Tehtyjen kunnostus- ja hoitotoimenpiteiden vaikutuksia arvioidaan Tuusulanjärvellä lintukartoituksella

06.05.2021

Tuusulan kunta on menneenä talvena toteuttanut vesilintujen elinoloja parantavia kunnostus- ja hoitotoimia Tuusulanjärven Natura-alueella. Ranta-alueita on raivattu avoimemmiksi ja metsästysseurat ovat pyydystäneet loukuilla lintuja syöviä haitallisia vieraspetoja, kuten supikoiria ja minkkejä.

Tehdyt toimet ovat osa Tuusulan kunnan ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistä Tuusulanjärven eteläpään lintuveden kosteikkojen kunnostus- ja hoitohanketta, joka on saanut Ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelman avustusta. Valtakunnallisen ohjelman tavoitteena on muun muassa vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja turvata luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja.

Nyt käynnistyneellä hankkeeseen kuuluvalla linnustokartoituksella selvitetään, miten kunnostus- ja hoitotoimenpiteet vaikuttavat pesimälinnustoon, erityisesti lajistoon, eri lajien parimääriin ja elinpiirien sijoittumiseen. Lisäksi arvioidaan toimenpiteiden vaikutusta muuttoaikaan levähtäville linnuille.

Ensimmäinen lintukartoituksen laskenta tehtiin 2.5.2021. Pesimispuuhissa Natura-alueella olivat esimerkiksi kurki, rantasipi, taivaanvuohi, pajusirkku, telkkä, kalatiira ja harmaalokki. Seuraavat laskennat ovat tuloillaan toukokuun puolivälissä ja toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa. Tarkat laskenta-ajankohdat määräytyvät kevään edistymisen mukaan. Laskennat tehdään aamulla tai aamupäivällä kello 4–10.

Kartoittaja Tuusulanjärvellä
Kuva: Lintukartoittaja Pertti Koskimies tehtävissään Tuusulanjärvellä. 

Lintujen pesimärauha käynnissä

Tuusulan kunnassa on alkanut lintujen pesimärauha 15.4.2021, jolloin hoitotoimenpiteitä Tuusulanjärven Natura-alueella ei tehdä. Rantamon kosteikolle on Keski- ja Pohjois-Uudenmaan Lintuharrastajat Apus ry:n, KUVESin ja Tuusulan kunnan kanssa tehty lintujen pesimärauhakyltit. Rantamon kosteikkoa ei tulisi kiertää lintujen pesimäaikana, vaan tyytyä tarkkailemaan siellä olevia lintuja kosteikon lounasrannalta.

Tuusulan kunnan karttapalvelussa on nyt myös saatavilla tiedot Lintuharrastajat Apus ry:n määrittämistä hyvistä lintujen havainnointipaikoista koko Tuusulan alueella.

Lue myös 1.12.2020 julkaistu aiheeseen liittyvä tiedote:
Tuusulanjärven eteläpään lintuvesialuetta parannetaan osana Ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmaa

Lisätiedot:
Tuusulanjärven ja jokilaakson alueen kehittämisohjelman projektipäällikkö ja kaavasuunnittelija Terhi Wermundsen, 040 314 3065, terhi.wermundsen@tuusula.fi

Takaisin