Jätintien tarjoustontit, Riihikallio

Yhteystiedot

Tonttien hakuun ja sopimusehtoihin liittyvät kysymykset ja yhteydenotot:

Sari Tennijärvi

Tuija Palkki

 

Rakentamiseen, kaavamääräyksiin ja rakennuslupiin liittyvät kysymykset ja yhteydenotot:

Tekninen palvelupiste

Tuusulan kunta myy tai vuokraa tarjousten perusteella kaksi omakotitonttia Jätintieltä, Etelä-Tuusun Riihikalliosta. Hakuaika oli 1.6.-14.9.20 klo 12.00.

Tonteista jätettiin yhteensä 11 tarjousta. Tarjoukset käsitellään viikolla 38 ja kaikille tarjouksen jättäneille lähetetään tieto viimeistään viikolla 39.

 

Jätintien tarjoustontit Tuusulan kunnan karttapalvelussa

Tonttien perustiedot löytyvät tonttia klikkaamalla. 

 

Jätintien tonttien tarjouslomake

 

Kaavakartta

Kaavamääräykset

Havainnekuva

Tonttijako

 

Tietoa tarjouskilpailun tonttien hakijoille hakumenettelystä sekä sopimusehdoista

Tuusulan kunta myy tai vuokraa tarjousten perusteella kaksi omakotitonttia Jätintieltä korttelista 8514. Tonttien kiinteistötunnukset ovat 858-8-8514-1 ja 858-8-8514-2.

Tarjoukset on toimitettava suljetussa kirjekuoressa kunnan keskitettyyn asiakaspalveluun TuusInfoon. Kuoreen merkintä "Jätintien tarjouskilpailu". Tarjous voidaan toimittaa postitse osoitteeseen Tuusulan kunta/TuusInfo PL 60, 04301 Tuusula tai se voidaan jättää TuusInfon asiakaspalveluun käyntiosoitteessa Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula.

TuusInfon aukioloajat löydät täältä.

Hakuaika on 1.6.-14.9.20 klo 12.00. Hakuajan päättymisen jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.

Ruokakunta voi jättää ainoastaan yhden tarjouksen/tontti.

Pohjahinnan alittavia tarjouksia ei oteta huomioon.

Puutteellisia hakemuksia ei oteta huomioon.

Kunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjous.

Luovutuspäätöksen tekee kuntakehitysjohtaja/maankäyttöpäällikkö.

Kunnallistekniikan valmius ja rakentamisen aloitus

Alueen kunnallistekniikka on valmis; tontit ovat liitettävissä kunnan vesi- ja viemäriverkostoon. Rakentamaan pääsee heti.

Varausmaksu

Kunnalle tulee suorittaa varatusta tontista varausmaksua 1000 euroa laskua vastaan noin kahden viikon kuluessa kuntakehitysjohtajan/maankäyttöpäällikön luovutuspäätöksen tekemisestä. Ellei varausmaksua ole maksettu eräpäivään mennessä, päätös raukeaa ja kunnalla on oikeus luovuttaa tontti toiselle hakijalle. Varausmaksu hyvitetään tontin saajalle lopullisen sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä. Mikäli varaus peruuntuu varauksen saajan toimesta, varausmaksua ei palauteta.

Kauppakirja

Kauppa­kirja on allekirjoitettava kolmen kuukauden kuluessa myyntipäätöksen tekemisestä. Jos kauppakirjan allekirjoittaminen viivästyy ilman hyväksyttyä syytä, kun­nalla on oikeus peruuttaa tehty päätös ja luovut­taa tontti toiselle hakijalle.

Kauppakirjan allekirjoitusajankohdasta sovitaan erik­seen.
Lisätie­dot tontti-insinööri Sari Tennijärvi.

Tontin saajan oikeudet ja velvollisuudet sovitaan lopullisesti kauppakirjan laa­timisen yhteydessä. Kunta laatii kauppakirjan. 

Omakotitontin ostaminen

Kauppahinta maksetaan laskua vastaan kunnan tilille ennen kauppakirjan allekirjoittamista.

Ostajan tulee hakea tontille lainhuuto (omistusoikeuden kirjaus) kuuden kuukauden kuluessa kaupan­teko­päivästä. Lainhuudon hakuohjeet löytyvät Maanmittauslaitoksen sivuilta.

Ostaja maksaa kaupasta menevän varainsiirtoveron 4 % kauppahinnasta.

Omakotitontin vuokraaminen

Vuokra-aika on 50 vuotta.

Vuotuinen vuokra on 5 % tarjotusta kokonaiskauppahinnasta sidottuna vuokrasopimuksen allekirjoituspäivänä tiedossa olevaan elinkustannusindeksin pistelukuun.

