Tuusulan palveluverkkomuutosten ennakkovaikutusten arviointi käynnissä – lausuntopyyntökierros 15.9.–9.10.

15.09.2020

Tuusulan kunta toteuttaa syksyn 2020 aikana ennakkovaikutusten arviointia hyväksytyn palveluverkkosuunnitelman vaikutuksista Linjamäen, Nahkelan ja Tuomalan koulujen osalta. Oppilaskunnat, vanhempainyhdistykset, neuvostot ja muut rekisteröidyt yhdistykset ja toimijat voivat lausua 9.10.2020 klo 16.00 mennessä näkemyksensä asiasta. Lausuntopyyntö toimitetaan Tuusulan kunnan sivistyksen toimialueen toimesta mainituille tahoille 15.9.2020.

Ennakkovaikutusten arviointi tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi

Tuusulan kunta toteuttaa syksyn 2020 aikana ennakkovaikutusten arvioinnin Linjamäen, Nahkelan ja Tuomalan koulujen osalta. Ennakkovaikutusten arviointi on käynnistynyt mainittujen koulujen osalta kuntalais- ja vanhempainilloilla, joista ensimmäisenä on toteutettu 10.9. Linjamäen koulun tilaisuus. Tuomalan koulua koskeva tilaisuus pidetään 15.9. ja Nahkelan koulua koskeva puolestaan 29.9. Myös Jokelan alueella on käynnistymässä ennakkovaikutusten arviointi 22.10. (Huom. 22.10. tilaisuus on siirretty pidettäväksi 26.1.2021 koronatilanteen voimassa olevien kokoontumisrajoitusten vuoksi) järjestettävällä kuntalais- ja vanhempaintilaisuudella, mutta varsinaisesti Jokelan alueen kokonaisuus on tulossa käsittelyyn vuoden 2021 aikana. Tarkemmat tiedot tulossa olevista tilaisuuksista löytyvät Tuusulan tapahtumakalenterista

Ennakkovaikutusten arviointi tehdään suhteessa kunnan hyväksyttyyn palveluverkkosuunnitelmaan. Ennakkovaikutusten arvioinnissa tuotetaan tietoa päätöksenteon tueksi siitä, mitä vaikutuksia mahdollisilla palveluverkon muutoksilla on. Keskeisenä asiana on arvioida eri yksiköiden osalta sitä, mitä vaikutuksia on sillä, jos koulu yhdistyy läheisyyteen rakentuviin tai rakentuneisiin monitoimikampuksiin, säilyy omana itsenäisenä yksikkönään tai yhdistyy toisen yksikön kanssa.

Ennakkovaikutusten arvioinnissa huomioidaan kuntalaisvaikutukset, eli ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia mm. hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta, ympäristövaikutukset, eli ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen, maaperään, luonnon monimuotoisuuteen, ilmastoon, maisemaan, kaupunkikuvaan tai kulttuuriperintöön kohdistuvia vaikutuksia, organisaatio- ja henkilöstövaikutukset, eli vaikutukset eri organisaatioiden välisiin suhteisiin, organisaation tehtäviin tai menettelytapoihin, luottamuselinten toimintaan, henkilöstöön tai hallintoon sekä taloudelliset vaikutukset kunnan tuloihin tai menoihin joko niitä lisäämällä tai vähentämällä. Arvioitavina näkökulmina ovat myös strategiavaikutukset, strategian päämäärät ja keskeisimmät kokonaisuudet sekä valtuustokauden tavoitteet ja vuositavoitteet, strategiaa teoiksi vievät ohjelmat ja strategiset asiakirjat (mm. hyvinvointisuunnitelma).

Tärkeä osa ennakkovaikutusten arviointia on lapsivaikutusten arviointi. Lapsivaikutusten arviointi varmistaa lasten kuulemisen ja lasten oikeuksien toteutumisen päätöksenteossa.

Ennakkovaikutusten arvioinnissa kerätään tietoa laajasti

Ennakkovaikutusten arviointia varten kerätään tietoa järjestämällä kuntalais- ja vanhempainiltoja sekä henkilöstötilaisuuksia kouluilla, työskentelemällä lasten kanssa lapsivaikutusten arvioinnin tiimoilta, toteuttamalla kyselyitä huoltajille, kuntalaisille ja luottamushenkilöille, pyytämällä lausuntoja ajalla 15.9.–9.10.2020, laatimalla taloudellisia selvityksiä sekä tuottamalla tietoa ja tilastoja.

Paikalliset toimijat osaksi ennakkovaikutusten arviointia lausuntopyyntökierros ajalla 15.9.9.10.

Tuusulan kunta pyytää paikallisilta toimijoilta kuten oppilaskunnilta, vanhempainyhdistyksiltä, neuvostoilta ja muilta rekisteröidyiltä yhdistyksiltä ja toimijoilta asiaan liittyviä lausuntoja 9.10.2020 klo 16.00 mennessä. Lausunnon antotavat esitellään asianomaisille tahoille sivistyksen toimialueelta 15.9.2020 toimitettavassa lausuntopyynnössä. Lausuntopyyntö koskee Linjamäen, Nahkelan ja Tuomalan koulujen tilannetta.

Palveluverkkosuunnitelman Linjamäen, Nahkelan ja Tuomalan kouluja koskevat ennakkovaikutusten arvioinnit käsitellään 20.10.2020 kasvatus- ja sivistyslautakunnassa, 26.10.2020 kunnanhallituksessa sekä 9.11.2020 tai 7.12.2020 kunnanvaltuustossa. Kunnanvaltuuston käsittelyaikataulu tarkentuu pian. Annetut lausunnot ovat julkisia ja ne liitetään päätöksen materiaalien liitteeksi.

Lisätiedot
sivistysjohtaja Virpi Lehmusvaara, p. 040 314 3401, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Takaisin