A

Kehitysvammaisten erityishuoltona myönnettävien palvelujen asiakasmaksut 2017

Kehitysvammaisten erityishuoltosta annetussa laissa (519/77) tarkoitettu erityishuolto on pääasiallisesti maksutonta. Lukuunottamatta erityishuoltoon liittyvä ylläpito, josta voidaan periä maksu. Asiakasmaksua ei peritä alle 16-vuotiaalle annetusta osittaisesta ylläpidosta (mm. tilapäishoito).

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaan järjestetystä täydestä ylläpidosta voidaan periä maksu lyhytaikaisessa laitoshoidossa siten kuin asiakasmaksuasetuksen 1 2§:ssä säädetään ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa siten kuin asiakasmaksulain 7 c§:ssä säädetään. Milloin kunta on järjestänyt henkilölle laitoshoitoa tai -huoltoa taikka perhehoitoa, voi kunta periä ja nostaa hänelle tulevat eläkkeet, elinkorot, elatusavut, avustukset tai muut jatkuvat taikka kertakaikkiset tulot, korvaukset tai saamiset siltä ajalta, jonka laitoshoito tai perhehoito kestää.

Kunta voi periä ja nostaa mainitut tulot, korvaukset ja saatavat sen estämättä, mitä muussa laissa säädetään sekä käyttää niitä hoidosta, ylläpidosta tai huollosta määrätyn maksun korvaamiseen ottaen kuitenkin huomioon, mitä sellaisten varojen käyttämisestä muualla lailla tai asetuksella säädetään.

Pitkäaikainen asuminen

Asiakas tekee vuokrasopimuksen asumisyksikön kanssa ja vastaa vuokrakuluista. Asiakas voi hakea Kelalta asumistukea vuokrakuluihin. Mikäli toimintayksikön vuokran suuruutta ei ole määritelty erikseen, noudatetaan seuraavia vuokria:

yhden hengen huone 350,00 euroa/kk

kahden hengen huone 230,00 euroa/kk

Lyhytaikainen asuminen, alle 16-vuotiaat 11,50 euroa/vrk 

Alle 1 kk yhtäjaksoisesti asumisyksikössä ja perhehoidossa, sisältää asumisen, ateriat ja ylläpidon

Lyhytaikainen asuminen, 16 vuotta täyttäneellä asumisyksikössä 22,80 euroa/vrk

Alle 1 kk yhtäjaksoisesti asumisyksikössä, sisältää asumisen, ateriat ja ylläpidon

Lyhytaikainen asuminen, 16 vuotta täyttäneellä perhehoidossa 22,80 euroa/vrk

Alle 1 kk yhtäjaksoisesti perhehoidossa, sisältää asumisen, ateriat ja ylläpidon

Asumisvalmennus ja -kokeilu

Enintään 2 kk yhtäjaksoisesti asumisyksikössä, sisältää ateriat ja ylläpidon 12,00 euroa/vrk

Yli 2 kk yhtäjaksoisesti asumisyksikössä, sisältää ateriat, asumisen ja ylläpidon, maksu pitkäaikaisen asumisen mukaan

Tuntihoito asumisyksikössä tai toimintakeskuksessa, alle 12 tuntia, 12,00 euroa/vrk

Kotiin annettavassa tuntihoidossa ei ole asiakasmaksua, koska ateriat ja ylläpidon kustantaa perhe itse