Perustietoa opetuksesta Kalliomaassa

Kalliomaan koulun arvopohja: Ammatillisuus, turvallisuus ja kunnioittava kohtaaminen

Ammatillisuuden, turvallisuuden ja kunnioittavan kohtaamisen tulee näkyä kaikessa toiminnassamme.

Toimintakulttuurin ydin

Kalliomaan koulu on avohoidollinen sairaalakoulu, jonka oppilaat ovat HYKS-lastenpsykiatrian ja HYKS-nuorisopsykiatrian avohoidon potilaita. Koulussa on oppilaspaikkoja sekä pitkäaikaiseen lukukauden / -vuoden kestävään opiskeluun sekä lyhyempiä jaksoja koulunkäyntikykyä tukevaan ja arvioivaan opetukseen. Oppilaspaikat on tarkoitettu peruskoululaisille, joiden koulukäynti on omassa koulussa joko kokonaan keskeytynyt tai nuori on muuten vaarassa pudota koulujärjestelmän ulkopuolelle. Sairaalaopetuksen aikana oppilaat säilyvät omien koulujensa oppilaina.

Toimiva yhteistyö ja samansuuntainen työskentely hoidon kanssa ovat Kalliomaan koulun toiminnan kulmakiviä. Sairaalaopetus on kuntouttavaa opetusta. Kaikessa koulun toiminnassa tähdätään sairaalakoulujakson jälkeiseen elämään ja pyritään antamaan oppilaille keinoja, tietoja ja taitoja tulevaisuutta varten.

Oppimista ja käyttäytymistä ohjataan yhteisöllisesti turvallisessa oppimisympäristössä pienistä asioista alkaen. Kaikki aikuiset toimivat samansuuntaisesti. Myös lahjakkaille oppilaille tarjotaan haasteita. Tavoitteena on, että jokainen oppilas löytää optimaalisen suoritustasonsa.

Vaikka olemme erityiskoulu, oppilaat opiskelevat yleisopetuksen oppimäärien mukaan, ellei oppisisältöjä ole yksilöllistetty.

Sairaalakoulujakson nivelvaiheissa korostuu yhteistyö oppilaiden omien koulujen kanssa.

Tiedostamme huoltajien merkityksen oppilaiden koulunkäymisen tukijoina. Tuemme huoltajia ja alueen kouluja kasvatustyössä. Teemme laajaa yhteistyötä perus- ja vaativan erityistason ammattilaisten kanssa.

Joustavat ryhmittelyt

Oppilaanohjaus sekä fysiikan ja kemian opetus on palkitettu yläkouluopetuksen osalta. Myös valinnaisissa sekä taito- ja taideaineissa tehdään yhteistyötä yli oppilasryhmärajojen.

Oppimisympäristöt

Kalliomaan koulu toimii peruskorjatuissa tiloissa Ohkolan sairaalan kiinteistön 1. ja osin 2. kerroksissa. Kellarikerroksen monitoimitilat ovat myös koulun käytettävissä samoin kuin Ohkolan puisto urheilukenttineen ja frisbeegolf-ratoineen. Lähialueen metsiä käytetään myös oppimisympäristönä. Liikuntatiloja löytyy Kellokoskelta sekä lähialueelta. Eniten käytetään Ohkolan hiekkakenttää sekä sairaalan liikuntahallia.

Työtavat

Työtavat valitaan oppilaan kasvua ja kehitystä parhaiten palveleviksi. Sairaalaopetuksessa yksilöllinen koulunkäynti näkyy monesti myös työtavoissa. Oppilaille tarjotaan luokkaopetusta ja ryhmässä opiskelemista.

Koulupolun kartoitus on tärkeä osa pitkäaikaisten oppilaiden tulonivelvaihetta.

Monialaiset oppimiskokonaisuudet

Kalliomaan koulussa toteutetaan monialaisten oppimiskokonaisuuksien MOK-viikot sekä syksyllä että keväällä. Syksyn MOK-viikko pidetään viikolla 40 teemalla LUONTO. Kevään MOK-viikko toteutuu viikolla 14. Kevään teemana on HYVINVOINTI. Jokainen työpari tuo oman ryhmänsä suunnitelman osaksi koko koulun yhteistä suunnittelua. Yhteissuunnittelu tapahtuu kuukausittaisissa kokouksissa / yt-ajalla. Sairaalakouluun hyvin sopivan MOK-toimintamallin löytämiseen sekä tavoitteen asetteluun ja arviointiin keskitytään viikkojen suunnittelussa ja arvioinnissa.

Päivittäinen työaika

Koulussa annetaan opetusta 8.30 ja 15 välisenä aikana. Aamupäivisin on kaksi 1,5 tunnin opetuskokonaisuutta, joiden välissä on 30 minuuttia pitkä välitunti. Opetus rytmitetään tiimeittäin ja ryhmittäin järkeväksi pitäen sopivia taukoja ja käyttäen vaihtelevia työtapoja. Ruokatunti alkaa klo 12.00. Ruokailun jälkeinen oppitunti alkaa 12.30 ja iltapäivän tunnit, pääsääntöisesti taito- ja taideaineita, 15 minuutin tauon jälkeen 13.30-15.

Kalliomaan koulu on liikkuva koulu.

Jaksot

Kalliomaan koulussa ei ole erityistä jaksojärjestelmää, vaan kiinteä työjärjestys ja Tuusulan opetussuunnitelma avohoidollisen sairaalaopetuksen painotuksin. Lyhytaikaisten oppilaiden koulunkäynnissä tehdään oppilaan oman koulun kanssa tiivistä yhteistyötä koulunkäynnin nivelvaiheissa.

Oppilasarvioinnin ajankohdat

Kalliomaan koulussa toteutetaan säännöllistä oppilaan itsearviointia. Viikoittaiseen arviointiin on oma lomakkeensa. Itsearviointi voi myös sisältää muuta oppimaan oppimista tukevaa, tavoitteellista ja säännöllisesti toteutettavaa toimintaa. Pyrkimyksenä on kehittää metakognitiivisia taitoja ja tavoitteellisuutta jokapäiväisessä opiskelussa ja koko sairaalakoulujakson aikana tulevaisuutta varten. Viikoittainen itsearviointi tukee laaja-alaisen osaamisen taitojen omaksumista.

Laaja-alaisen osaamisen taitojen arviointia kehitetään lv.17-18 aikana huomattujen haasteiden pohjalta. Tuusulan opetussuunnitelman mukainen formatiivinen arviointi ei valitettavasti ole toteutettavissa Kalliomaan koulun kaikkien oppilaiden osalta.

Oppiainekohtainen eteneminen kirjataan viikoittain oppilaan PULPETTI-HOPPIIN.

Oppiaineet arvioidaan seuraavasti:

väliarviointi 21.12.18 sekä lukuvuosiarviointi 1.6.19.

Lyhyellä sairaalakoulujaksolla (tuki- ja intensiivijaksot) oppilasarviointi annetaan omasta koulusta yhteistyössä sairaalakoulun kanssa. Jos oppilas on sairaalakoulussa kokonaisen lukukauden, suorittaa arvioinnin sairaalakoulu. Päättötodistus annetaan oman koulun lomakkeella ja sen allekirjoittaa oppilaan oman koulun rehtori. Päättöarvioinnin suorittavat oman koulun ja sairaalakoulun oppilasta opettaneet opettajat yhdessä. (OPH:n ohje: http://www.edu.fi/page.asp?path=498,527,6980,25379,86161)

Uusintakuulustelu/ehtokuulustelupäivä

Kesäkuussa 2019 tarvittaessa erikseen sovittavana päivänä.