A

Tietoa Tuuliviirinkujan tarjoustontin hakijoille hakumenettelystä sekä sopimusehdoista

KAIKKI TUULIVIIRINKUJAN TONTIT ON MYYTY !

Tutustu Tuusulan nykyiseen tonttitarjontaan täällä.

 

HAKUMENETTELY

Tuuliviirinkujan tarjoustontin tarjoukset on toimitettava suljetussa kirjekuoressa kunnan kirjaamoon. Hakuaikaa ei ole määrätty. Tarjoukset käsitellään mahdollisimman pian. Palautusosoite on Tuusulan kunta / kirjaamo, Hyryläntie 16, 04300 Tuusula. Kuoreen merkintä "tonttitarjous / Klaavonkallio”.
 

Luovutuspäätökset tekee kuntakehitysjohtaja.

Lisätietoja ja hakukaavakkeita saa Tuusulan kun­nan kuntakehityksen ja tekniikan asiakaspalvelusta Liisa Montonen tai Gun Söder.
 

KUNNALLISTEKNIIKAN VALMIUS

Tuuliviirinkujan tontti on liitettävissä kunnan vesi- ja viemäriverkostoon heti.

VARAUSMAKSU

Kunnalle tulee suorittaa varatusta tontista varausmaksua 1000 euroa laskua vastaan kunnan määräämässä ajassa. Mikäli varausmaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, myyntipäätös raukeaa ja kunnalla on oikeus luovuttaa tontti toiselle hakijalle.
Varausmaksu hyvitetään tontin saajalle, mikäli lopullinen luovutussopimus tehdään yhden kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaisuudesta lukien.

KAUPPAKIRJA

Kauppa­kirja on tehtävä kuukau­den kuluessa tontin luovutus­päätöksen tultua lainvoi­maiseksi, ellei erityisestä syystä ole toisin sovittu. Jos kauppakirjan tekeminen viivästyy ilman hyväksyttyä syytä, kun­nalla on oikeus peruuttaa tehty päätös ja luovut­taa tontti toiselle hakijalle.

Kauppakirjan allekirjoitusti­laisuudesta sovitaan erik­seen.
Lisätiedot tontti-insinööri Sari Tennijärvi.

Tontin saajan oikeudet ja velvollisuudet sovitaan lopullisesti kauppakirjan laa­timisen yhteydessä.
 

OMAKOTITONTIN OSTAMINEN

Varainsiirtovero on 4 % kauppahinnasta.

TOIMITUS YMS. KUSTANNUKSET

Kunta perii tontin saajalta ennen kauppakirjan alle­kirjoittamista kiinteistönmuodostuskuluja 1008 € ja kaupanvahvistajakuluja 120 €.

RAKENTAMISVELVOITE

Talon rakentaminen tulee saada kolmen (3) vuoden kuluessa kaup­pa­kir­jan allekirjoittami­sesta lukien siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa lupapäätöksen edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Kunta voi kirjallisesta hakemuksesta ja painavista syistä pidentää määräaikaa.


Rakentamisvelvoitteen katsotaan toteutuneen, kun vähintään 75 % kaavassa sallitusta rakennusoikeudesta on rakennettu.


SOPIMUSSAKKO JA VAHINGON KORVAUS

Rakentamisvelvollisuuden rikkomisesta peritään viivästysajalta sopimussakkoa, joka on 20 % kohteen kauppahinnasta määräajan umpeen kuluttua jokaiselta alkavalta 12 kuukauden kaudelta, kunnes rakentamisvelvoite on täytetty, kuitenkin enintään viideltä (5) vuodelta.

Rakentamatonta tonttia ei saa luovuttaa edelleen. Mikäli tontti luovutetaan ennen rakentamisvelvollisuuden täyttämistä ilman kunnan suostumusta, tontinsaaja sitoutuu maksamaan kunnalle korvauksen, jonka määrä myytävillä tonteilla on kauppahinnan suuruinen.

RAKENTAMISOHJEET

Tuuliviirinkujan tonteille on laadittu erillinen rakentamisohje, jota tulee suunnitelmissa ja rakentamisessa noudattaa. Rakentamisohje on saatavana kuntakehityksen ja tekniikan asiakaspalvelusta Liisa Montonen tai Gun Söder.RAKENNUSLUPA JA RAKENNUSLUPAMAKSUT

Rakennuslupa-asioita hoitaa rakennusvalvonta.

1.1.2017 voimaan tulleet taksat:

Rakennuskohtainen maksu (as.rak.) 490 EUR+

Rakennuksen kokonaisala + katokset 5,00 EUR / m²

Rakennuskohtainen maksu (tal.rak.) 240 EUR +

Rakennuksen kokonaisala + katokset 3,00 EUR / m²

Asuinrakennuksen mittaus 450 EUR / rak.

Paritalon mittaus 580 EUR / rak.

Talousrakennuksen mittaus 300 EUR / rak.

Aloituskokous 150 EUR / hanke

VESIHUOLLON MAKSUT

Rakennuspaikan saajalta peritään rakentamisvaiheessa liittymis- ja rakentamismaksut vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja hulevesiviemäriin liittymisestä kul­loinkin voimassaolevien taksojen, säännösten ja niiden nojalla tehtyjen päätösten mukaisesti.

Liittymisohjeet, -lomakkeet, taksat ja palveluhinnasto, käyntiosoite: Tuusulan veden toimisto, kunnantalo 2 krs, Hyryläntie 16.


SÄHKÖ- JA TELELIITTYMÄT

Paikallisten sähkö- ja telelaitosten liittymismaksut selviävät laitosten kanssa tehtävien liittymissopimusten yhteydessä.

Etelä-Tuusulan alueella toimii sähkönjakeluyhtiönä Fortum Oyj ja teleyhtiönä Elisa Oyj.

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 139 §:n SELONTEKOVELVOLLISUUS

Korttelin 8072 tontin nro 10 alueella on sijainnut sähköyhtiö Fortumin muuntamorakennus, joka on em. sähköyhtiön toimesta purettu. Tontilta on poistettu havaittu jätetäyttö.  Maa-aineksessa ei todettu kynnysarvot ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia. Toimenpideraportti Tuuliviirinkuja_8072-10.


Myyjän käytettävissä olevien tietojen perusteella kaupan kohteena olevat alueet eivät ole pilaantuneet sillä harjoitetun toiminnan vuoksi tai muutoin ja että kaupan kohteena olevilla alueilla ei ole jätteitä tai aineita, jotka saattavat aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista.

MAAPERÄTIEDOT

Tuusulan kunta on tehnyt lä­hei­syydessä yleisiä maape­räkairauksia kaavoitustyö­tä ja kunnal­listekniikan rakentamista varten. Nämä kai­raustiedot kunta luovuttaa maksutta tontin saajille.

Tontin saajan tulee rakennuslupaa hakiessaan esittää tarkempi rakennuspaikkakohtainen maaperäselvitys ja perustamistapaselvitys rakennuspaikallaan. Tontin saajan on huomattava, että vastuu perustamistavasta on tontin saajalla, rakentajalla, eikä tontin luovuttajalla.

Olemassa olevista maaperätiedoista antaa lisätietoja mittausteknikko Jukka Lehtonen.

RASITETIEDOT

Tuuliviirinkujan kiinteistöjen käyttöoikeuksista on tehty erilliset rasitesopimukset, joissa on sovittu niiden rakentamisesta, kunnossapidosta ja kustannusten jakautumisesta.