Sotainvalidien ja veteraanien palvelut 2018

Sotainvalidien palvelut

Sotainvalideja, joilla on sotavamman aiheuttama vähintään 10 %:n invaliditeetti on oikeus saada lounasseteleitä 60 kpl/2 kuukaudeksi tai kotiin kuljetetun aterian, sekä tarveharkintaan perustuen kotipalveluja.

• kotipalvelut: kodinhoitoapu ja tukipalvelut (kuten ateria-, siivous-, kylvetys-, vaatehuolto-, kuljetus- ja saattajapalvelut, sosiaalisen kanssakäymisen palvelut ja päiväkeskustoiminta)
• omaishoidon tuki
• asumispalvelut (esim. palvelutalossa)

sekä terveyspalveluja mm.

• kuntouttava lyhytaikainen laitoshoito
• pitkäaikainen laitoshoito esim. vanhainkodeissa
• kansanterveyslain nojalla järjestetty koti-, päivä- ja yösairaanhoito sekä lääkinnällinen kuntoutus ja siihen sisältyvät apuvälineet
• terveydenhuollon erityislakien nojalla avohoitona järjestetty lääkinnällinen kuntoutus ja siihen sisältyvät apuvälineet
• sairaansijalla annettu ympärivuorokautinen lyhytaikainen hoito, jos hoidon pääasiallisena tarkoituksena on kuntouttaminen
• pitkäaikainen laitoshoito (ympärivuorokautinen hoito, josta voitaisiin periä potilaan maksukyvyn mukainen maksu)

Sotainvalideille tarveharkinnalla myönnetyt palvelut ovat maksuttomia.

Veteraanien palvelut

Kunnan rahoittamista veteraanipalveluista ei peritä asiakasmaksua.