Tuusulan Liikkuva koulu -hanke huomioitu valtakunnallisella tunnustuspalkinnolla

31.01.2019

Tuusulan kunta on ollut mukana syksystä 2016 lähtien valtakunnallisessa Liikkuva koulu -ohjelmassa toteuttaen sen alla Tuusulan Liikkuva koulu -hanketta. Tuusulan tekemä työ lasten ja nuorten liikkumisen edistämiseksi on huomioitu Opetus-  ja kulttuuriministeriön myöntämällä vuoden 2018 valtakunnallinen Liikkuva koulu -tunnustuspalkinnolla 31.1.2019.

Tuusulan tavoitteena liikkuvat koulupäivät – tehty työ kantaa hedelmää

Tuusulan Liikkuvan koulu -hankkeen tavoitteena on luoda koulujen arkeen ja perustoimintaan kytkeytyvä aktiivinen ja viihtyisä koulupäivä. Tulevaisuudessa Tuusulan kouluissa edistetään oppimista entistä enemmän toiminnallisilla menetelmillä, jotka ovat olennainen osa koulupäivää riippumatta oppitunneista, lukujärjestyksestä, säästä tai olosuhteista.

Hankkeen toimintakausille on määritelty Tuusulassa teemat, jotka ovat toimineet hankkeen edetessä sen lukuvuosittaisina punaisina lankoina. Tuusulassa hankkeen eteen tehty työ on ollut tavoitteellista ja oppilaat vahvasti osallistavaa. Hanketta koordinoivat toimijat ovat pitäneet kirkkaasti mielessään tavoitteen tuoda liikkuminen vahvemmin osaksi koulupäivää.

Lukuvuonna 2016-2017 keskityttiin toiminnan käynnistämiseen kuten koulukohtaisten vastuuhenkilöiden kouluttamiseen, liikunnallisten tapahtumien järjestämiseen ja toimintatapojen luomiseen. Koulujen toiminnassa hankkeen tuottamat hedelmät näkyvät esimerkiksi toiminnallisina opetusvälineinä, välituntiliikuntana ja -liikuttajina sekä oppilaiden käyttöön hankittuina palloina ja mailoina.

Lukuvuonna 2017-2018 panostettiin erityisesti oppilaiden hyvinvointiin ja koulukohtaisten oppimisympäristöjen kehittämiseen muun muassa yläkouluikäisille suunnatun hyvinvointivalmennuksen kautta. Valmennuksessa jokaiselle osallistuvalle nuorelle laadittiin liikunta- ja hyvinvointisuunnitelma seurantajakson ajaksi. Valmennuksen tavoitteena oli saavuttaa pysyviä muutoksia elämäntapoihin.

Hankkeen edetessä on tehty myös yhteistyötä useiden naapurikuntien kanssa esimerkiksi toteuttamalla yhdessä kuntien ja koulujen vastuuhenkilöiden koulutuksia ja yhteisiä teemapäiviä.

Aktiivinen työ liikkuvan ja toiminnallisen koulupäivän vakiinnuttamiseksi jatkuu

Valtakunnallinen Liikkuva koulu -ohjelma päättyy nykyisessä hankerahoituksen muodossaan kevätlukukauden 2019 päättyessä, jatkaen kuitenkin vahvasti kunnissa ja kaupungeissa paikallisesti vakiinnutettavilla tavoilla.

Tuusulassa kuluvana lukuvuonna 2018-2019 teemana onkin vakiinnuttaa ja juurruttaa toiminta osaksi normaalia koulutoimintaa. Tämä toteutetaan muassa yhdistämällä käytänteitä ja tuomalla kouluihin toiminnallisen opettajuuden asiantuntijuutta.  

Mikä on Tuusulan tulevaisuus liikkuvina kouluina? Tuusulan Liikkuva koulu -hankkeen koordinaattori Kimmo Kiuru kiteyttää asian: ”Yhdistämme Liikkuva koulu -hankkeessa saadut arvokkaat kokemukset hyviin olemassa oleviin käytänteisiimme, jotta voimme vakiinnuttaa ja juurruttaa käytänteet kaikkiin Tuusulan kouluihin. Hankkeen avulla olemme saaneet lisättyä toiminnallisuutta koulupäivään, kuitenkin työ aktiivisen koulupäivän ja toiminnallisen opetuksen vakiinnuttamiseksi on vasta aluillaan. Saavuttaaksemme haluamamme tavoitteet, on meidän kaikkien toimijoiden sitouduttava yhdessä näihin tavoitteisiin."