Tontin I vuokraerä peritään siten, että allekirjoituksen yhteydessä peritään sopimuksentekovuoden osavuokra vuokra-ajan alkamisesta vuoden loppuun ja seuraavan vuoden koko vuokra. Tätä seuraavat vuokrat maksetaan vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Jos vuokrasopimus peruuntuu vuokralaisesta johtuvista syistä, suoritettua vuokraa ei makseta takaisin. Muilta osin noudatetaan maanvuokralain säännöksiä.

Tarjouskilpailulla vuokratun tontin vuokralaisella on oikeus lunastaa rakennuspaikka tarjoamallaan kokonaiskauppahinnalla kolmen (3) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoituspäivästä lukien edellyttäen,​ että vuokrat on maksettu. Määräajan jälkeen lunastushinta määräytyy kulloinkin voimassa olevan valtuuston hyväksymän hintapäätöksen mukaisesti. Kunnallistek­nii­­­kan maksut ja kiinteistönmuodostusmaksu peritään ­myös vuokrattavista tonteista. 

Kunta hakee vuokralaisen nimiin ja kustannuksella Maanmittauslaitokselta vuokraoikeuden kirjaamista sekä kunnalle vuokranmaksun vakuudeksi kiinnitetyn panttikirjan, joka on suuruudeltaan viisi kertaa vuosivuokra. Tästä toimenpiteestä kunta perii 250 euroa + alv vuokralaiselta vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä.

Toimitus- yms. kustannukset

Kunta perii tontin saajalta ennen kauppakirjan alle­kirjoittamista kiinteistönmuodostuskuluja 1008 euroa ja kaupanvahvistajakuluja 120 euroa.

Rakentamisvelvoite

Talon rakentaminen tulee saada kolmen (3) vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa lupapäätöksen edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Kunta voi kirjallisesta hakemuksesta ja painavista syistä pidentää määräaikaa.

Rakentamisvelvoitteen katsotaan toteutuneen, kun vähintään 70 % kaavassa sallitusta rakennusoikeudesta on rakennettu.    

Sopimussakko ja vahingonkorvaus

Rakentamisvelvollisuuden rikkomisesta peritään viivästysajalta sopimussakkoa, joka myytävillä tonteilla on 20 % kohteen kauppahinnasta määräajan umpeen kuluttua jokaiselta alkavalta 12 kuukauden kaudelta, kunnes rakentamisvelvoite on täytetty, kuitenkin enintään viideltä (5) vuodelta ja vuokratonteilla 2,5-kertainen täysimääräinen vuosivuokra vuodessa kuitenkin enintään (5) viideltä vuodelta.

Tonttia vuokrattaessa tulee vuokramiehen luovuttaa kunnalle parhaalla etusijalla oleva viisinkertaisen vuosivuokran määräinen kiinnitys vuokraoikeuteen ja vuokra-alueella sijaitseviin rakennuksiin vuokrasopimuksen velvoitteiden täyttämisen vakuudeksi.

Rakentamatonta tonttia ei saa luovuttaa edelleen. Mikäli tontti luovutetaan ennen rakentamisvelvollisuuden täyttämistä ilman kunnan suostumusta, tontinsaaja sitoutuu maksamaan kunnalle korvauksen, jonka määrä myytävillä tonteilla on kauppahinnan suuruinen ja vuokratonteilla 12,5 -kertaisen täysimääräisen vuosivuokran suuruinen. 

Rakentamisohjeet

Tonteilla ei ole erillistä rakentamisohjetta. Rakentamisen tulee soveltua alueen rakennuskantaan, kaupunkikuvaan ja ympäristöön.

Rakennuslupa ja rakennuslupamaksut

Rakennuslupa-asioita hoitaa rakennusvalvonta.

Rakennusvalvonnan taksat löydät täältä.

Vesihuollon maksut

Rakennuspaikan saajalta peritään rakentamisvaiheessa liittymis- ja rakentamismaksut vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja hulevesiviemäriin liittymisestä kul­loinkin voimassaolevien taksojen, säännösten ja niiden nojalla tehtyjen päätösten mukaisesti.

Liittymisohjeet, -lomakkeet, taksat ja palveluhinnasto, käyntiosoite: Tuusulan veden toimisto, kunnantalo, Kotorannankuja 10. Toimisto auki ma-pe klo 9-15 vain ajanvarauksella.

Sähkö- ja teleliittymät

Paikallisten sähkö- ja telelaitosten liittymismaksut selviävät laitosten kanssa tehtävien liittymissopimusten yhteydessä.

Etelä-Tuusulan alueella toimii sähkönjakeluyhtiönä Caruna Oy ja teleyhtiönä Elisa Oyj.

Maaperätiedot

Tuusulan kunta ei ole tehnyt Jätintien alueella yleisiä maaperäkairauksia kaavoitustyötä tai kunnallistekniikan rakentamista varten. 

Tontin saajan tulee rakennuslupaa hakiessaan esittää tarkempi rakennuspaikkakohtainen maaperäselvitys ja perustamistapaselvitys rakennuspaikallaan. Vastuu perustamistavasta on aina tontin saajalla / rakentajalla, eikä tontin luovuttajalla.