Kunnanhallituksen päätöksiä 20.5.2019

20.05.2019 klo 17.50

§ 194 Rautatietunnelin rakentaminen Suomen ja Viron välille, lausunto

Kunnanhallitus päätti

 • merkitä tiedoksi Finest Bay Area Development Oy:n YVA-ohjelman ja kansainvälistä kuulemismenettelyä varten laaditun tiivistelmän
 • antaa perusteluosan mukaisen lausunnon Uudenmaan ELY-keskukselle toimitettavaksi
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

§ 195 Uusimaa-kaava 2050

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää antaa Uusimaa-kaava 2050 -ehdotuksesta esityslistassa ilmenevän lausunnon:

 

§ 196 Jätintie, asemakaavan muutos, kaava nro 3575

Kunnanhallitus päätti

 • hyväksyä laaditun asemakaavan muutoksen ja tonttijaon
 • hyväksyä lausuntoihin laaditut vastineet
 • ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä Jätintien asemakaavan muutoksen ja tonttijaon.

 

§ 197 Palkkitien lisääminen kaavoituksen työohjelmaan

Kunnanhallitus päätti lisätä Palkkitien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kaavoituksen työohjelmaan kärkihankkeeksi.

 

§ 198 Kehittämisjohtajan viran täyttäminen

Kunnanhallitus päätti

 • valita kehittämisjohtajan virkaan dipl. ins. Teemu Laakson
 • viran hoidosta maksetaan kokonaispalkkana 6.800 euroa kuukaudessa
 • viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa
 • todeta, että virkavaali on ehdollinen, ja se vahvistetaan, kun valittu on toimittanut todistuksen terveydentilastaan.

 

§ 199 Tuusulan kunta ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä, sopimus henkilötietojen käsittelystä ja rekisterinpidosta

Kunnanhallitus päätti

 • hyväksyä esityslistan liitteenä olevan sopimusluonnoksen henkilötietojen käsittelystä ja rekisterinpidosta
 • sallia allekirjoittajan tehdä sopimukseen pieniä teknisluontoisia muutoksia
 • valtuuttaa kansliapäällikön allekirjoittamaan sopimuksen yksin kunnan puolesta.

 

§ 200 Kuolinpesän omaisuuden hakeminen kunnalle

Kunnanhallitus päätti

 • hakea Valtiokonttorilta Kaija Kaarina Närhen kuolinpesän omaisuutta mukaan lukien kiinteistöt luovutettavaksi Tuusulan kunnalle käytettäväksi sivistyksen toimialueen ja kuntatoimialan esittämiin käyttötarkoituksiin. Tarkoitus on tukea heikossa taloudellisessa asemassa olevien kuntalaisten mahdollisuutta harrastaa ja osallistua kulttuuri- ja liikuntatoimintaan lahjoittamalla ns. Kaikukortteja
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

 

§ 201 Kutsuntatilaisuuksista aiheutuvat toimenpiteet

Kunnanhallitus päätti

 • nimetä kutsuntalautakuntien jäseniksi yksilövalmentaja Mikko Rajasen ja etsivä nuorisotyöntekijä Ismo Saton ja Rajasen varajäseneksi etsivä nuorisotyöntekijä Timo Oinaanojan ja Saton henkilökohtaiseksi varajäseneksi työvalmentaja Antti Peltolan
 • valita kunnan tervehdyksen esittäjän molemmille kutsuntapäiville
 • valita tervehdyksen esittäjäksi valtuuston puheenjohtajan
 • kustantaa kutsunnanalaisille, kutsuntalautakuntien jäsenille, lääkäreille ja kutsuntojen toimihenkilöille lounaan ja kutsuvieraille kahvituksen.

 

§ 202 Europarlamenttivaalit, muutoksia Kirkonkylän ja Tuomalan vaalilautakunnan kokoonpanoon

Kunnanhallitus päätti

 • myöntää Petri Tuomelalle eron Kirkonkylän vaalilautakunnan 1. jäsenen/puheenjohtajan tehtävästä ja valita hänen tilalleen Vesa Lundbergin
 • myöntää Juuso Lindbergille eron Kirkonkylän vaalilautakunnan jäsenen tehtävästä ja valita hänen tilalleen Vesa Reinikkalan
 • myöntää Leena Jäntille eron Kirkonkylän vaalilautakunnan 1. varajäsenen tehtävästä ja valita hänen tilalleen Ulla Rosenqvistin
 • myöntää Leena Joensuulle eron Tuomalan vaalilautakunnan 2. varajäsenen tehtävästä ja valita hänen tilalleen Laila Malisen

 

§ 203 Hartman Tarja, eron myöntäminen luottamustoimesta ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan varajäsenen valinta

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää

 • myöntää Tarja Hartamanille eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan varajäsenyydestä
 • valita Mari Vainionpäälle uuden henkilökohtaisen varajäsenen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

§ 204 Nieminen Eeva-Liisa, eron myöntäminen luottamustoimesta ja kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsenen valinta

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää

 • myöntää Eeva-Liisa Niemiselle eron kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsenen tehtävästä
 • valita Niemisen tilalle uuden jäsenen kasvatus- ja sivistyslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

§ 205 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistassa mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

§ 206 Toimielinten pöytäkirjojen otto- oikeus

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistassa mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi:

 

§ 207 Ilmoitusasiat

Kunnanhallituksen totesi ilmoitusluontoiset asiat tietoonsa saatetuksi.

 

§ 208 Muut asiat

 

Esityslista

Takaisin