Vammaiselle annettu kuntoutushoito tai kehitysvammaisten erityishuoltona annettu kuntoutus

Maksukaton ulkopuolelle jäävät maksut

Terveydenhuollon maksut:
• Maksu terveyskeskuksen järjestämästä kotisairaanhoidosta
• Kotisairaalamaksut
• Hammashuollon maksut
• Maksu pitkäaikaisesta laitoshoidosta
• Maksu lääkärintodistuksesta
• Maksu sairaankuljetuksesta
• Työterveyshuollon maksut
• Maksu käyttämättä tai peruuttamatta jätetyistä palveluista
• Psykiatrisesta asumiskuntoutuksesta perittävät maksut, silloin kun ne peritään tuetusta asumisesta
• Perhehoidon maksut
• Erikoismaksuluokan maksut
• Viivästyskorko ja perintäkulut

Sosiaalihuollon maksut:
• Maksut kotipalvelusta ja kotipalvelun tukipalveluista
• Maksut pitkäaikaisesta laitos- ja perhehoidosta
• Maksut vanhusten päivähoidosta (vanhusten päiväkodit)
• Maksut perhehoidosta, asumispalveluista, vaikeavammaisen kuljetuspalveluista ja muut kuin maksukattoluettelossa mainitut laskut
• Viivästyskorko ja perintäkulut

Muut maksukaton ulkopuolelle jäävät maksut
• Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana järjestetyistä palveluista perityt maksut
• Maksut, joiden perusteena on tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai niitä vastaavan lain perusteella korvattava hoito
• Maksut, joiden maksamiseksi on myönnetty toimeentulotukea

Maksukaton piiriin eivät kuulu asiakkaan/potilaan yksityiseltä palveluntuottajalta hankkimiensa palveluiden maksut.

Lääkekustannusten maksukatto

Lääkekustannusten maksukatto hoidetaan Kelan kautta. Lääkekustannuksilla on oma kalenterivuosittain määriteltävä maksukatto, mikä on 605,13 euroa vuonna 2017.