• Klaavonkallio

  • Klaavonkallio

Tuuliviirinkujan omakotitontti

Yhteystiedot

Tekninen palvelupiste

Puhelin 040 314 3144

Sähköposti 

rakennusvalvonta@tuusula.fi

Tuuliviirinkujan tarjouskilpailu on päättynyt. Hakuaikaan mennessä saapui kaksi hakemusta, joista löydettiin voittaja. Kiitos kaikille tarjouskilpailuun osallistuneille ja tontista kiinnostuneille!

 

Tuusulan kunta myy tarjousten perusteella omakotitontin 858-1-8071-13 Tuuliviirikujalta Klaavonkallion omakotialueelta.

Hakuaika päättyy 28.2.2019 klo 12.00. Tämän jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.

Tontin pohjahinta on 96 000 euroa.

 

Löydät tontin perustiedot alla olevasta upotuskartasta tonttia klikkaamalla. Voit tutkia tontin tietoja myös suoraan karttapalvelussa.

 

Hakulomake 

 

Kaavamääräykset

Rakentamisohje

Tonttijako

Rasitesopimus

Maaperätietoja

 

Tietoa tarjouskilpailun tonttien hakijoille hakumenettelystä sekä sopimusehdoista

Tuusulan kunta myy tarjousten perusteella omakotitontin nro. 13 Tuuliviirinkujan asemakaava-alueelta korttelista 8071. Tontin kiinteistötunnus on 858-1-8071-13.

Tarjoukset on toimitettava suljetussa kirjekuoressa kunnan keskitettyyn asiakaspalveluun TuusInfoon. Kuoreen merkintä "Tuuliviirinkujan tarjouskilpailu". Tarjous voidaan toimittaa postitse osoitteeseen Tuusulan kunta/TuusInfo PL 60, 04301 Tuusula tai se voidaan jättää TuusInfon asiakaspalveluun käyntiosoitteessa Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula.

TuusInfon aukioloajat:

  • ma-ke 8:00 - 16:00
  • to 10:00 - 18:00
  • pe 8:00 - 12:00

Hakuaika päättyy 28.2.2019 klo 12.00. Tämän jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.

Ruokakunta voi jättää ainoastaan yhden tarjouksen.

Pohjahinnan alittavia tarjouksia ei oteta huomioon. Tontin pohjahinta on 96 000 euroa.

Puutteellisia hakemuksia ei oteta huomioon.

Kunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjous.

Luovutuspäätöksen tekee kuntakehitysjohtaja/maankäyttöpäällikkö.

Lisätietoja teknisestä palvelupisteestä puhelinnumerosta 040 314 3144 tai sähköpostilla rakennusvalvonta@tuusula.fi.  

Kunnallistekniikan valmius ja rakentamisen aloitus

Alueen kunnallistekniikka on valmis; tontti on liitettävissä kunnan vesi- ja viemäriverkostoon. Rakentamaan pääsee heti.

Varausmaksu

Kunnalle tulee suorittaa varatusta tontista varausmaksua 1000 euroa laskua vastaan noin kahden viikon kuluessa kuntakehitysjohtajan/maankäyttöpäällikön luovutuspäätöksen tekemisestä. Ellei varausmaksua ole maksettu eräpäivään mennessä, päätös raukeaa ja kunnalla on oikeus luovuttaa tontti toiselle hakijalle. Varausmaksu hyvitetään tontin saajalle kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä. Mikäli varaus peruuntuu varauksen saajan toimesta, varausmaksua ei palauteta.

Kauppakirja

Kauppa­kirja on allekirjoitettava kolmen kuukauden kuluessa luovutuspäätöksen tekemisestä. Jos kauppakirjan allekirjoittaminen viivästyy ilman hyväksyttyä syytä, kun­nalla on oikeus peruuttaa tehty päätös ja luovut­taa tontti toiselle hakijalle.

Kauppakirjan allekirjoitusti­laisuudesta sovitaan erik­seen. Lisätie­dot tontti-insinööri Sari Tennijärvi.

Tontin saajan oikeudet ja velvollisuudet sovitaan lopullisesti kauppakirjan laa­timisen yhteydessä. Kunta laatii kauppakirjan. 

Omakotitontin ostaminen

Kauppahinta maksetaan laskua vastaan kunnan tilille ennen kauppakirjan allekirjoittamista.

