Tuusulan kunnanhallituksen päätöksiä 5.11.2018

05.11.2018 klo 18.40

 § 379 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2023

Kunnanhallitus päätti tehdä valtuustolle ehdotuksen vuoden 2019 talousarvioksi sekä vuosien 2019-2023 taloussuunnitelmaksi.

 

§ 380 Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelman hyväksyminen vuosille 2018-2028

Jussi Salonen esitti, Veikko Seunan kannattamana, että

s. 16, alhaalla, sanalla ”Palveluverkon” alkavasta kappaleesta otetaan sanat ”Ruotsinkylän ja” pois.

Kunnanhallitus päätti äänin 8-4 pohjaesityksen mukaan.

 

Jussi Salonen esitti, Veikko Seunan kannattamana, että

s.27 toiseksi viimeisestä kappaleesta otetaan sana ”Ruotsinkylän” pois ja laitetaan tilalle ”Vaunukankaan ja Mikkolan koulukiinteistöistä luopuminen”

Kunnanhallitus päätti äänin 8-4 pohjaesityksen mukaan.

 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä osaltaan Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelman vuosille 2019-2026 seuraavin yksimielisin muutoksin:

 • poistetaan koko luku 8. ”Jalostettavat kiinteistöt ja tontit”
 • 5.1.7, ”Kellokosken kirjasto”, kohdasta poistetaan kappaleet kaksi ja kolme
 • s. 10 toiseksi viimeinen lause (alkaa sanalla ”Rakentamisennusteessa….”) poistetaan
 • s. 24 ”Uusien päiväkotien ja koulujen mitoitus” -> ”Uusien päiväkotien ja koulujen tilojen mitoitus”
 • s. 24 ”Perusopetuksessa kasvattajaa kohden” -> ”Perusopetuksessa opettajaa kohden”
 • s. 34 ensimmäinen kappale, lisätään loppuun: ”Urheilukeskuksen hankkeiden yhteydessä on mahdollistettava opetustilojen rakentaminen.”

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelman vuosille 2019-2026.

 

§ 381 Ruotsinkylän koulun tulevaisuuden ratkaisut

Jussi Salonen esitti Veikko Seunan kannattamana, että lisätään tekstiin virke ”Ruotsinkylän koulun tulevaisuus ratkaistaan Lahelan monitoimitalon hankesuunnitelman yhteydessä.”

Kunnanhallitus päätti äänin 8-4 pohjaesityksen mukaan.

Kunnanhallitus päätti, että valmistelussa edetään vaihtoehdon 1 mukaisesti ja että Ruotsinkylän kouluun vuokrataan väistötilat elokuusta 2019 alkaen.

 

§ 382 Hyrylän liikekeskuksen sijainti

Kunnanhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto päättää, että

 • Tuusulan kunnan tavoitteena on kehittää Hyrylän keskustaan monipuolinen liikekeskus, asuinrakentamista ja kunnan käyttöön mm. toimistotiloja liitekartalla osoitetulle alueelle ve 3+4
 • kirjastoa ei tässä vaiheessa pureta
 • liikekeskus tulee olla hyvin saavutettavissa joukkoliikenteellä
 • yleissuunnitelman laatimista jatketaan tältä pohjalta
 • KETEK valmistelee hankintalain tarkoittaman markkinavuoropuhelun ja liikekeskuksen toteuttamiseksi kilpailutuksen. Kilpailutuksen tavoitteena on saada alueen käytöstä ehdotuksia ja löytää yhteistyökumppanit (ml. investori ja rakennusliike) hankkeeseen vuoden 2019 aikana. Mikäli alueen yksityisten maanomistajien kanssa käytävien neuvottelujen osalta ei yhteistä tahtotilaa saada, jätetään nämä kilpailualueesta pois
 • valtuuttaa kunnanhallituksen hyväksymään kilpailutusasiakirjat ja valitsemaan arviointiryhmän.

 

§ 383 Uusimaa-kaava 2050 -luonnos, lausunto

Jussi Salonen esitti Veikko Seunan kannattamana, että poistetaan kolmannesta kappaleesta teksti ”yleiskaavan varaus Tuusulanjoentien jatkeelle”. Kunnanhallitus päätti äänin 9-3 pohjaesityksen mukaisesti.

 

Jussi Salonen esitti Veikko Seunan kannattamana, että poistetaan teksti: ”Rahtiterminaalin sijoittumista suunniteltaessa tulee huomioida alueella toimiva laajamittainen oikeusvaikutteisen osayleiskaavan mukainen maa- ainesten ottotoiminta, joka tulee jatkumaan pitkälle tulevaisuuteen ja on maakunnallisestikin merkittävää. Tallinna- tunnelin ja rahtiterminaalin sijoittaminen eivät saa vaarantaa tätä toimintaa.”

Kunnanhallitus päätti äänin 8-4 pohjaesityksen mukaisesti.

 

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää antaa Uusimaa-kaava 2050 -luonnoksesta esityslistan mukaisen lausunnon sillä lisäyksellä, että lisätään teksti: ”Tuusulan kunta suhtautuu myönteisesti Tallinnan tunnelin ja rahtiterminaalin sijoittumiseen alueelle.”

 

§ 384 Tuusulan brändin kirkastaminen, brändityön tulosten hyväksyminen

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää

 • hyväksyä brändikäsikirjan keskeisen sisällön, mikä ilmenee liitteenä olevasta ensimmäisestä versiosta brändikäsikirjaksi, eli
  • Tuusulan kunnan uuden visuaalisen ilmeen (tunnukset, typografia, värit, kuvien käyttö ja muu visuaalinen ilme)
  • ydinviestit keskeisille kohderyhmille, sloganin/sloganit
  • ja periaatteet edellä mainituista elementeistä muodostuvan brändin käytölle
  • sekä ideoita brändin lanseeraamiseksi.
 • että kunnanhallitus hyväksyy brändin toimeenpanosuunnitelman ja brändikäsikirjan täydentämisen tarkemman sisällön erikseen vuoden 2018 loppuun mennessä.

 

§ 385 Kojamo Oyj:n osakkeiden myynti

Kunnanhallitus päätti, että Tuusulan kunta myy omistamansa 148 800 Kojamo Oyj:n osaketta ja valtuuttaa talousjohtajan toteuttamaan kaupat markkinahintaan Helsingin pörssissä vuoden 2018 aikana.

 

§ 386 Valtionavustukset 2018, kasvatus- ja sivistystoimi

Kunnanhallitus päätti merkitä päätöksen tiedoksi ja ettei päätökseen haeta muutosta.

 

§ 387 Maapoliittisen ohjelman tarkastelu, aloite

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää katsoa Ilmari Sjöblomin 8.10.2018 § 119 esittämän aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

§ 388 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistassa mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

§ 389 Toimielinten pöytäkirjojen otto- oikeus

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistassa mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

§ 390 Ilmoitusasiat

Kunnanhallitus totesi ilmoitusluontoiset asiat tietoonsa saatetuksi.

 

Esityslista

Takaisin