Tapahtumaturvallisuus

Yleisötapahtuman järjestäjä huolehtii siitä, että tapahtuma järjestetään turvallisesti. Tapahtumasta ei saa myöskään aiheutua vaaraa ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle. Turvallisuussuunnittelu perustuu järjestäjän tekemään pelastussuunnitelmaan.

Poliisi- ja pelastusviranomaiset edellyttävät yleisötapahtuman järjestäjältä turvallisuusasioiden suunnitelmallista huomioimista. Tilaisuuden järjestäjä vastaa järjestyksen ja turvallisuuden säilymisestä tilaisuudessa (Kokoontumislaki 17 §).

Lupien, ilmoitusten sekä turvallisuus- ja pelastussuunnitelman tekeminen ovat tapahtuman järjestäjän vastuulla. Mikäli tapahtumalla ei ole tarvittavia lupia, on poliisilla oikeus keskeyttää tapahtuma. Tarkistathan lupien hakuajat aina myöntävältä taholta! 

Ilmoitus yleisötilaisuudesta

Yleisötilaisuuden järjestämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 5 vuorokautta ennen tapahtumaa. Mikäli tapahtumaan tarvitaan liikenteenohjaajia tai tilapäisiä järjestyksenvalvojia, ilmoitus on tehtävä vähintään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa. Mikäli kyseessä on suuri tai monta päivää kestävä tapahtuma, tarkista yleisötilaisuusilmoituksen jättöaika paikalliselta poliisilaitokselta.

Ilmoituksessa tulee selvittää tarkasti muun muassa järjestäjät, tapahtuman tarkoitus, järjestämispaikka, arvioitu yleisömäärä, rakennelmat, turvallisuus- ja pelastussuunnitelma, anniskelut ja liikennejärjestelyt. Lisätietoa ja hakuohjeet

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma

Yleisötilaisuuksiin tarvitaan turvallisuus- ja pelastussuunnitelma mikäli:

* tapahtumassa arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä (jos yleisönä on erityisryhmä; pienet lapset, vanhukset, liikuntarajoitteiset ym. yli 100 henkilöä)

* tapahtumassa käytetään avotulta (myös nestekaasugrillit), ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja

* tapahtuma järjestetään sisätilassa, jota ei ole suunniteltu yleisötapahtumiin ja yleisömäärä on yli 100 henkilöä

* tilapäismajoitus (koulumajoitus)

* tapahtuman poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta

* tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmassa on selvitettävä ja arvioitava tilaisuuden vaarat ja riskit. Pelastussuunnitelma voidaan sisällyttää osaksi tapahtuman turvallisuussuunnitelmaa.

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma on toimitettava paikallisille pelastusviranomaisille viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Hyväksytty pelastussuunnitelmaa liitetään poliisille tehtävään yleisötilaisuusilmoitukseen. Ohjeita ja lisätietoja pelastussuunnitelman laatimisesta  

Järjestyksenvalvonta

Yleisötilaisuuksiin tulee pääsääntöisesti järjestää järjestyksenvalvonta. Järjestyksenvalvojien tulee olla poliisin hyväksymiä, ja heillä on oltava voimassa oleva järjestyksenvalvonta-kortti. Poliisi voi myös hyväksyä heidät erikseen yksittäiseen tilaisuuteen järjestyksenvalvojiksi.

Tapahtuma-alueen koko sekä tapahtuman luonne vaikuttavat mm. järjestyksenvalvojien määrään. Poliisi määrittää tapahtuman järjestyksenvalvonnan sekä valvojien määrän. Suuntaa antava määrä on yksi järjestyksenvalvoja sataa tapahtumaan osallistujaa kohtaan.

Järjestyksenvalvojat ilmoitetaan järjestyksenvalvontasuunnitelmassa, joka on osa turvallisuus- ja pelastussuunnitelmaa.  Järjestyksenvalvontasuunnitelmassa ilmoitetaan järjestyksenvalvojien nimet, henkilötunnukset sekä järjestyksenvalvontakorttien numerot sekä heidän määrä ja sijoituspaikat tapahtuma-alueelle.

Lisätietoja lupamenettelystä Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta puh. 0295 434 900 arkisin klo 9 -11.

Elintarvikkeiden ulkomyynti

Elintarvikkeiden ulkomyyntiohje koskee myös sisätilojen tapahtumatyyppistä elintarvikkeiden käsittelyä ja tarjoilua esim. messut urheiluhalleissa. Myyntipaikka voi olla laite/laitteisto, telttakatos, myyntivaunu, ajoneuvo tai muu vastaava myyntipiste, jota voi siirtää paikasta ja tapahtumasta toiseen eli liikkuva elintarvikehuoneisto.

