Perustietoa opetuksesta Kalliomaassa

Kalliomaan koulun arvopohja: Ammatillisuus, turvallisuus ja kunnioittava kohtaaminen

Ammatillisuuden, turvallisuuden ja kunnioittavan kohtaamisen tulee näkyä kaikessa toiminnassamme.

Toimintakulttuurin ydin

Kalliomaan koulu on avohoidollinen sairaalakoulu, jonka oppilaat ovat HYKS-lastenpsykiatrian ja HYKS-nuorisopsykiatrian avohoidon potilaita. Koulussa on oppilaspaikkoja sekä pitkäaikaiseen lukukauden / -vuoden kestävään opiskeluun sekä lyhyempiä jaksoja koulunkäyntikykyä tukevaan ja arvioivaan opetukseen. Oppilaspaikat on tarkoitettu peruskoululaisille, joiden koulukäynti on omassa koulussa joko kokonaan keskeytynyt tai nuori on muuten vaarassa pudota koulujärjestelmän ulkopuolelle. Sairaalaopetuksen aikana oppilaat säilyvät omien koulujensa oppilaina.

Toimiva yhteistyö ja samansuuntainen työskentely hoidon kanssa ovat Kalliomaan koulun toiminnan kulmakiviä. Sairaalaopetus on kuntouttavaa opetusta. Kaikessa koulun toiminnassa tähdätään sairaalakoulujakson jälkeiseen elämään ja pyritään antamaan oppilaille keinoja, tietoja ja taitoja tulevaisuutta varten.

Oppimista ja käyttäytymistä ohjataan yhteisöllisesti turvallisessa oppimisympäristössä pienistä asioista alkaen. Kaikki aikuiset toimivat samansuuntaisesti. Haasteita ja vaikeita asioita ei karteta, vaan otetaan harjoitteluun tavoitellen tavallista koululaisuutta. Jokaisen oppilaan kanssa pyritään löytämään optimaalinen oppimisen tapa ja toisten kanssa pärjäämiseen kuuluvat koululaisen taidot.

Vaikka olemme erityiskoulu, oppilaat opiskelevat yleisopetuksen oppimäärien mukaan, ellei oppisisältöjä ole yksilöllistetty.

Sairaalakoulujakson nivelvaiheissa korostuu yhteistyö oppilaiden omien koulujen kanssa.

Tiedostamme huoltajien merkityksen oppilaiden koulunkäymisen tukijoina. Tuemme huoltajia ja alueen kouluja kasvatustyössä. Teemme laajaa yhteistyötä perus- ja vaativan erityistason ammattilaisten kanssa.

Joustavat ryhmittelyt

Oppilaanohjaus sekä fysiikan ja kemian opetus on palkitettu yläkouluopetuksen osalta. Myös valinnaisissa sekä taito- ja taideaineissa tehdään yhteistyötä yli oppilasryhmärajojen.

Oppimisympäristöt

Kalliomaan koulu toimii Kellokosken sairaalan entisen päärakennuksen, Kartanon, 2. ja 3. kerroksissa. Taito- ja taideaineille koululla on tilat vieresessä rakennuksessa. Viihtyisä Prinsessa-puisto sekä viereinen sairaalan liikuntahalli laajentavat koulun oppimisympäristöä.

Työtavat

Työtavat valitaan oppilaan kasvua ja kehitystä parhaiten palveleviksi. Sairaalaopetuksessa yksilöllinen koulunkäynti näkyy monesti myös työtavoissa. Oppilaille tarjotaan luokkaopetusta ja ryhmässä opiskelemista.

Koulupolun kartoitus on tärkeä osa oppilaiden tulonivelvaihetta.

Oman oppimisen suunnitelu

Oppilaat osallistuvat sopivassa määrin oman opetuksen suunnitteluun, monialaisten oppimiskokonaisuuksien laadintaan, yhteisö-päivien, koulun juhlien ja muiden erityisten tapahtumien suunnitteluun. Pyrimme siihen, etteivät koulun aikuiset suunnittelisi teemaopetusta itse valmiiksi ilman oppilaiden osallistamista. Tiedostamme kuitenkin sen, että oman toiminnan suunnittelussa osalla oppilaista on myös suuria vaikeuksia ja passiivisuutta.

