Hyrylän ja Rusutjärven pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat päivitetty

24.03.2020

Tuusulan Hyrylän ja Rusutjärven 1-luokan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat on päivitetty. Tuusulan kunnanhallitus on hyväksynyt päivitetyn suojelusuunnitelman 16.3.2020 kokouksessaan. Hyrylän pohjavesialueen aiempi suojelusuunnitelma on laadittu vuonna 2005 ja Rusutjärven vuonna 1999. Nyt laadittu päivitetty suojelusuunnitelma korvaa aiemmat suojelusuunnitelmat.

Hyrylän ja Rusutjärven pohjavesialueilla on keskeinen merkitys vedenhankinnassa. Hyrylän pohjavesialueella Tuusulanjoen välittömässä läheisyydessä sijaitsee Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän Koskenmäen pohjavedenottamo. Rusutjärven pohjavesialueella sijaitsee Rusutjärven tekopohjavesilaitos, jossa Päijännetunnelista otettavaa raakavettä imeytetään tekopohjavedeksi kahdella kaivoimeytysalueella.

Pohjaveden laatua ja määrää uhkaavien riskien suhteen Hyrylän ja Rusutjärven pohjavesialueet poikkeavat merkittävästi toisistaan. Hyrylän pohjavesialueelle sijoittuvat Hyrylän taajama, runsaasti teollisuusalueelle keskittynyttä yritystoimintaa sekä vilkkaasti liikennöity katu- ja tieverkosto. Lisäksi Hyrylän pohjavesialueella on kahdella entisellä polttoaineen jakeluasemalla vuotanut polttoaineita maaperään ja pohjaveteen. Kummassakin kohteessa on tehty pilaantuneen maaperän kunnostuksia, ja edelleen tehdään jatkuvaa suojapumppausta polttoainehiilivetyjen poistamiseksi pohjavedestä ja niiden kulkeutumisen rajoittamiseksi.

Rusutjärven pohjavesialueella on vähemmän riskitoimintoja, mutta alueen haavoittuvuutta lisää se, että karkearakeiselle hiekka- ja soramuodostumalle sijoittuu tärkeä tekopohjavesilaitos. Tekopohjavesilaitoksen imeytys- ja kaivoalueiden läheisyydessä on vilkkaasti liikennöity kantatie 45, jolle on rakennettu pohjavesisuojaukset vain lyhyelle matkalle. Molemmilla pohjavesialueilla pohjaveden laadun turvaamiseksi tarvitaan suojelutoimenpiteitä, joista monet edellyttävät useiden toimijatahojen yhteistyötä.

Hyrylän pohjavesialueella keskeinen haaste pohjaveden suojelulle on varmistaa pohjaveden muodostuminen vaarantamatta sen laatua. Taajama- ja teollisuusalueilla on runsaasti päällystettyä ja rakennettua pintaa, joten pohjaveden muodostuminen on vähentynyt. Teollisuus- ja työpaikka-alueilla keskeisiä pohjaveden suojelutoimenpiteitä ovat kemikaalien ja vaarallisten aineiden asianmukainen käsittely, öljynerottimien ja öljysäiliöiden säännöllinen huolto ja tarkastukset sekä piha-alueiden päällystykset ja suojaukset. Rakentamisessa on huomioitava pilaantuneet maa-alueet.

Teiden liukkaudentorjunta natriumkloridilla on vaikuttanut Rusutjärven ja Hyrylän pohjavesialueiden kloridipitoisuuksiin. Mahdolliset tieliikenneonnettomuudet ovat myös riski pohjavedenottamoiden veden laadulle. Tärkeällä pohjavesialueella sijaitsevien maanalaisten öljysäiliöiden kunto ja tiiveys tulee tarkastuttaa Turvatekniikan keskuksen hyväksymällä tarkastusliikkeellä vähintään viiden vuoden välein ja toimittaa tarkastuspöytäkirjat tiedoksi pelastuslaitokselle.

Suojelusuunnitelman tekivät yhteistyössä Tuusulan kunta, Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry toimi suunnitelman laatijana.

Suojelusuunnitelma löytyy ympäristökeskuksen verkkosivuilta. Lisätietoja antavat ympäristösuunnittelija Liisa Garcia, puh. 040 314 4740 ja ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki, puh. 040 314 2253, sähköposti: etunimi.sukunimi@tuusula.fi.

Takaisin