Koulutie

Tuusulan kunnan tavoitteena on asemakaavamuutoksella ensisijaisesti parantamaan Ruukin koulun ja sekä Kellokosken koulukeskuksen toimintaedellytyksiä mahdollistamalla koulurakennusten yhdistäminen ja siten yhtenäiskoulun muodostaminen. Lisäksi tavoitteena on parantaa alueen liikennejärjestelyjä sekä luoda viihtyisää ympäristöä lähialueen asukkaille ja käyttäjille.

Koulujen kehittämiseen tähtäävää hankesuunnitelmaa laaditaan ja tämän yhteydessä on koulujen alustavaksi laajennustarpeeksi arvioitu noin 3000 kem2, mikä tarkoittaa koulujen koon kasvamista noin 11 000 kem2:iin. Hankesuunnitelmaa laadittaessa on ensisijaisesti selvitetty ratkaisua, joka yhdistää koulut siten, että laajennus sijoittuisi nykyisen Koulutien kohdalle. Tästä johtuen kaavatyössä on tavoitteena myös selvittää miten Koulutien uudelleen rakentaminen toisaalle olisi mahdollista tehdä. Koulutien uudelleen rakentaminen on edellytyksenä koko hankkeen onnistumiselle.

Kelloks

 

KUULUTUS

KOULUTIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

Suunnittelualue sijaitsee Kellokoskella, n. 700 m Kellokosken keskustasta länteen Koulutien kulmassa tien molemmin puolin. Koulutie kulkee suunnittelualueen halki. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 7009, 7010, 7015 ja 7017 sekä katu- ja virkistysalueita. Asemakaavalla muodostuu korttelit 7041 ja 7042 sekä katu- ja virkistysaluetta. Alueella sijaitsee tällä hetkellä mm. Ruukin koulu ja yläaste, Kellokosken lukio sekä urheilukeskus jäähalleineen. Alueen läheisyydessä sijaitsee terveysasema, kirjasto sekä senioritalo. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 16,5 ha.


ILMOITUS ASEMAKAAVAN VOIMAANTULOSTA

 

KOULUTIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

Valtuusto on 13.10.2014 § 107 hyväksynyt Koulutien asemakaavan muutoksen. Päätös on saanut lainvoiman 18.11.2014 ja kaava tulee voimaan tällä kuulutuksella.

 

3.12.2014

Tuusulan kunnanhallitus

 

Lisätietoja

 

Karttaliitteet:

Asemakaavan selostus

Liite1 OAS

Liite2 Ote osayleiskaavasta

Liite3 Ote ajantasa-asemakaavasta

Liite4 Kunnallistekniset verkostot

Liite5 maisema-analyysi

Liite6 Kaavakartta ja määräykset 1:2000

Liite7 Havainnekuva 1:2000

Liite8 Seurantalomake

Liite9 OAS mielipiteet ja vastineet

Liite10 Ruukin koulu ja Kellokosken koulukeskus hankesuunnitelma

Liite11 Kellokosken liikuntapaikkasuunnitelma

Liite12 Liittymävaihtoehtojen vertailu