Kevään hyvinvointiprofiilissa kysellään oppilaiden näkemyksiä sairaalakoulusta opiskelupaikkana. Tulokset käydään yhdessä tarkasti läpi huhti- toukokuussa. Arjen koulupalavereissa on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua koulutyön suunnitteluun yhdessä luokanvalvojan, hoidon ja huoltajien kanssa

Päivittäinen työaika

Koulussa annetaan opetusta 8.30 ja 15 välisenä aikana. Aamupäivisin on kaksi 1,5 tunnin opetuskokonaisuutta, joiden välissä on 30 minuuttia pitkä välitunti. Opetus rytmitetään tiimeittäin ja ryhmittäin järkeväksi pitäen sopivia taukoja ja käyttäen vaihtelevia työtapoja. Ruokatunti alkaa klo 12.00. Ruokailun jälkeinen oppitunti alkaa 12.30 ja iltapäivän tunnit, pääsääntöisesti taito- ja taideaineita, 15 minuutin tauon jälkeen 13.30-15. Nuorten tehostetun avohoidon opetuksessa työajat poikkeavat hieman ruokailujen vaikutuksesta.

Kalliomaan koulu on liikkuva koulu. Kalliomaan koulussa liikkuvakoulu näkyy päivittäisenä liikunnalliseen aktiivisuuteen kannustamisena. Välitunneilla oppilailla on mahdollisuus päästä liikuntahallille (kuntosali, koripallo, sähly). Lisäksi oppilailla on välitunneilla käytössään biljardipöytä ja pingispöytä. Arkiliikuntaa lisätään ja istumista koulussa vähennetään mm. jumppapallojen avulla.

Jaksot

Kalliomaan koulussa ei ole erityistä jaksojärjestelmää, vaan kiinteä työjärjestys ja Tuusulan opetussuunnitelma avohoidollisen sairaalaopetuksen painotuksin. Lyhytaikaisten oppilaiden koulunkäynnissä tehdään oppilaan oman koulun kanssa tiivistä yhteistyötä koulunkäynnin nivelvaiheissa.

Oppilasarvioinnin ajankohdat

Kalliomaan koulussa toteutetaan säännöllistä oppilaan itsearviointia. Viikoittaiseen arviointiin on oma lomakkeensa. Itsearviointi voi myös sisältää muuta oppimaan oppimista tukevaa, tavoitteellista ja säännöllisesti toteutettavaa toimintaa. Pyrkimyksenä on kehittää metakognitiivisia taitoja ja tavoitteellisuutta jokapäiväisessä opiskelussa ja koko sairaalakoulujakson aikana tulevaisuutta varten. Viikoittainen itsearviointi tukee laaja-alaisen osaamisen taitojen omaksumista.

Laaja-alaisen osaamisen taitojen arviointia kehitetään lukuvuoden aikana. Tuusulan opetussuunnitelman mukainen formatiivinen arviointi ei valitettavasti ole toteutettavissa Kalliomaan koulun oppilaiden osalta. Yhteyshenkilö Tuusulaan päin on Arttu Tirkkonen.

Oppiainekohtainen eteneminen kirjataan viikoittain oppilaan PULPETTI-HOPPIIN.

Oppiaineet arvioidaan seuraavasti:

Yläkoululaiset saavat syyslukukauden päättyessä todistukset. Alakoululaisten väliarviointi hoidetaan arviointikeskustelussa. 

Lyhyellä sairaalakoulujaksolla (tuki- ja intensiivijaksot) oppilasarviointi annetaan omasta koulusta yhteistyössä sairaalakoulun kanssa. Jos oppilas on sairaalakoulussa kokonaisen lukukauden, arvioinnin suorittaa Kalliomaan koulu. Päättötodistus annetaan oman koulun lomakkeella ja sen allekirjoittaa oppilaan oman koulun rehtori. Päättöarvioinnin suorittavat oman koulun ja sairaalakoulun oppilasta opettaneet opettajat yhdessä. (OPH:n ohje: http://www.edu.fi/page.asp?path=498,527,6980,25379,86161)

Uusintakuulustelu/ehtokuulustelupäivä

Tarvittaessa kesäkuussa 2021 erikseen sovittavana päivänä.