Kehitysvammaisten erityishuoltona myönnettävien palvelujen asiakasmaksut 2018

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän asiakasmaksut 2019 (Kuntayhtymän yhtymähallitus 27.11.2018 § 145)

Kehitysvammaisten erityishuoltosta annetussa laissa (23.6.1977/519) tarkoitettu erityishuolto on pääasiallisesti maksutonta lukuunottamatta erityishuoltoon liittyvä ylläpito, josta voidaan periä maksu. Asiakasmaksua ei peritä alle 16-vuotiaalle annetusta osittaisesta ylläpidosta. Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaan järjestetystä täydestä ylläpidosta voidaan periä maksu lyhytaikaisessa laitoshoidossa siten kuin asiakasmaksuasetuksen 1 2§:ssä säädetään ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa siten kuin asiakasmaksulain 7 c§:ssä säädetään.

Milloin kunta on järjestänyt henkilölle laitoshoitoa tai -huoltoa taikka perhehoitoa, voi kunta periä ja nostaa hänelle tulevat eläkkeet, elinkorot, elatusavut, avustukset tai muut jatkuvat taikka kertakaikkiset tulot, korvaukset tai saamiset siltä ajalta, jonka laitoshoito tai perhehoito kestää. Kunta voi periä ja nostaa mainitut tulot, korvaukset ja saatavat sen estämättä, mitä muussa laissa säädetään sekä käyttää niitä hoidosta, ylläpidosta tai huollosta määrätyn maksun korvaamiseen ottaen kuitenkin huomioon, mitä sellaisten varojen käyttämisestä muualla lailla tai asetuksella säädetään.

Pitkäaikainen asuminen

Asiakas tekee vuokrasopimuksen asumisyksikön kanssa ja vastaa vuokrakuluista. Asiakas voi hakea Kelalta asumistukea vuokrakuluihin. Mikäli toimintayksikön vuokran suuruutta ei ole määritelty erikseen, noudatetaan seuraavia vuokria:

yhden hengen huone 350,00 euroa/kk

kahden hengen huone 230,00 euroa/kk

Lyhytaikainen asuminen, alle 16-vuotiaat 11,40 euroa/vrk 

Alle 1 kk yhtäjaksoisesti asumisyksikössä ja perhehoidossa, sisältää asumisen, ateriat ja ylläpidon.

Lyhytaikainen asuminen, 16 vuotta täyttäneellä 22,50 euroa/vrk

Alle 1 kk yhtäjaksoisesti asumisyksikössä, tilapäishoidon yksikössä tai perhehoidossa, sisältää asumisen, ateriat ja ylläpidon.

Asumisvalmennus ja -kokeilu

Enintään 2 kk yhtäjaksoisesti asumisyksikössä, sisältää ateriat ja ylläpidon 12,00 euroa/vrk.

Yli 2 kk yhtäjaksoisesti asumisyksikössä, sisältää ateriat, asumisen ja ylläpidon, maksu pitkäaikaisen asumisen mukaan.

Tuntihoito asumisyksikössä tai toimintakeskuksessa ja loma-ajan päiväaikainen toiminta oppilaitoksessa, alle 12 tuntia, 12,00 euroa/vrk

Kotiin annettavassa tuntihoidossa ei ole asiakasmaksua, koska ateriat ja ylläpidon kustantaa perhe itse.