Palvelutarpeen arviointi

Vanhus- ja vammaispalvelujen tulosalueella tuotettavien palvelujen tavoitteena on turvata asiakkaiden kannalta tarkoituksenmukainen hoito, hoiva ja muut palvelut siten, että pysyvää laitoshoidon tarvetta pystytään vähentämään tai siirtämään tukemalla omaehtoista kotona selviytymistä.

Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi

Kunta myöntää sosiaalipalveluja yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Arviointi perustuu asiakkaan omaan näkemykseen sekä yhden tai useamman asiantuntijan arvioon. Kiireellisissä tapauksissa palveluiden tarve arvioidaan välittömästi.

Kiireettömissä tapauksissa kaikilla 75 vuotta täyttäneillä on oikeus päästä sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin määräajassa. Palvelujen tarve on arvioitava kiireettömissä tapauksissa 7 arkipäivän kuluessa yhteenotosta kuntaan. Palvelutarpeen arviointi määräajassa koskee henkilöitä, jotka eivät vielä ole sosiaalipalvelujen piirissä sekä henkilöitä, jotka ovat palvelujen piirissä mutta joiden palvelun tarve on muuttunut.

Palvelutarpeen arvioinnilla varmistetaan, että ikäihmiset saavat apua ajoissa. Samalla tarjotaan tietoa palveluista sekä opastusta niiden hakemiseen.

Mitä palveluja arviointi koskee?

Ikäihmisten palvelutarpeen arviointi koskee 

  • kotipalvelua ml. tukipalvelut (kauppa-, ateria-, sauna-, siivous- ja turvapuhelinpalvelu)  
  • omaishoidon tukea
  • palveluasumista
  • laitoshoitoa
  • sosiaalihuollon erityislakien mukaisia palveluja kuten vammaispalveluja, päihdehuollon palveluja ja toimeentulotukea
  • kuljetuspalvelua
  • asunnon muutostöitä

Kuka voi pyytää palvelutarpeen arviointia?

Palvelutarpeen arviointia voi pyytää henkilö itse, hänen omaisena tai muu henkilö tai viranomainen.

Miten arviointi tehdään, mitä siihen sisältyy ja mitä arviointi maksaa?

Palvelutarpeen arviointi tehdään pääsääntöisesti asiakkaan kotona yhdessä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa. Palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään asiakkaan kokonaistilanne; hänen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakykynsä, sosiaalinen verkosto ja selviytymisensä nykyisissä asuinolosuhteissa. Mikäli tarvetta palveluihin ilmenee, asiakasta ohjataan niiden hakemisessa. Arviointi ei kuitenkaan välttämättä johda palveluiden myöntämiseen.

Palvelutarpeen arviointi on maksutonta.

Kuka tekee palvelutarpeen arvioinnin?

Kunnan viranomainen tekee päätöksen kunnan antamista sosiaalipalveluista. Palveluntarpeen arvioinnin perusteella asiakkaalle annetaan kirjallinen päätös palvelujen antamisesta tai epäämisestä. Asiakas voi hakea päätökseen muutosta.

Vanhuspalvelujen sosiaaliohjaajat Hilkka Kokkoniemi (asiakkaat A-J), Kirsi Karhunen (asiakkaat K-O), Mari Tapiola (asiakkaat P-Ö) ja sosiaalityöntekijä Tarja Miettinen.

Kotihoidon tasiakasvastaavat: Niina Nousiainen (asiakkaat A - L) ja Outi-Liisa Ratilainen, sijaisena Tiina Keinänen 11.6.-9.12.2018 (asiakkaat M - Ö)