Tuusulan palveluverkkomuutosten ennakkovaikutusten arviointi käynnistyy Jokelassa

28.01.2021

Tuusulan kunnan syksyllä 2020 aloittama ennakkovaikutusten arviointi hyväksytyn palveluverkkosuunnitelman vaikutuksista jatkuu keväällä 2021 Jokelassa. Arvioinnin tarkoituksena on tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi. Maaliskuussa 2021 järjestettävässä Jokelan alueen yhteisessä kuntalais- ja vanhempainillassa esitellään ennakkovaikutusten arviointityön toteutusvaiheet ja aikataulut 

Ennakkovaikutusten arviointi tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi 

Maaliskuussa 2021 käynnistyy Tuusulan kunnassa ennakkovaikutusten arviointityön seuraava vaihe, jossa pureudutaan Jokelan alueen palveluverkkoon. Ennakkovaikutusten arviointi tehdään suhteessa Tuusulan kunnan hyväksyttyyn palveluverkkosuunnitelmaan 

Osana Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelmaa on 2019 laadittu Jokelan koulukeskuksen strateginen kehittämissuunnitelmaKehittämissuunnitelmassa Jokelan alueen palveluverkkoa tarkastellaan eri näkökulmista. Tämän lisäksi on tehty hiilijalanjälkilaskelma. Seuraava askel on tehdä ennakkovaikutusten arviointia eri vaihtoehdosta. 

Ennakkovaikutusten arvioinnissa tuotetaan tietoa päätöksenteon tueksi siitä, mitä vaikutuksia mahdollisilla palveluverkon muutoksilla on. Varhaiskasvatus- ja kouluverkon lisäksi Jokelassa tarkastellaan myös kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden palveluverkkoa ja sen kehittämistä. Jokelan alueen isommat palveluverkkomuutokset painottuvat vuosikymmenen loppuun. 

Arvioinnissa tarkastellaan useita eri vaikutuksia 

Ennakkovaikutusten arvioinnissa huomioidaan useita eri näkökulmia; 

 • kuntalaisvaikutukset, eli ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia mm. hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta, 

 • ympäristövaikutukset, eli ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen, maaperään, luonnon monimuotoisuuteen, ilmastoon, maisemaan, kaupunkikuvaan tai kulttuuriperintöön kohdistuvia vaikutuksia, 

 • organisaatio- ja henkilöstövaikutukset, eli vaikutukset eri organisaatioiden välisiin suhteisiin, organisaation tehtäviin tai menettelytapoihin, luottamuselinten toimintaan, henkilöstöön tai hallintoon sekä  

 • taloudelliset vaikutukset kunnan tuloihin tai menoihin joko niitä lisäämällä tai vähentämällä.  

Arvioitavina näkökulmina ovat myös strategiavaikutukset, strategian päämäärät ja keskeisimmät kokonaisuudet sekä valtuustokauden tavoitteet ja vuositavoitteet, strategiaa teoiksi vievät ohjelmat ja strategiset asiakirjat (mm. hyvinvointisuunnitelma). 

Tärkeä osa ennakkovaikutusten arviointia on lapsivaikutusten arviointi. Lapsivaikutusten arviointi varmistaa lasten kuulemisen ja lasten oikeuksien toteutumisen päätöksenteossa. 

Jokelan ennakkovaikutusten arvioinnin toteutusvaiheet ja aikataulut 

Ennakkovaikutusten arviointia varten kerätään tietoa järjestämällä kuntalais- ja vanhempainiltoja sekä henkilöstötilaisuuksia kouluilla, työskentelemällä lasten kanssa lapsivaikutusten arvioinnin tiimoilta, toteuttamalla kyselyitä huoltajille, henkilöstölle ja kuntalaisille, pyytämällä lausuntoja, laatimalla taloudellisia selvityksiä sekä tuottamalla tietoa ja tilastoja. 

Aikataulut

 • 16.3.2021 klo 1820 Jokelan alueen yhteinen kuntalais- ja vanhempainilta 
  Illan tarkemmat tiedot löytyvät Tuusulan tapahtumakalenterista  

 • Alueelliset illat:  

 • 16.3.4.4.2021 Jokelan ennakkovaikutusten arvioinnin kysely  

 • 15.4.15.5.2021 Lausuntokierros paikallisilta toimijoilta  

 • Syksyllä 2021 päätöksenteko lautakunnissa, kunnanhallituksessa ja valtuustossa 

 

Lisätiedot: 
sivistysjohtaja Virpi Lehmusvaara, p. 040 314 3401, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi 

Takaisin