Terveydensuojeluviranomainen hyväksyi Tuusulan Veden riskienarvioinnin

16.04.2021

Tuusulan Veden riskinarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan (WSP) -periaatteen ja talousvesiasetuksen 1352/2015 vaatimusten mukaisesti. Koko vedenjakelun toiminnan kattava riskienarviointi tehtiin vuonna 2017 vesihuoltolaitoksen henkilökunnan kanssa. Mahdolliset veden laatuun ja toimitusvarmuuteen vaikuttavat riskit luokiteltiin vakavuuden perusteella ja havainnot käytiin läpi yhdessä terveydensuojeluviranomaisen kanssa. WSP:n mukainen riskienarviointi kattaa vesihuoltolain edellyttämän selvilläolo- ja tarkkailuvelvoitteet.

Riskienarviointi käydään läpi säännöllisesti terveydensuojeluviranomaisen kanssa ja terveydensuojeluviranomainen valvoo, että veden laatua ja toimitusvarmuutta turvaavat toimenpiteet tulevat tehdyksi vesihuoltolaitoksella. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin 13.4.2021. Lisätietoja https://tuusula.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/KeskiUudenmaan_ympaumlristoumllautakunta/Kokous_1342021/Tuusulan_vesihuollon_riskinarvioinnin_hy(30762) 

Tuusulan Veden jakaman talousveden toimittaa pääasiassa Keski-Uudenmaan Vesi (KUVESI). Kelatien alueella Etelä-Tuusulassa veden toimittaa Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut (HSY). Talousvettä tarkkaillaan terveydensuojeluviranomaisen hyväksymien valvontatutkimusohjelmien mukaisesti ja riskienarvioinnin perusteella ei ole ilmennyt tarvetta ylimääräisille tai tihennetyille vesinäytteille. Tarkemmin veden laadusta, valvontatutkimusohjelman mukaisista vesinäytteistä sekä riskienarvioinnista veden tuotannon osalta voit lukea vastaavien laitosten sivuilta

www.kuvesi.fi

https://www.hsy.fi/vesi-ja-viemarit/juomaveden-laatu/

Takaisin