Puustellinmetsän tarjoustontit

Yhteystiedot

Tonttien hakuun ja sopimusehtoihin liittyvät kysymykset ja yhteydenotot:

Sari Tennijärvi

Olli-Pekka Mikkonen

 

Rakentamiseen, kaavamääräyksiin ja rakennuslupiin liittyvät kysymykset ja yhteydenotot:

Tekninen palvelupiste

Tuusulan kunta myy tai vuokraa tarjousten perusteella omakotitontin numero 1 korttelista 5703 Puustellinmetsän Asuntomessut 2020-alueelta Etelä-Tuusulasta. Hakuaika on 25.3.21 - 30.4.21 klo 12.00.


 Puustellinmetsä_5703_viistokuva_ilman_grafiikkaa

Yllä oleva video ja kuva on otettu kesällä 2020 ennen Asuntomessuja kun alueen työt olivat vielä käynnissä. Käy tutustumassa valmistuneeseen alueeseen ja ihastu!

 

Tontin perustiedot aukeavat tonttia klikkaamalla. 

Puustellinmetsän tarjouskilpailutontti Tuusulan karttapalvelussa

 

Tarjouslomake

 

Kaavakartta

Kaavamääräykset

Tonttijako, kortteli 5703

Rakentamistapaohje

Yleistä kairaustietoa - Tontin saajan tulee rakennuslupaa hakiessaan esittää tarkempi rakennuspaikkakohtainen maaperäselvitys ja perustamistapaselvitys rakennuspaikallaan.

 

Tietoa tarjouskilpailun tonttien hakijoille hakumenettelystä sekä sopimusehdoista

Tuusulan kunta myy tai vuokraa tarjousten perusteella yhden omakotitontin Puustellinmetsästä korttelista 5703. Tontin numero on 1.

Tarjoukset on toimitettava suljetussa kirjekuoressa kunnan keskitettyyn asiakaspalveluun TuusInfoon. Kuoreen merkintä "Puustellinmetsän tarjouskilpailu". Tarjous voidaan toimittaa postitse osoitteeseen Tuusulan kunta/TuusInfo PL 60, 04301 Tuusula tai se voidaan jättää TuusInfon asiakaspalveluun käyntiosoitteessa Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula.

TuusInfon aukioloajat löydät täältä.

Hakuaika on 25.3.21 - 30.4.21 klo 12.00. Hakuajan päättymisen jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.

Ruokakunta voi jättää ainoastaan yhden tarjouksen/tontti.

Tarjouksen voi jättää vain luonnollinen henkilö.

Pohjahinnan alittavia tarjouksia ei oteta huomioon.

Puutteellisia hakemuksia ei oteta huomioon.

Kunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjous.

Luovutuspäätöksen tekee kuntakehitysjohtaja/maankäyttöpäällikkö.

Kunnallistekniikan valmius ja rakentamisen aloitus

Alueen kunnallistekniikka on valmis; tontit ovat liitettävissä kunnan vesi- ja viemäriverkostoon. Rakentamaan pääsee heti.

Varausmaksu

Kunnalle tulee suorittaa varatusta tontista varausmaksua 1000 euroa laskua vastaan noin kahden viikon kuluessa kuntakehitysjohtajan/maankäyttöpäällikön luovutuspäätöksen tekemisestä. Ellei varausmaksua ole maksettu eräpäivään mennessä, päätös raukeaa ja kunnalla on oikeus luovuttaa tontti toiselle hakijalle. Varausmaksu hyvitetään tontin saajalle lopullisen sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä. Mikäli varaus peruuntuu varauksen saajan toimesta, varausmaksua ei palauteta.

Kauppakirja

Kauppa­kirja on allekirjoitettava kolmen kuukauden kuluessa myyntipäätöksen tekemisestä. Jos kauppakirjan allekirjoittaminen viivästyy ilman hyväksyttyä syytä, kun­nalla on oikeus peruuttaa tehty päätös ja luovut­taa tontti toiselle hakijalle.

Kauppakirjan allekirjoitusajankohdasta sovitaan erik­seen.
Lisätie­dot tontti-insinööri Sari Tennijärvi.

Tontin saajan oikeudet ja velvollisuudet sovitaan lopullisesti kauppakirjan laa­timisen yhteydessä. Kunta laatii kauppakirjan. 

Omakotitontin ostaminen

Kauppahinta maksetaan laskua vastaan kunnan tilille ennen kauppakirjan allekirjoittamista.

