Sähköinen resepti

Mistä sähköisessä lääkemääräyksessä eli eReseptissä on kyse?

Suomessa siirrytään vaiheittain uudenlaiseen reseptikäytäntöön. Lääkäri laatii ja allekirjoittaa lääkemääräyksen sähköisesti ja tallentaa sen keskitettyyn tietokantaan, Kelan ylläpitämään Reseptikeskukseen. Valtakunnallinen reseptikeskus sisältää sähköiset reseptit ja apteekkien niihin tekemät toimitusmerkinnät. Asiakas voi noutaa lääkkeet haluamastaan apteekista. Apteekissa katsotaan Reseptikeskuksesta asiakkaalle määrätyt lääkkeet.

Ensimmäisen eReseptin määräämisen jälkeen asiakkaalle määrätään kaikki lääkemääräykset automaattisesti eResepteinä. Potilas voi kieltää eReseptin laatimisen, jolloin hän saa reseptinsä paperilla tai puhelinmääräyksellä perinteiseen tapaan. Sen tietoja ei tallenneta Reseptikeskukseen.

Paperisen reseptin sijasta lääkäri antaa asiakkaalle potilasohjeen paperilla. Siinä kerrotaan määrättyjen lääkkeiden nimet ja annosteluohjeet. Potilasohjeen mukaan ottaminen apteekkiin nopeuttaa asiointia, mutta lääkkeen saa myös näyttämällä Kela-korttia, jonka esittäminen on edelleenkin edellytys sairausvakuutuskorvauksen saamiselle.

Apteekista lääkkeen voi potilaan puolesta tarvittaessa noutaa joku muu henkilö. Hakijalla pitää olla mukana potilasohje tai potilaan Kela-kortti, millä hän todistaa, että hänellä on oikeus hakea lääkkeet.

Omien eReseptitietojen katsominen

Kaikki 18 vuotta täyttäneet voivat katsoa omia sähköisiä reseptejään internetissä osoitteessa http://www.kanta.fi/ "Omien tietojen katselu" -kohdassa. eResepteistä voi tulostaa itselleen yhteenvedon.

Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla.

» KanTa-sivut kansalaisille

Asiakkaalla on oikeus

• tarkastaa Reseptikeskukseen tallennetut tiedot
• saada virheelliset tiedot korjatuiksi
• saada tieto siitä, mitkä tahot ja ketkä ovat käsitelleet ja katselleet asiakkaan eReseptitietoja

Sähköiset reseptit ja niihin liittyvät toimitustiedot näkyvät Omien tietojen katselussa 30 kuukautta eli 2,5 vuotta siitä päivästä, jolloin ne on kirjoitettu.

eReseptin uusiminen

Kun määrätty lääke on lopussa tai eResepti on vanhenemassa, voi asiakas pyytää sähköisen reseptin uusimista joko terveydenhuollon toimipisteessä (esim. terveyskeskuksessa), apteekissa tai sähköisesti eTerveys-palvelun kautta. Apteekissa ja eTerveys-palvelun kautta hoidettu reseptin uusimispyyntö välitetään terveydenhuoltoon.

Asiakas saa tiedon uusitusta eReseptistä matkapuhelimeensa tekstiviestinä, jos hän on antanut matkapuhelinnumeronsa terveydenhuollon käyttöön ja suostumuksen tekstiviestin lähettämiseen. Suostumus kysytään erikseen jokaisella eReseptin uusimiskerralla.

Uusittu eResepti on nähtävissä myös KanTa-sivuilla Omien tietojen katselussa.
Asiakkaalle ilmoitetaan, jos eReseptiä ei uusita.

KanTa-palveluissa tiedot on suojattu

Sähköinen resepti edistää lääkehoidon turvallisuutta. Sähköisen reseptin avulla päällekkäinen lääkityksen ja lääkkeiden haitallisten yhteisvaikutusten riski vähenee. Koska eReseptitiedot löytyvät valtakunnallisesta tietokannasta, parantaa sähköisen reseptin käyttö hoidon jatkuvuutta ja tiedonkulkua. Se helpottaa asiointia terveydenhuollossa ja apteekissa.