Ostajan tulee hakea tontille lainhuuto (omistusoikeuden kirjaus) kuuden kuukauden kuluessa kaupan­teko­päivästä.  Lainhuudon hakuohjeet löytyvät Maanmittauslaitoksen sivuilta.

Ostaja maksaa kaupasta menevän varainsiirtoveron 4 % kauppahinnasta. 

Toimitus- yms. kustannukset

Kunta perii tontin saajalta kaupanvahvistajakuluja 120 €euroa.

Tontilla on kiinteistörasite/oikeus, josta on laadittu erillinen rasitesopimus. Rasitesopimuksesta käy ilmi rasitteen perustamisen ja ylläpidon kustannusten jaottelu. Kustannukset eivät sisälly kauppahintaan.

Rakentamisvelvoite

Talon rakentaminen tulee saada kolmen (3) vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa lupapäätöksen edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Kunta voi kirjallisesta hakemuksesta ja painavista syistä pidentää määräaikaa.

Rakentamisvelvoitteen katsotaan toteutuneen, kun vähintään 75 % kaavassa sallitusta rakennusoikeudesta on rakennettu.    

Sopimussakko ja vahingonkorvaus

Rakentamisvelvollisuuden rikkomisesta peritään viivästysajalta sopimussakkoa, joka myytävillä tonteilla on 20 % kohteen kauppahinnasta määräajan umpeen kuluttua jokaiselta alkavalta 12 kuukauden kaudelta, kunnes rakentamisvelvoite on täytetty, kuitenkin enintään viideltä (5) vuodelta.
Rakentamatonta tonttia ei saa luovuttaa edelleen. Mikäli tontti luovutetaan ennen rakentamisvelvollisuuden täyttämistä ilman kunnan suostumusta, tontinsaaja sitoutuu maksamaan kunnalle korvauksen, jonka määrä myytävillä tonteilla on kauppahinnan suuruinen.                                          

Rakentamisohjeet

Kohteella on erilliset rakentamisohjeet. Rakentamisohjeet löytyvät tämän sivun alussa olevista aineistolinkeistä.

Rakennuslupa ja rakennuslupamaksut

Rakennuslupa-asioita hoitaa rakennusvalvonta.

1.1.2017 voimaan tulleet taksat:

Rakennuskohtainen maksu (as.rak.)        490 EUR+

Rakennuksen kokonaisala + katokset   5,00 EUR / m²

Rakennuskohtainen maksu (tal.rak.)        240 EUR +

Rakennuksen kokonaisala + katokset    3,00 EUR / m²

Asuinrakennuksen mittaus       450 EUR / rak.

Paritalon mittaus            580 EUR / rak.

Talousrakennuksen mittaus        300 EUR / rak.

Aloituskokous            150 EUR / hanke

Vesihuollon maksut

Rakennuspaikan saajalta peritään rakentamisvaiheessa liittymis- ja rakentamismaksut vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja hulevesiviemäriin liittymisestä kul­loinkin voimassaolevien taksojen, säännösten ja niiden nojalla tehtyjen päätösten mukaisesti.

Liittymisohjeet, -lomakkeet, taksat ja palveluhinnasto, käyntiosoite: Tuusulan veden toimisto, kunnantalo 2 krs, Hyryläntie 16.

Sähkö- ja teleliittymät

Paikallisten sähkö- ja telelaitosten liittymismaksut selviävät laitosten kanssa tehtävien liittymissopimusten yhteydessä.

Etelä-Tuusulan alueella toimii sähkönjakeluyhtiönä Caruna Oy ja teleyhtiönä Elisa Oyj.

Maaperätiedot

Tuusulan kunta on tehnyt osalle tonteista tai niiden läheisyydessä yleisiä maaperäkairauksia kaavoitustyötä ja kunnallistekniikan rakentamista varten. Nämä kairaustiedot ja mahdolliset aluekohtaiset perustamistapalausunnot kunta luovuttaa maksutta tontin saajille ja ne löytyvät tämän sivun yläosan linkkiaineistosta.

Tontin saajan tulee rakennuslupaa hakiessaan esittää tarkempi rakennuspaikkakohtainen maaperäselvitys ja perustamistapaselvitys rakennuspaikallaan. Tontin saajan on huomattava, että vastuu perustamistavasta on tontin saajalla / rakentajalla, eikä tontin luovuttajalla.

Olemassa olevista maaperätiedoista antaa lisätietoja mittausteknikko Jukka Lehtonen.