Ikäihmisten perhehoito

Ikäihmisten perhehoidon hoitopalkkiot ja kulukorvaukset 2018

Ikäihmisten perhehoidon infotilaisuus 2018   

Ikäihmisten perhehoidon infotilaisuuden esitys 17.01.2017

Ennakkotietoa ikäihmisten perhehoidosta kiinnostuneille

Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje 2017 

Hakeminen ikäihmisten perhehoitajaksi

Uudistunut Parasta perhehoitoa - perhehoidon tietopaketti

Hyviä linkkejä:

Kodista kotiin 

Puoli seitsemän - perhehoitoesittely 

Kaarinan Perhehoitokylä Säde 

Perhehoito on vaihtoehto palvelutalolle

Tuusulassa aloitettiin ikäihmisten perhehoito uutena palvelumuotona vuonna 2016. Perhehoidosta kiinnostuneille on järjestetty infotilaisuuksia ja ikäihmisten perhehoitajille suunnattu valmennus alkoi helmikuun alkupuolella. 

Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoivan ja huolenpidon järjestämistä osa- tai ympärivuorokautisesti perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Perhekodin pieni yhteisö, jokapäiväiset kodin askareet ja kiinteät vakituiset ihmissuhteet tukevat perhehoidossa olevan henkilön turvallisuutta ja ylläpitävät hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyään. Ikäihmiselle perhehoito tarjoaa turvaa, välittämistä ja huolenpitoa. 

Perhehoidon järjestämisen lähtökohtana ovat ikäihmisen tarpeet. Perhehoito voi olla pitkäaikaista, lyhytaikaista tai osavuorokautista. Perhehoitajalle toimeksiantosuhteinen perhehoito tarjoaa mielekästä vanhusten parissa tapahtuvaa itsenäistä työskentelyä ja toimeentuloa. Lisäksi ikäihmisten perhehoito voi tarjota tekijälleen mahdollisuutta työskennellä omassa kodissaan ja uudenlaista elämänsisältöä tai vaihtoehtoisesti esim. keikkaluonteista palkitsevaa hoitotyötä vanhusten kotona.

Ikäihmisten perhehoidon tilanne Tuusulassa 2016

Tuusulassa aloitettiin ikäihmisten perhehoito uutena palvelumuotona vuonna 2016. Perhehoidosta kiinnostuneille järjestettiin infotilaisuudet asiasta joulukuussa 2015 ja tammikuussa 2016. Ikäihmisten perhehoitajien valmennus alkoi helmikuussa. Seitsemän tapaamiskertaan käsittävältä ensimmäiseltä valmennuskurssilta valmistui kevään aikana useita perhehoitajia. Varsinainen ikäihmisten perhehoito pääsi käynnistymään syksyllä 2016. Joulukuussa 2016 Tuusulan kunnalla oli käytettävissä useampia perhekoteja Tuusulasta ja sen lähikuntien alueelta. Näistä osa pystyy aloittamaan toimintansa vasta vuoden 2017 aikana. Vuoden 2016 aikana kolme perhekotia oli käynnistynyt ja asiakkaita vuoden aikana on ollut yhteensä kuusi.

Perhehoito on uusi palvelu kotihoidon ja palveluasumisen välissä 

Tuusulassa ikäihmisten perhehoidosta toivotaan apua vanhusten hoidon järjestämiseksi. Suomessa väestö vanhenee sitä vauhtia, ettei enää tulevaisuudessa vanhusten hoitoa kyetä järjestämään nykytavoilla. Nykyisenkaltaiset hoitopaikat ja hoitotyöntekijät eivät tule riittämään apua tarvitsevien vanhusten määrän lisääntyessä. Uusia palveluja ja palvelujen järjestämistapoja on tuotava vanhojen rinnalle. 

Ikäihmisten pitkäaikainen perhehoito tarjoaa uuden palveluiden järjestämismahdollisuuden kotihoidon, omaishoidon ja palveluasumisen rinnalla. Tuusula on asettanut tavoitteeksi, että osa ikäihmisten ympärivuorokautiseen palveluasumiseen kohdistuvasta lisäystarpeesta suunnataan perhehoitoon. Lyhytaikaisella ja osavuorokautisella perhehoidolla voidaan tukea kotihoidon ja omaishoidon rinnalla itsenäistä omassa kodissa tapahtuvaa asumista mahdollisimman pitkään. Asiakkaat ja lähiomaiset ovat kokeneet ikäihmisten perhehoidon hyvänä asiakkaan tarpeista lähtevänä palveluvaihtoehtona.

Esimerkiksi alku- ja keskivaihetta sairastavalle muistisairaalle, turvattomuutta ja yksinäisyyttä kokevalle korkean iän saavuttaneelle ikäihmisille perhehoitoa voi olla kaikkein sopivin ja elämänsisältöä ylläpitävä palvelumuoto silloin kun toimintakykyä vielä on jonkin verran jäljellä. Säännöllinen kotihoito, paikka tehostetussa palveluasumisyksikössä tai laitoksessa ei aina ole toimivin ja sopivin vaihtoehto. Ikäihmisten perhehoito voi antaa lisää vaihtoehtoja hoito- ja hoivapalveluja tarvitsevien ikäihmisten palvelujen järjestämiseksi. Tuusulan kunnassa perhehoito nähdäänkin yhtenä mahdollisuutena asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisessä. 

Perhehoito on laajentumassa myös muihin Uudenmaan kuntiin 

Perhehoito on laajenemassa nopeasti uutena vanhusten hoitomuotona yhä useampiin kuntiin. Ikäihmisten perhehoidon laajeneminen ja levittäminen on myös yksi maan hallituksen asettamista tavoitteista. Tuusulan rinnalla Hyvinkäällä ja Sipoossa on käynnistynyt ikäihmisten perhehoito. Myös osa muista Keski-Uudenmaan kunnista on käynnistämässä ikäihmisten perhehoitoa. Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Savossa ikäihmisten perhehoitoa on palvelumuotona käytetty jo pidemmän aikaa. Tässä asiassa Uusimaa tulee muiden perässä.

Hallituksen ohjelmassa perhehoidon kehittäminen on vahvassa asemassa. Osana hallituksen kärkihanketta ”kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa” luodaan uusi omais- ja perhehoidon toimintamalli, jolla parannetaan omais- ja perhehoitajien hyvinvointia. Kehittämisen ja hoitajien jaksamisen tukemisen tavoitteena on lisätä omais- ja perhehoidettavien määrää. Näin voidaan korvata kalliimpia hoitomuotoja. Kalliimman hoidon korvautumisella omais- ja perhehoidolla arvioidaan säästettävän julkisia varoja yli 240 miljoonaa euroa vuodessa.

Lisätietoja: Vanhuspalvelujen päällikkö Marjo Liimatainen, p. 040 314 4671