Häriskivi - asemakaava ja asemakaavan muutos

 häriskivi_sijainti

Häriskiven alue sijoittuu Hyrylän keskuksen luoteispuolelle Hämeentien varteen. Etäisyys Hyrylän keskukseen on alle kaksi kilometriä.

Asemakaavoituksen tavoitteena on tutkia mahdollisuuksia kehittää aluetta laadukkaan asumisen alueena samalla eheyttäen ja täydentäen olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Tavoitteena on säilyttää alueen historialliset ja maisemalliset ominaispiirteet. Suunnittelun edetessä selvitetään mahdollisuudet kehittää liiketoimintaa Hämeentien varressa sekä toimivat liikennejärjestelyt ja meluntorjunta.

Suunnittelun tilanne

Vuonna 2014 laadittiin luontoselvitys alueelle. Alueelta löytyi lepakoille tärkeä alue, jonka säilyttämistarve on vielä selvitettävä. Tämän selvittämiseksi laaditaan Vaunukankaan alueella aiempaa laajempi lepakkokartoitus kesän 2015 aikana. Laajemman kartoituksen jälkeen jatketaan kaavaehdotuksen laatimista. Vuonna 2014 laaditussa selvityksessä löydetty toisen luokan lepakkoalue sijoittuu kunnan omistamalle kiinteistölle (kts. luontoselvitys).

Lisätietoja kaavasuunnittelija Jaana Pohjola 040 314 3521

 

Häriskiven kaavaa valmistellaan ehdotusvaiheeseen. Alueella on tehty erilaisia selvityksiä: 

Taustamateriaalia & selvityksiä


Luonnosvaiheen materiaali

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet

Luonnokset ja havainnekuvat

 häriskivi_nettikyselykuva

Vaihtoehto 1 omakotialue

Vaihtoehdossa painottuu omakotitonttien suhteellinen osuus. Siinä on osoitettu 70 omakotitonttia ja se sisältää noin 100 - 150 AP-asuntoa. Omakotitontin koko on keskimäärin noin 1000 m2. Tavoitteellinen kerrosluku AO- ja AP-tonteilla on kaksi. Asukasennuste on noin 600, josta puolet omakotitaloissa ja puolet pientaloissa. Liike- ja palvelukorttelit sijoittuvat Hämeentien varteen, alueen sisääntulon yhteyteen. Sisääntulon yhteydessä sijaitsee myös Vesitorninmäen viheralueeseen rajautuen päiväkotitontti.

Vaihtoehto 2, pientaloalue

Vaihtoehdossa painottuu kytkettyjen pientalojen osuus. Se sisältää n. 50 AO-tonttia ja 150 - 200 AP-asuntoa.

Keskeiset eroavuudet suhteessa vaihtoehtoon 1: Asukkaista kolme neljäsosaa on rivitaloissa ja neljännes omakotitaloissa. Päiväkotitontti sijaitsee myös alueen sisääntulon yhteydessä, mutta korttelirakenteen sisällä. Katuverkko koostuu johdonmukaisesti kokoojakadusta ja lenkkimäisistä tonttikaduista.

Vaihtoehto 3, pientalokylä

Pientalokylä on tehokas, kylämäinen pientaloalue.  Se sisältää 80 AO-tonttia ja 400 - 500 AP-tonttia.

Vaihtoehdon AO-tonttikoko hivenen pienempi kuin vaihtoehdoissa 1 ja 2, keskimäärin 700 m2, koko vaihtelee välillä 550 – 1000 m2. Yleinen kerrosluku AO- ja AP-tonteilla on kaksi, kuten vaihtoehdoissa 1 ja 2, mutta Hämeentien varressa ja keskeisillä paikoilla ullakon käyttäen 2 1/2. Asukasennuste on noin 1300, josta vaihtoehtoa 2 vastaavasti kolme neljäsosaa rivitaloissa ja neljännes omakotitaloissa. Liike- ja palvelutoimintoja on sijoitettu alueen sisääntulon yhteyteen, Hämeentien tuntumaan, kuten vaihtoehdoissa 1 ja 2, mutta niillä on mahdollisuus sijoittua myös rakenteen sisälle, muihin kortteleihin lähipalveluina ja -työpaikkoina. Päiväkotitontti sijaitsee alueen sisääntulon yhteydessä, Vesitorninmäen viheralueeseen rajautuen.

 

Häriskiven suunnittelutyöpaja pidettiin 13.12.2012

Paikalla oli yhteensä 15 alueen asukasta ja maanomistajaa, jotka ryhmissä suunnittelivat aluetta. Lopputuloksena syntyi neljä sisällöltään samansuuntaista suunnitelmaa, jossa vanhan vesitornin alueelle sijoitettiin lähipalveluita, luonnontilaista virkistysaluetta sekä rivi- ja omakotiasutusta.

Tutustu työpajassa laadittuihin suunnitelmiin täällä! (pdf-tiedosto)

 

hariskivityopaja


Tutustu Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (pdf-tiedosto)