Kirkonkylän koulukampuksen hankesuunnitelma on hyväksytty – toiminnan tavoitteena alkaa elokuussa 2022

13.06.2019 klo 13.15

Tuusulan valtuusto päätti 10.6.2019 kokouksessaan hyväksyä Kirkonkylän koulukampuksen hankesuunnitelman. Uudisrakennuksena toteuttava noin 450 oppilaan ja 216 varhaiskasvatusikäisen lapsen koulukampus on keskeinen osa Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelmaa. Alustavan hankesuunnitelman mukaan uudisrakennuksen rakentaminen toteutetaan vuosina 2021-2022 ja toiminta alkaa uusissa tiloissa elokuussa 2022.

Kirkonkylän koulukampuksella keskeinen rooli palveluverkkosuunnitelmassa

Kirkonkylän koulukampuksen hanke perustuu Tuusulan kunnan valtuuston 12.11.2018, §124 mukaiseen päätökseen Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelmasta ja palveluverkon kehittämisestä vuosina 2019–2026.

Uudisrakennuksena toteutettava Kirkonkylän koulukampus on yksi sivistyksen toimialueen keskeisistä kunnallisista palvelutuotantohankkeista mainitulle suunnittelukaudelle. Uudisrakennus tulee käyttöönotettaessa elokuussa 2022 korvaamaan nykyisen sisäilmaongelmien vuoksi osittain käyttökieltoon laitetun Kirkonkylän koulukiinteistön ja nykyisen, peruskorjausta edellyttävän Mattilan päiväkodin. Lisäksi hanke tulee korvaamaan osan Etelä-Tuusulan alueelta poistettavaksi määritellyistä, huonokuntoisia päiväkotikiinteistöistä yhdessä uudisrakennuksena toteutettavan Päiväkoti Martta Wendelinin kanssa.

 Kirkonkylän koulukampuksen suunnitelmakartta
Kuva: Kirkonkylän koulukampuksen jatkosuunnittelua ohjaava kartta

Perusopetus ja varhaiskasvatus yhteisen katon alle

Kirkonkylän koulu on tällä hetkellä 2-sarjainen noin 280 oppilaan koulu. Laajemmalla, noin 450 oppilaan toteutuksella varaudutaan alueen mahdolliseen kasvuun ja se mahdollistaa myös oppilaiden ohjaamiseen Kirkonkylän kouluun nykyisen Hyökkälän koulun alueelta. Oppilasennusteen mukaan Kirkonkylän alueen oppilasmäärä on vuonna 2042 noin 400 oppilasta. Tällä oppilaiden ohjaamisella voidaan osaltaan varautua myös Rykmentinpuiston rakentumiseen ja lapsimäärien kasvuun kyseisellä alueella.

Kirkonkylän kampuksen päiväkoti tulee tarjoamaan varhaiskasvatusta noin 216 tilapaikkaa 1-5-vuotiaalle lapselle. Lapsiryhmistä yksi on integroitu erityisryhmä, joka tulee huomioida tiloja suunniteltaessa ja vähintään kaksi ryhmistä tulee toimimaan alle 3-vuotiaiden lasten ryhminä.

Peruskoulun henkilöstömäärä on noin 30. Päiväkodissa työskentelee 30-40 hoito- ja kasvatushenkilöä riippuen hoidossa olevien lasten määrästä ja iästä. Lisäksi koko koulukampuksen henkilöstössä on kaksi siivous- ja kahdesta kolmeen keittiöhenkilökunnan työntekijää sekä yksi kiinteistöhuollon työntekijä. Yhteensä koko koulukampuksen henkilökunnan määrä on noin 80 henkilöä. Yhteisen katon alle sijoittuminen tulee vaatimaan henkilöstöltä yhteisen toimintakulttuurin luomista. Avainsanoina sen luomisessa ovatkin moniammatillisuus, monialaisuus, yhteisopettajuus ja joustavat yhteistyökäytänteet.

Koulukampus suunnitellaan monikäyttöiseksi huomioiden eri käyttäjäryhmät

Uudet päiväkotien ja koulujen tilalliset ratkaisut suunnitellaan Tuusulassa siten, että ne ovat monimuotoisia ja tehokkaita toiminnan ja tilankäytön suhteen. Koulun suunnittelussa keskiössä on oppilaita osallistava oppiminen ja muu osallistava koulupäivän aikainen toiminta. Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjä suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä työntekijöiden ja lasten kanssa.

Tilat ja kalusteet suunnitellaan ja toteutetaan siten, että toimintaa voidaan järjestää monipuolisesti, eri ikätasoille sopivalla tavalla, erilaiset oppimistyylit huomioiden. Oppimisympäristöjen tulee tukea oppilaiden luovuutta, toiminnallisuutta, yksilöllisyyttä, yhteisöllisiä toimintatapoja, oppimisen omistajuutta sekä tulevaisuuden taitoja.

Piha-alueiden kasvatukselliseen ja opetukselliseen sisältöön ja käytön turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota helppohoitoisuuden ohella. Suunnittelussa huomioidaan mahdollisuudet laajentaa oppimisympäristöjä koulun tilojen ulkopuolelle. Luonnon merkitys ja lasten luontosuhde otetaan huomioon tiloja suunniteltaessa.

Koulukampus-rakennus tulee tarjoamaan tiloja vapaa-ajan toiminnalle myös koulun ja päiväkodin toiminta-ajan ulkopuolella. Tilasuunnittelun tavoitteena on tilojen monikäyttöisyys ja tilojen muuntojoustavuus palvellen eri käyttäjäryhmiä kuntalaisten olohuoneena ja yhteisenä oppimis- ja harrastusympäristönä: varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, kirjasto- ja nuorisopalvelut, kansalaisopisto, urheiluseurat, asukasyhdistykset, vanhempainyhdistys sekä muut tiloja käyttävät sidosryhmät.

Lisätiedot:

pormestari Arto Lindberg, 040 314 3101, arto.lindberg@tuusula.fi  
sivistysjohtaja Virpi Lehmusvaara, 040 314 3401, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi 
kuntakehitysjohtaja Marko Härkönen, 040 314 3501, marko.harkonen@tuusula.fi

Takaisin