Tuusulan teot huomioitu valtakunnallisella tunnustuspalkinnolla

Tuusulan kunta on vastaanottanut 31.1.2019 vuoden 2018 valtakunnallinen Liikkuva koulu -tunnustuspalkinnon lasten ja nuorten liikkumisen edistämisen eteen tekemästään työstä. Palkinto on suuruudeltaan 3000 euroa ja se tulee käyttää oppilaiden tai koko kouluyhteisön liikkumisen edistämiseen kouluympäristössä. Edellisinä vuosina tunnustuksen ovat saaneet Kotka (2016) sekä Turku ja Oulu (2017). Vuotta 2018 koskeva tunnustus on myönnetty Tuusulan lisäksi Jyväskylälle.

Opetus- ja kulttuuriministeriö perustelee Tuusulalle myönnettyä tunnustuspalkintoa seuraavasti:

Tuusulan Liikkuva koulu -toimintaa on kehitetty osaksi kunnan pysyviä rakenteita. Toiminnan vahvuuksia ovat muun muassa johdon sitoutuminen sekä henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin panostaminen. Liikkuva koulu -toiminta nähdään Tuusulassa keinoksi toteuttaa kunnan hyvinvoinnin edistämisen strategiaa.

Liikkuva koulu -toiminnassa on keskitytty tekoihin, joilla toiminnallisuus ja osallisuus saadaan osaksi koulun normaalia arkea. Tuusulassa on panostettu henkilökunnan osaamisen lisäämiseen. Esimerkiksi osana tutoropettaja-toimintaa koulutetaan kuntaan toiminnallisen opetuksen asiantuntijoita.

Lisäksi Tuusulassa on kunnostettu koulujen pihoja koulupihaohjelman mukaisesti lähiliikuntapaikoiksi. Oppilaita on ansiokkaasti osallistettu pihojen suunnittelussa. 

Liikkuva koulu -toiminnalla on Tuusulassa kunnan yhteinen vuosikello, jonka pohjalta jokainen koulu rakentaa oman suunnitelmansa. Yhteistyötä tehdään sekä kunnan sisällä että kuntarajojen yli. Tuusulassa on kiinnitetty erityistä huomiota myös henkilökunnan hyvinvointiin. Henkilökunnan koulutuksissa on hyvinvointiin liittyviä työpajoja ja opettajille on tarjolla erilaisia liikuntakerhoja.

Liikkuva koulu -ohjelma tavoittaa 90 % Suomen kouluista – Tuusulan peruskouluista kaikki mukana

Tuusulan kaikkia peruskouluja koskettava Tuusulan Liikkuva koulu –hanke on osa laajempaa valtakunnallista Liikkuva koulu -ohjelmaa, jonka kohderyhmänä ovat peruskouluikäiset oppilaat (vuosiluokat 1-9).

Valtakunnallisessa Liikkuva koulu -ohjelmassa on mukana kaiken kaikkiaan 93 % Suomen kunnista ja 90 % kouluista (yli 2080 koulua). Liikkuvissa kouluissa käy koulua yli puoli miljoonaa oppilasta. Tuusulassa se tavoittaa yli 5000 peruskoululaista.

Myös alle kouluikäiset lapset ja lukiolaiset liikkuvat päivän aikana 

Valtakunnallisen Liikkuva koulu -ohjelman alla toimii Tuusulassa myös aktiivisesti alle kouluikäisiä lapsia liikuttava kunnallisten päiväkotien Ilo kasvaa liikkuen -hanke ja Tuusulan lukion toimipisteiden toteuttama opiskelijoille suunnattu Liikkuva opiskelu -toiminta.

Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmassa on mukana 95 kuntaa, 1761 varhaiskasvatusyksikköä ja 120 000 lasta. Liikkuva opiskelu -ohjelmassa on mukana  24 % maamme lukioista, 15 % ammattioppilaitoksista ja 31 % korkeakouluista. Yhteensä 137 oppilaitosta, joissa opiskelee noin 150 000 opiskelijaa.


Lisätiedot:

Tuusulan Liikkuva koulu -koordinaattori Kimmo Kiuru
p. 050 466 4553

Sivistysjohtaja Virpi Lehmusvaara
p. 040 314 3401

Opetuspäällikkö Markus Torvinen
p. 040 314 3410

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@tuusula.fi.

Takaisin