Ostajan tulee hakea tontille lainhuuto (omistusoikeuden kirjaus) kuuden kuukauden kuluessa kaupan­teko­päivästä. Lainhuudon hakuohjeet löytyvät Maanmittauslaitoksen sivuilta.

Ostaja maksaa kaupasta menevän varainsiirtoveron 4 % kauppahinnasta.

Omakotitontin vuokraaminen

Vuokra-aika on 50 vuotta.

Vuotuinen vuokra on 5 % tarjotusta kokonaiskauppahinnasta sidottuna vuokrasopimuksen allekirjoituspäivänä tiedossa olevaan elinkustannusindeksin pistelukuun.

Tontin I vuokra peritään siten, että allekirjoituksen yhteydessä peritään sopimuksentekovuoden vuokra vuokra-ajan alkamisesta vuoden loppuun. Tätä seuraavat vuokrat maksetaan vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Jos vuokrasopimus peruuntuu vuokralaisesta johtuvista syistä, suoritettua vuokraa ei makseta takaisin. Muilta osin noudatetaan maanvuokralain säännöksiä.

Tarjouskilpailulla vuokratun tontin vuokralaisella on oikeus lunastaa rakennuspaikka tarjoamallaan kokonaiskauppahinnalla kolmen (3) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoituspäivästä lukien edellyttäen,​ että vuokrat on maksettu. Määräajan jälkeen lunastushinta määräytyy kulloinkin voimassa olevan valtuuston hyväksymän hintapäätöksen mukaisesti. Kunnallistek­nii­­­kan maksut ja kiinteistönmuodostusmaksu peritään ­myös vuokrattavista tonteista. 

Kunta hakee vuokralaisen nimiin ja kustannuksella Maanmittauslaitokselta vuokraoikeuden kirjaamista sekä kunnalle vuokranmaksun vakuudeksi kiinnitetyn panttikirjan, joka on suuruudeltaan viisi kertaa vuosivuokra. Tästä toimenpiteestä kunta perii 250 euroa + alv vuokralaiselta vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä.

Toimitus- yms. kustannukset

Kunta perii tontin saajalta ennen kauppakirjan alle­kirjoittamista kiinteistönmuodostuskuluja 1008 euroa ja kaupanvahvistajakuluja 120 euroa.

Rakentamisvelvoite

Talon rakentaminen tulee saada kolmen (3) vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa lupapäätöksen edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Kunta voi kirjallisesta hakemuksesta ja painavista syistä pidentää määräaikaa.

Rakentamisvelvoitteen katsotaan toteutuneen, kun vähintään 60 % kaavassa sallitusta rakennusoikeudesta on rakennettu.    

Sopimussakko ja vahingonkorvaus

Rakentamisvelvollisuuden rikkomisesta peritään viivästysajalta sopimussakkoa, joka myytävillä tonteilla on 20 % kohteen kauppahinnasta määräajan umpeen kuluttua jokaiselta alkavalta 12 kuukauden kaudelta, kunnes rakentamisvelvoite on täytetty, kuitenkin enintään viideltä (5) vuodelta ja vuokratonteilla 4-kertaisen täysimääräisen vuosivuokran määräajan umpeen kuluttua ja jokaiselta alkavalta 12 kuukauden kaudelta, kunnes rakentamisvelvoite on täytetty, kuitenkin enintään 4 vuotta.

Tonttia vuokrattaessa tulee vuokramiehen luovuttaa kunnalle parhaalla etusijalla oleva viisinkertaisen vuosivuokran määräinen kiinnitys vuokraoikeuteen ja vuokra-alueella sijaitseviin rakennuksiin vuokrasopimuksen velvoitteiden täyttämisen vakuudeksi.

Rakentamatonta tonttia ei saa luovuttaa edelleen. Mikäli tontti luovutetaan ennen rakentamisvelvollisuuden täyttämistä ilman kunnan suostumusta, tontinsaaja sitoutuu maksamaan kunnalle korvauksen, jonka määrä myytävillä tonteilla on kauppahinnan suuruinen ja vuokratonteilla 12,5 -kertaisen täysimääräisen vuosivuokran suuruinen.

Rakentamisohjeet

Puustellinmetsässä on erillinen rakentamistapaohje, jonka löydät tämän sivun yläosasta linkin takaa.