Yksityishenkilöiden ja järjestöjen ei tarvitse tehdä ilmoitusta tai tiedottaa elintarviketurvallisuudeltaan vähäriskisestä toiminnasta. Vähäistä toimintaa on mm. koulun tai yhdistyksen myyjäiset, kahvitarjoilun järjestäminen, makkaranpaisto tai lohen loimutus urheilutapahtumassa, kotona leivotun leivän myynti torilla, ns. pop up- ravintolat. Elintarvikkeiden myynnissä ja tarjoilussa tulee noudattaa lainsäädännön vaatimuksia.

Uudesta ulkona tapahtuvasta ammattimaisesta (ALV-velvollinen/ Y-tunnus) elintarvikkeiden käsittelystä, myynnistä ja/tai tarjoilusta tulee tehdä ilmoitus Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen (ns. liikkuva elintarvikehuoneisto). Ilmoituksen perusteella toimija rekisteröidään valvontatietokantaan ja toimijalle lähetetään todistus ilmoituksen käsittelystä. Todistus on voimassa toistaiseksi. Todistus on pidettävä mukana liikkuvassa elintarvikehuoneistossa. Ilmoitus tehdään viimeistään neljä (4) viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitus tulee tehdä mm. ammattimaisesta marjojen myynnistä torilla tai kauppakeskuksen käytävällä, jäätelökioskista, liikkuvasta kioskista, teltasta tai vaunusta (grilli, kahvila, muu ruuan valmistus).

Toiminnan keskeyttämisestä, toiminnan lopettamisesta sekä toimijan vaihtumisesta on viivytyksettä ilmoitettava Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle. Toiminnan olennaisesta muutoksesta tulee ilmoittaa vähintään 14 vuorokautta ennen muutetun toiminnan aloittamista. Lisätietoja.

Meluilmoitus

Tapahtumajärjestäjän on tehtävä kirjallinen ilmoitus tilapäisestä melua aiheuttavasta tapahtumasta, mikäli melu on oletettavasti erityisen häiritsevää. Ilmoitus on tehtävä 30 vuorokautta ennen tapahtumaa. Meluilmoituksen voi tehdä sähköisesti Lupapisteessä. Lisätietoja meluilmoituksesta.

Ensiapu

Tapahtumanjärjestäjän on myös huolehdittava, että tapahtumassa on riittävä ensiapuvalmius. Ensiapuvalmiuden tehtävänä on antaa ensiapua tapahtumapaikalla loukkaantuneille ja sairastuneille, sekä varmistaa hätäilmoituksen teko hätäkeskukseen ja viranomaisyksiköiden opastus onnettomuuspaikalle. Ensiapuvalmiussuunnitelma/ensiapuvalmius on liitettävä osaksi pelastussuunnitelmaa. Ensiapuhenkilöstön määrä tulee mitoittaa tapahtuman laajuuden sekä yleisömäärän mukaisesti. Tarkemmat tiedot saat esimerkiksi Yleisötapahtuman pelastussuunnitelma-ohjeesta.

Vakuutukset

Tapahtuman järjestäjä on vastuussa tapahtumasta ja sen turvallisuudesta. Vakuutusyhtiöltä ja poliisilta saat tiedon, tarvitseeko tapahtumasi vakuutuksia. Poliisi voi myös vaatia selvityksen vastuuvakuutuksen ottamisesta. Lisätietoja tarvittaessa Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta puh. 0295 434 900 arkisin klo 9 -11.

Muut luvat ja ilmoitukset

Muita mahdollisesti tarvittavia lupia ja ilmoituksia ovat:

Alkoholin tilapäisiä anniskelulupia myöntää Aluehallintovirasto

Musiikin julkiseen esittämiseen tarvitaan lupa tekijänoikeusjärjestöltä esim. Teostolta

Arpajaisluvan myöntää poliisi

Ilotulitteet, pyrotekniikka sekä avotuli vaativat aina maanomistajan luvan sekä ilmoituksen poliisille. Lisätietoa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Tukes toimii kuluttajaturvallisuuden osalta valvontaviranomaisena. Lisätietoja Tukesin-ohjeista

* Jos tapahtumaan liittyy liikennejärjestelyjä, toimi ELY-keskuksen ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja ja hakuohjeet.