Sosiaalinen luototus

Yhteystiedot

Sosiaaliseen luoton neuvonnasta vastaa sosiaaliohjaaja.

Sosiaalisen luoton Hakemuslomakkeita saa aluetoimistoista (ks. aluetoimistojen yhteystiedot ja aukioloajat).

Sosiaalisen luoton hakeminen

Hakemuksessa on perusteltava luoton tarve ja selvitettävä luoton kohde sekä arvioitava, kuinka luotto auttaa hakijan taloudenhallintaa ja itsenäistä selviytymistä.  Hakemukseen tulee liittää kaikki tarvittavat liitteet tuloista, menoista, varoista ja kaikista veloista (myös ulosotossa ja perinnässä olevista) sekä verotuspäätös erittelyosineen, luottotietorekisteriote ja pankkitiliotteet.  Puutteellisen hakemuksen perusteella luottoa ei voida myöntää. Sosiaalityön päällikkö päättää luoton myöntämisestä

Luoton tarkoitus

Sosiaalinen luototus on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille, joilla eri syistä, esimerkiksi vakuuksien puuttumisen tai maksuhäiriömerkinnän vuoksi, ei ole mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa. Sosiaalisen luoton myöntäminen edellyttää, että luoton saaja kykenee tuloistaan maksamaan luoton kuukausittaiset lyhennykset ja korot. Päätöstä tehtäessä huomioidaan kaikki velat ja vastuut, myös perinnässä ja ulosotossa olevat velat, vaikka hakemushetkellä ei tuloista olisikaan ulosmittausta. Jos hakija tuloistaan kohtuullisessa ajassa pystyy säästämään hankintoihin tarvittavan summan tai tekee hankinnat vähitellen tai jos saa lainaa luottojen järjestelemiseen ja selviytyy niistä tuloillaan, ei sosiaalista luottoa myönnetä. Pääsääntöisesti sosiaalista luottoa ei myönnetä yritystoimintaan eikä henkilölle, jolla on voimassaoleva yksityishenkilön velkajärjestelyn maksuohjelma.

Sosiaalista luototusta voidaan myöntää henkilön tai perheen itsenäistä selviytymistä tukeviin tarkoituksiin:

• talouden hallintaan saattaminen
• velkakierteen katkaisemiseen
• kodin hankintoihin
• kuntoutumisen ja työllistymisen edistämiseen
• asumisen turvaamiseen
• sosiaalisen kriisin ylittämiseen

 

Hakijan tulee hakemuksessa perustella miten luotto tukee hänen itsenäistä selviytymistään.

Luoton määrä, korko ja takaisinmaksuehdot Luoton määrä on enintään 5050 €.  Luoton määrästä päätettäessä arvioidaan hakijan kyky maksaa luotto takaisin. Luotosta peritään 12 kuukauden Euribor-viitekorko ilman asiakaskohtaista marginaalia. Korko peritään kuukausierien yhteydessä laskettuna eräpäivänä jäljellä olevan lainapääoman mukaan. Koron tarkistus tapahtuu 12 kuukauden välein. Sosiaalisesta luotosta ei peritä toimitusmaksua eikä järjestelypalkkiota. Sosiaalisen luoton takaisinmaksuehdot sovitaan luotonsaajan kanssa hänen todellisen maksukykynsä mukaan. Luoton takaisinmaksuaika on enimmillään viisi vuotta. Luotosta tehdään velkakirja, jossa sovitaan luoton ehdot. Takaisinmaksuaikana sosiaalisen luoton saaja voi hakea muutosta takaisinmaksuehtoihin, jos hänen taloudellisessa tilanteessaan tapahtuu muutoksia. Luoton takaisinmaksun hoitamatta jättäminen johtaa kunnan perintätavan mukaisiin toimenpiteisiin.