Rakennuslupa ja rakennuslupamaksut

Rakennuslupa-asioita hoitaa rakennusvalvonta.

Rakennusvalvonnan taksat löydät täältä.

Vesihuollon maksut

Rakennuspaikan saajalta peritään rakentamisvaiheessa liittymis- ja rakentamismaksut vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja hulevesiviemäriin liittymisestä kul­loinkin voimassaolevien taksojen, säännösten ja niiden nojalla tehtyjen päätösten mukaisesti.

Liittymisohjeet, -lomakkeet, taksat ja palveluhinnasto, käyntiosoite: Tuusulan veden toimisto, kunnantalo, Kotorannankuja 10. Toimisto auki ma-pe klo 9-15 vain ajanvarauksella.

Sähkö- ja teleliittymät

Paikallisten sähkö- ja telelaitosten liittymismaksut selviävät laitosten kanssa tehtävien liittymissopimusten yhteydessä.

Etelä-Tuusulan alueella toimii sähkönjakeluyhtiönä Caruna Oy ja teleyhtiönä Elisa Oyj.

Maaperätiedot

Tuusulan kunta on tehnyt tonttien läheisyydessä yleisiä maaperäkairauksia kaavoitustyötä ja kunnallistekniikan rakentamista varten. Nämä kairaustiedot ja mahdolliset aluekohtaiset perustamistapalausunnot kunta luovuttaa maksutta tontin saajille ja ne löytyvät tämän sivun yläosasta.

Tontin saajan tulee rakennuslupaa hakiessaan esittää tarkempi rakennuspaikkakohtainen maaperäselvitys ja perustamistapaselvitys rakennuspaikallaan. Tontin saajan on huomattava, että vastuu perustamistavasta on tontin saajalla / rakentajalla, eikä tontin luovuttajalla.

Ympäristötiedot

Ympäristönsuojelulain 139 §:n mukaisesti myyjä ilmoittaa, että Puustellinmetsän asemakaava-alueella kortteleissa 5709, 5711 - 5714 on sijainnut Hyrylän varuskunta-aikainen jäte-/täyttömaa-alue. Alue on kunnostettu 2016. Kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä on myös korttelissa 5703 tontilla nro 8 suoritettu kunnostustoimenpiteitä.

Tarkempi selvitys: 

Toimenpideraportti, Senaatti, Rykmentinpuisto Tuusula, 1.2.2018

Koskien tonttia 8, toimenpideraportin liitekartta

Raportti on kunnan edelleen tarvittaessa päivittämä dokumentti Rykmentinpuiston kokonaisalueen siivouksen seurannassa, tästä syystä kannessa on maininta ennakkokopio.

Lisäksi myyjä ilmoittaa, että korttelin 5703 tontit 1- 4 ja 8 olivat vuoden 2020 Asuntomessujen toimintojen käytössä. Alueelta on pohjamaan päältä poistettu kannot ja kaikki eloperäinen maa-aines ja tämän päälle on ajettu silttimoreeni, joka vastaa tontin pohjamaata ja tekee täytöstä ja pohjamaasta homogeenisen. Täytöt eivät sisällä eloperäisiä ainesosia. Em. täytön päälle on tehty mursketäyttö kalliomurskeella, jonka päällä on asfalttikerros AB 16/100. Kunta poisti kustannuksellaan asfalttikerroksen 30.9.2020 mennessä. Muita täyttöjä kunta ei poista.

Myyjän tiedossa ei ole, että kaupan kohteena olevien alueiden maaperä tai pohjavesi olisi pilaantunut ympäristönsuojelulain 16 §:ssä tai 17 §:ssä säädetyllä tavalla. Myyjän tiedossa ei ole, että kaupan kohteena olevilla alueilla olisi harjoitettu sellaista toimintaa, joka olisi voinut aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumisen. Myyjän tiedossa ei ole, että kaupan kohteena olevilla alueilla olisi jätteitä tai aineita, jotka saattavat aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista.

Mikäli ilmenee, että kiinteistön alueella on jätteitä tai vanhoja rakenteita kuten johtoja, putkia, pylväitä, betonirakenteita tai muuta vastaavaa, ostaja on velvollinen kustannuksellaan poistamaan ne rakentamisen edellyttämässä laajuudessa.

Myyjä ja ostaja ovat tietoisia puhdistamisvelvollisuudesta ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisesti.

Ostaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että ostettavan kiinteistön maaperä tai pohjavesi ei pilaannu.