Sähköinen resepti, Reseptikeskus ja Omien tietojen katselu ovat valtakunnallisia järjestelmiä, joita kutsutaan yhteisesti KanTa-palveluiksi (Kansallinen terveysarkisto).
KanTa-palveluissa potilaan tiedot suojataan niin, etteivät ulkopuoliset voi nähdä tietoja. eReseptin määränneen lääkärin lisäksi tietoja pääsevät katsomaan potilasta hoitavat lääkärit ja sairaanhoitajat, jos asiakas antaa tähän luvan suullisesti. Ilman asiakkaan lupaa lääkäri voi katsoa tietoja vain hätätilanteessa.

Apteekissa farmaseutti ja proviisori voivat katsoa sähköisiä reseptejä, kun asiakas hakee lääkkeet.

Toisen puolesta asioimiseen tarvitaan kirjallinen suostumus

Suuri muutos siirryttäessä paperireseptistä eReseptiin on toisen puolesta asioiminen. Jos toinen henkilö hoitaa eReseptiasioita terveydenhuollossa potilaan puolesta, se edellyttää aina potilaan allekirjoittamaa suostumusta. Suostumus annetaan lomakkeella, joita saa apteekeista, terveydenhuollosta ja Kelan toimistosta. Terveydenhuollossa suostumus on voimassa aina kolme vuotta.

Kirjallisen suostumuksen jälkeen kotihoidon tai asumispalvelujen edustajat voivat

• pyytää yhteenvedon käytössä olevista lääkkeistä
• selvittää lääkityksen
• pyytää mitätöimään eReseptin, kun lääkettä ei enää tarvita
• tehdä eReseptin uusimispyynnön

Kirjallisen suostumuksen voi antaa myös kotihoidon tai palvelutalon edustajille reseptiasioiden hoitamista varten. Suostumuslomakkeita saa palvelutalon tai kotihoidon edustajalta, terveydenhuollosta tai apteekista. Suostumuksen voi perua milloin tahansa ilmoittamalla siitä lomakkeella.

Alaikäinen voi itse noutaa apteekista hänelle eReseptillä määrätyt lääkkeet. Alaikäisen lapsen huoltaja voi hoitaa apteekissa kaikkia lapsensa sähköiseen reseptiin liittyviä asioita. Terveydenhuollossa alaikäinen voi pyytää sähköisen reseptin uusimista ja antaa suostumuksen reseptitietojen katsomiseen, jos hän itse pystyy päättämään hoidostaan. Muissa tapauksissa reseptin uusimista pyytää ja suostumuksen antaa huoltaja.

eResepti pähkinänkuoressa 

• Lääkäri kirjoittaa potilaalle eReseptin. Sen tiedot tallennetaan valtakunnalliseen reseptikeskukseen.
• Potilaan kokonaislääkitys tarkistetaan tarvittaessa reseptikeskuksesta. Tietoja voivat katsoa terveydenhuollossa ainoastaan potilasta hoitavat lääkärit ja sairaanhoitajat potilaan suostumuksella.
• Potilas saa potilasohjeen, jossa on tiedot määrätystä lääkkeestä. Potilasohje nopeuttaa asiointia apteekissa, mutta se ei ole välttämätön. Kela-kortti on välttämätön lääkekorvausten saamiseksi.
• Apteekista lääkkeen voi noutaa potilas tai joku muu hänen puolestaan. Puolesta asioivalla on oltava joko potilasohje tai potilaan Kela-kortti, jolla hän osoittaa oikeuden lääkkeen noutamiseen.
• Apteekissa farmaseutti tai proviisori hakee reseptikeskuksesta eReseptin tiedot ja kirjoittaa sinne lääkkeen toimitustiedot.
• Lääkkeen tiedot tulostetaan lääkepakkaukseen kiinnitettävälle tarralle.
• Kaikki tiedonsiirto terveydenhuollon, apteekkien ja reseptikeskuksen välillä tapahtuu suojattuna tunnistettujen osapuolten kesken.
• eReseptin uusimista voi pyytää apteekista tai terveydenhuollosta.

Kaikkia kuntalaisia informoidaan eReseptistä vastaanotolle tultaessa. Lisäksi terveysasemilla jaetaan eReseptistä kertovia esitteitä. Lisätietoja eReseptistä saa myös apteekeista.

Näin käytät eReseptiä -esite

Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lue lisää eReseptistä osoitteesta www.kanta.fi.